યોજના અને સબસીડીikhedut.gujarat.gov.in.
શ્રેષ્ઠ પશુપાલક પુરસ્કાર વિતરણ સમારોહનાં આયોજન માટેની યોજના !
હેતુ: આ યોજનાનો મુખ્ય હેતુ ગુજરાત રાજયમાં પશુપાલન ક્ષેત્રે પશુપોષણ, પશુ સંવર્ધન, પશુ રહેઠાણ, પશુ આરોગ્ય જેવા પશુપાલનના મહત્વનાં પાસાઓને આવરી લઈ આધુનિક સંશોધનોનો ઉપયોગ કરીને પશુપાલન વ્યવસાયને આદર્શ અને નફાકારક બનાવનાર પશુપાલકોને પ્રોત્સાહન આપવું અને તેમાંથી પ્રેરણા મેળવી અન્ય પશુપાલકો પણ આ રીતે પશુપાલન વ્યવસાય કરવા પ્રેરાય તેવો છે. લાયકાત: ગુજરાત રાજયના વ્યક્તિગત પશુપાલકો દ્વારા પશુપાલન ક્ષેત્રમાં કરવામાં આવેલ નોંધપાત્ર કામગીરી સંદર્ભે પશુપાલક દરખાસ્ત કરી શકે છે. ૧. તાલુકા કક્ષા પુરસ્કાર - (કુલ તાલુકા ૨૪૮ x તાલુકા દીઠ ૨ ઇનામ = કુલ ઇનામ ની સંખ્યા ૪૯૬ ) - પ્રથમ ઇનામ - રૂ. ૧૦૦૦૦, દ્વિતીય ઇનામ - રૂ. ૫૦૦૦ ૨. જીલ્લા કક્ષા પુરસ્કાર - (કુલ જીલ્લા ૩૩ x જીલ્લા દીઠ ૨ ઇનામ = કુલ ઇનામ ની સંખ્યા ૬૬ ) - પ્રથમ ઇનામ - રૂ. ૧૫૦૦૦, દ્વિતીય ઇનામ - રૂ. ૧૦૦૦૦ ૩. રાજ્ય કક્ષા પુરસ્કાર - પ્રથમ ઇનામ - રૂ. ૫૦૦૦૦, દ્વિતીય ઇનામ - રૂ. ૩૦૦૦૦, તૃતીય ઇનામ - રૂ. ૨૦૦૦૦ કુલ પુરસ્કાર = ૫૬૫ (તાલુકાના કુલ ઇનામ = ૪૯૬ + જીલ્લા ના કુલ ઇનામ =૬૬ + રાજ્યના ના કુલ ઇનામ =૩) સામાન્ય શરતો : ૧. તાલુકા કક્ષાના પુરસ્કાર જિલ્લા પશુપાલન શિબિરમાં એનાયત કરવામાં આવશે. ૨. રાજ્ય કક્ષાના પુરસ્કાર અને જીલ્લા કક્ષાના પુરસ્કાર અમદાવાદ/વડોદરા/રાજકોટ પૈકી કોઈપણ એક વિભાગીય કક્ષાએ કાર્યક્રમ રાખી એનાયત કરવામાં આવશે. 3. શ્રેષ્ઠ પશુપાલક પુરસ્કાર યોજનાનો લાભ લેવા ઈચ્છતા પશુપાલકે iKhedut Portal પર અરજી કરવાની રહેશે તથા અરજીની પ્રિન્ટ આઉટ લઈ ઘનિષ્ઠ પશુસુધારણા યોજનાની કચેરીએ રજુ કરવાની રહેશે. ૪. વિજેતા પશુપાલક વિજેતા થયાના ત્રણ વર્ષ સુધી શ્રેષ્ઠ પશુપાલક પુરસ્કાર માટે પુન: લાભ લઈ શકશે નહિ. યોજનાના જીલ્લા વાર લક્ષ્યાંક ૫૬૨ છે અને તેમાં પણ જિલ્લાવાર લક્ષાંક અલગ -અલગ છે. અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ ૨૩ ઓગસ્ટ છે. તો જલ્દી કરો. અને અન્ય પશુપાલક મિત્રો ને જલ્દી જ શેર કરી દો જેથી આ પુરસ્કાર યોજનાના તે પણ ફોર્મ ભરી શકે.
સંદર્ભ : ikhedut.gujarat.gov.in. આપેલ યોજનાકીય માહિતી ને લાઈક કરીને વધુ ને વધુ ખેડૂત મિત્રો ને શેર કરો.
64
4
સંબંધિત લેખ