એગ્રી ડૉક્ટર સલાહએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મકાઇમાં પૂછડે ચાર ટપકાંવાળી લશ્કરી ઇયળ !
ચોમાસામાં કરેલ મકાઇનો પાક ૧૫-૨૦ દિવસે પહોંચે ત્યારે આ ઇયળનો ઉપદ્રવ જોવા મળે છે. ઈયળ મોટેભાગે મકાઇની ભૂંગળીમાં રહી નુકસાન કરતી હોવાથી છોડ મરી જાય છે. આ માટે સ્પીનેટોરામ ૧૧.૭ એસસી ૧૦ મિલિ અથવા એમામેક્ટીન બેનઝોએટ ૫ એસજી ૫ ગ્રા અથવા ક્લોરાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસસી દવા ૩ મિલિ પ્રતિ ૧૦ લી પાણી પ્રમાણે દવા છોડની ભૂંગળીમાં પડે તે રીતે છંટકાવ કરવો.
આ ઉપયોગી માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડુતમિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
12
3
સંબંધિત લેખ