એગ્રી ડૉક્ટર સલાહએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
જુવાર-ડાંગર-બાજરી ને નુકસાન કરતી અળશી ને ઓળખો !
અળશીને વાયરવર્મ અથવા ક્લીક બીટલની ઇયળ પણ કહેવામાં આવે છે જે જમીનમાં રહી મૂળને નુકસાન કરે છે તેમજ જમીન નજીક થડમાં કાણૂં પાડી થડને પણ નુકસાન કરે છે. છોડ સુકાઇ જાય છે. ગોરાડૂ અને રેતાળ જમીનમાં આનો ઉપદ્રવ વધારે જોવા મળે છે.
સંદર્ભ : એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઑફ એક્સિલેન્સ. આપેલ માહિતી ને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને અવશ્ય શેર કરો.
22
7
સંબંધિત લેખ