વીડીયોડિયર કિસાન
બેસ્ટ ફુગનાશક ! સાફ !
હાલ , વાદળ છાયા વાતાવરણ અને વધુ થયેલ વરસાદ ના કારણે ફૂગ ઉદ્ભવતી હોય છે, જેના નિયંત્રણ માટે આ અસરકારક ટેક્નિકલ ધરાવતી દવા જુઓ જાણો સમજો અને જરૂરી સમયે આ દવા નો ઉપયોગ કરો.
સંદર્ભ : ડિયર કિસાન. આપેલ પ્રોડક્ટ માહિતી ને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ દ્વારા અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને શેરકરો .
49
15
સંબંધિત લેખ