તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
સેમિનીસ-હાઇબ્રીડ ટામેટા વિરંગ (25 જી) બીજ
25 gm
બ્રાંડ: સેમીનીસ
23002539
મુખ્ય મુદ્દા:
  • પ્રખ્યાત છે: એકસમાન ફળો
  • જાતિ: વિરંગ
  • બિયારણ દર: 50-60 ગ્રામ / એકર
  • વાવણીની ઋતુ: ક્ષેત્રીય વાતાવરણ અને સમય અનુસાર
  • વાવણીની પધ્ધતિ: ફેરરોપણી
સંબંધિત ઉત્પાદનો
19:19:19 (1 Kg)
120160
19-19-19 (1 કિલો ગ્રામ)
122200
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
280325
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
550610
આદિત્ય 19-19-19 (1 કિગ્રા)
122190
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
10601601
ધાનુકા - અરેવા - 100 ગ્રામ
155216
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
340467
ધાનુકા - અરેવા - 500 ગ્રામ
620885
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- ભૂરી શીટ
220225
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- પીળી શીટ
220225
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 1000 મિલી
850936
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 500 મિલી
460492
પર્લ- બોરોફાસ્ટ (20% બોરોન) (1 કિલો)
250550
બોરોન 20% (1 કિલો)
349480
કમાંડો રીચાર્જેબલ ટોર્ચ - CM007
11001699
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
12601560
કોરોમેંડલ ફોલિબૉર 20% બોરોન 1 કિ.ગ્રા.
345350
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
129193
ડાઉ ડેલિગેટ (સ્પાઇનટોરામ 11.7% SC)100 મિલી
12001227
ડાઉ ડેલિગેટ (સ્પિનેટોરમ 11.7% SC)180 મિલી
20502124
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
295405
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 100 મિલી
230250
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 250 મિલી
545550
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 500 મિલી
9701050
ઈકોનીમ પ્લસ ૧૦૦ મિલી
230300
ઈકોનીમ પ્લસ ૨૫૦ મિલી
545560
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL1012 (12*12)
31005000
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL10121 (2 ઇન 1)
32005500
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
29004500
હાય ફિલ્ડ- હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર (95% હ્યુમિક એસિડ) (250 ગ્રામ)
349500
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) (1 લીટર)
10001100
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 250 મીલી
280313
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 500 મીલી
525600
મેટકો 250 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
325400
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 1000 ગ્રામ
11901400
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 500 ગ્રામ
610700
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
280300
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
550560
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
10601601
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
340467
ધાનુકા - અરેવા
620885
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
295405
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 250 મીલી
280313
મેટકો 250 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
325400
સલ્ફીલ (સલ્ફર 80% ડબ્લ્યુજી) 1 કિગ્રા
145150
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
129193
એમ એચ ડાઉ ડેલિગેટ (સ્પાઇનટોરામ 11.7% SC)100 મિલી
12001227
નીમાર્ક 10000 PPM (100 મી લી )
230300
નીમાર્ક 10000 PPM (250 મિલી)
545615
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
325445
ટાટા બહાર (500 મિલી)
430575
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (100 ગ્રામ)
195205
યુપીએલ - સાફ - 500 ગ્રામ
335383
યુપીએલ - સાફ - 250 ગ્રામ
180203
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
340467
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
295405
નીમાર્ક 10000 PPM (250 મિલી)
545745
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 1 કિ.ગ્રા.
310398
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 500 ગ્રામ
175220
હાય ફિલ્ડ- પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
610650
પ્રોન્ટો (75 ગ્રામ)
360425
ધાનુકા અરેવા - 100 ગ્રામ
155216
કોસાવેટ ડીએફ (સલ્ફર 80% ડબલ્યુજી) 1 કિગ્રા
150180
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (250 ગ્રામ)
375460
યુ પી એલ - સાફ - 1000 ગ્રામ
645750
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
335383
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
180203
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
340467
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
295405
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 250 મીલી
280313
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
7501115
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)250 મિલી
210325
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)500 મિલી
390584
રૂટ પાવર (200 ગ્રામ)
175450
સલ્ફીલ (સલ્ફર 80% ડબ્લ્યુજી) 1 કિગ્રા
145160
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% ૧ લી
650900
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
195258
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 500 મિલી
325480
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
575620
ટાટા બહાર (500 મિલી)
430575
ટારપ્લસ શીટ 11*15 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
15002000
ટારપ્લસ શીટ 15*17 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
16002500
ટારપ્લસ શીટ 17*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
31003500
ટારપ્લસ શીટ 20*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
35004500
ટારપ્લસ શીટ 28*32 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
50007500
ટારપ્લસ શીટ 30*40 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
640010000
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
8501025
માણિક (100 ગ્રામ)
195205
માણિક (250 ગ્રામ)
425460
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
335383
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
180203
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
645750
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
અમને મિસકોલ આપો
મિસકોલ