આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મગફળી માં મોલોમશી નું સંક્રમણ !
ખેડૂત નું નામ: પીલુકિયા ઉતમ. રાજ્ય: ગુજરાત. સલાહ : ઇમીડાક્લોપ્રિડ 17.8% એસએલ @ 40-50 મિલી પ્રતિ એકર છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
63
18
સંબંધિત લેખ