એગ્રી ડૉક્ટર સલાહએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મગ અને અડદ પાક માં શીંગ ના વિકાસ માટે !
મગ અને અડદ પાકમાંથી વધુ ઉત્પાદન મેળવવા માટે પાકમાં પોષક તત્વોનું સંચાલન ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આ ઉપરાંત પાકમાં રોગ અને જીવાતોનું નિયંત્રણ કરવું પણ જરૂરી છે. હાલમાં, મગ અને અડદનો પાક ફૂલ અને ફળી સ્થિતિમાં હશે. આ સમયે, વધુ ફૂલો અને ફળી મેળવવા માટે, સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વો નો @15 ગ્રામ અને એનપીકે 0:52:34 @ 75 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો. આ છંટકાવ કર્યા ના સાત દિવસ પછી પાવર જેલ @25 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
સંદર્ભ : એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઑફ એક્સિલેન્સ. આપેલ માહિતી ને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને અવશ્ય શેર કરો.
27
13
સંબંધિત લેખ