એગ્રી ડૉક્ટર સલાહએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
લીંબુમાં પાનકોરીયું !
લીંબુ માં પાન કોરીયાની ઈયળ પીળાશ પડતા લીલા રંગની અને કદમાં ખુબ જ નાની હોય છે. જેની ઈયળ અવસ્થા 5 થી 10 દિવસ હોય છે. આ ઈયળ લીંબુના કુમળા પાનની વચ્ચે દાખલ થઈ વાંકી ચુકી થઇ આગળ વધે છે અને પાનના બે પડ વચ્ચેના હરિતકણો ( કલોરફીલ ) ખાતી જાય છે. આથી શરૂઆતમાં પાન ઉપર રૂપેરી ચળકતી વાકીચુકી લીટીઓ દેખાય છે. લીંબુ માં તેનો ઉપદ્રવ વધતાં આખુ પાન સફેદ દેખાય છે. પાન કોકડાઈ જઈ પીળું પાડી ને અંતે ખરી જાય છે. જેથી છોડનો બરાબર વિકાસ થતો નથી. નિયંત્રણ હેતુ : ઇમીડાક્લોપ્રીડ 17.80% એસએલ 5 મિલી પ્રતિ 10 લિટર પાણી માં ભેળવીને આપવું.
સંદર્ભ : એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઑફ એક્સિલેન્સ. આપેલ માહિતી ને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને અવશ્ય શેર કરો.
26
4
સંબંધિત લેખ