બજાર ભાવhttp://agmarknet.gov.in
તાજેતર ના બજાર ભાવ !
તમારા પાક ના લઘુત્તમ અને મહત્તમ બજાર ભાવ જાણીને જ આપની ખેત પેદાશ નું વેચાણ કરો.
સંદર્ભ :http://agmarknet.gov.in., આ બજાર ભાવની માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે શેર કરો."
50
18
સંબંધિત લેખ