હા કે નાAgroStar Poll
શું તમે પશુને બીજદાન કરાવ્યા પછી ૬૦ થી ૯૦ દિવસ ની વચ્ચે ગર્ભ પરીક્ષણ કરવો છો?
જો હા, તો ઉપર આપેલા પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લીક કરો.
483
0
સંબંધિત લેખ