Looking for our company website?  
વીણેલ કપાસનો તરત જ નિકાલ કરો
વિણેલ કપાસને ખેતરમાં આવેલ ઓરડી કે સ્ટોર કે બોર-પમ્પની ઓરડીમાં સંગ્રહ કરી મૂકી રાખવું નહીં. વિણેલ કપાસમાં ગુલાબી ઇયળનું જીવન ચક્ર ચાલુ રહે છે અને તેમાંથી નીકળતી ફૂદીઓ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
115
8
કપાસમાં પિયત ટાળો
જો આપના કપાસમાં ગુલાબી ઇયળનો પ્રકોપ વધારે હોય અને દવાથી પણ નિયંત્રણ ન આવતું હોય તો પિયત આપવાનું બંધ કરો અને કપાસનો અંત લાવો, આપની પાસે આ એક જ ઉપાય બચ્યો છે.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
210
8
કપાસના પાન કોડિયા જેવા દેખાય છે?
તડતડિયા પાનની નીચેની બાજુ રહી રસ ચૂસે છે. જેને કારણે પાન કોકડાઇ કોડિયા જેવા દેખાય છે. આ જીવાતની લાળમાં અમૂક રસાયણ રહેલ હોય છે જેને લીધે પાનની કિનારી થી લઇ આખૂ પાન લાલ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
135
23
જમીનમાં ભેજ ઓછો થતા કપાસમાં થ્રીપ્સ વધશે
ખેતરમાં પિયતનો ગાળો લંબાશે તેમ તેમ આ જીવાતનો ઉપદ્રવ વધતો જશે. જો ઉપદ્રવ હોય તો ક્લોથીનીડીન ૫૦ ડબલ્યુજી ૧ થી ૨.૫ ગ્રામ અથવા ડાયનોટેફ્યુરાન ૨૦ એસજી ૩ ગ્રામ અથવા થાયાક્લોપ્રીડ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
112
5
કપાસમાં પાન લાલ થવાની સમસ્યા અને ઉપાય
કપાસ લાલ થઇ સુકાઇ જવાના પ્રશ્નો ખેડૂતો ને મુંજવતા હોય છે. મોટેભાગે કપાસ બે કારણોની લાલ થવા માંડે છે. પ્રથમ તડતડિયા જીવાત સામે સંતોષકારક પગલાં ન લેવાયા હોય તો પાન લાલ...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
393
61
કપાસમાં ગુલાબી ઇયળ:
કેટલાક વિસ્તારમાં ગુલાબી ઇયળનો ઉપદ્રવ વધતો જણાય છે. આના ઉપદ્રવથી કપાસની ગુણવત્તા ઉપર માઠી અસર પડતી હોય છે. શરુઆતમાં બિડાયેલ ફૂલો વિણી લઇ નાશ કર્યા પછી ઇન્ડોક્ષાકાર્બ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
258
30
કપાસમાં દેખાતા રાતા ચૂસિયા વિષે વધુ જાણો:
આ લાલ રંગના ચૂસિયા તેના બચ્ચા અને પુખ્ત કીટક લીલા જીંડવામાંથી વિકસતા દાણામાંથી રસ ચૂસે છે. તેમાંથી ઝરતા પ્રવાહી અને હઘારને કારણે જીંવાણૂં-ફૂગનો ઉપદ્રવ થવાથી રુની ગુણવત્તા...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
281
25
કપાસમાં ગુલાબી ઇયળના નુકસાનને કેવી રીતે ઓળખશો?
ફૂલની પાંખડીઓ બિડાઇ જવી, જીંડવાનો આકારમાં થોડો-ઘણો ફેરફાર થવો, જીંડવા ઉપર નાનું કાણૂં દેખાય, જીંડવાને ચીરતા નાની નાની ગુલાબી રંગની ઇયળો દેખાય કે પછી ખાલી કોશેટા...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
401
68
કપાસમાં તડતડિયા:
ખેડૂતો આ જીવાતને લીલી પોપટી તરીકે ઓળખે છે, જેને અડકતા હંમેશા ત્રાસા ચાલે. આના નુકસાનથી પાનની ધારો પીળી પડવા માંડે છે અને છેવટે પાન કોકડાઇ જઇ કોડિયા જેવા થઇ જાય છે....
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
222
45
થ્રિપ્સના કારણે કપાસમાં નુકસાન
થ્રિપ્સ પાન ઉપર ઘસરકા પાડી રસ ચૂસીને નુકસાન કરતી હોય છે. પાન ઉપર ઝીણી ઝીણી પટ્ટીઓ દેખાય છે. પાનના ખૂણાના ભાગો ઉપરની તરફ ઉપસી આવતા હોય છે. પાણીની ખેંચ વર્તાતા ઉપદ્રવ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
217
50
કપાસ, ભીંડા, રીંગણમાં આવા ઇંડા દેખાય છે? તો ઓળખો:
આ સ્ટીંક બગના ઇંડા છે જે જથ્થામાં માદા કિટક મૂકે છે.તેમાંથી નીકળતા બચ્ચાં અને મોટા થતા પુખ્ત કીટક પાન, કૂમળી ડાળીઓ, ફૂલ અને વિકાસ પામતી શીંગ, ફળ કે જીંડવામાંથી રસ ચૂસીને...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
88
8
કપાસમાં સફેદમાખી
હાલનું વાતાવરણ જોતા દિવસે ગરમી અને રાત્રે ઠંડીનું પ્રમાણ વધશે જે સફેદમાખીને વધવા માટે અનૂકુળ વાતાવરણ બનશે. જો કપાસમાં ઉપદ્રવ વધતો જણાય તો સ્પાઇરોમેસીફેન 22.9 એસસી 10...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
121
12
કપાસમાં ચૂસિયા જીવાત માટે ક્યારે દવા છાંટવી?
જો સરેરાશ મોલો, તડતડિયા, સફેદમાખી અને થ્રીપ્સની સંખ્યા બધી થઇને પાંચ કે પાંચ કરતા વધારે જણાય તો દવાકીય પગલાં લેવા આર્થિક રીતે પરવડે છે. આ જાણવા માટે ખેતરમાં અવ્યવસ્થિત...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
472
103
કપાસમાં સફેદમાખીનું અસરકારક નિયંત્રણ
ઉપદ્રવથી અનિયમિત આકારે પાન કોકડાય છે. બચ્ચા પાનની નીચેની સપાટીએ ચોંટી રહી રસ ચૂસે જ્યારે પુખ્ત કિટક છોડને હલાવતા ઉડતા દેખાય છે. વધુ ઉપદ્રવ હોય તો ડાયફેન્થીયુરોન 25%...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
364
62
કપાસમાં ઈયરનો ઉપદ્રવ
ખેડૂત નામ: શ્રી સત્યનારાયણ રાજ્ય: તેલંગાણા ઉપાય : કપાસના પાકમાં ઈયર નું નિયંત્રણ કરવા માટે લાર્વીન (થાયોડિકાર્બ 75% ડબલ્યુપી) @ 30 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
330
67
કપાસમાં ગુલાબી ઇયળ દેખાતી હોય તો શું કરશો?
ગુલાબી ઇયળના 10 ફેરોમોન ટ્રેપ પ્રતિ એકરે ગોઠવો. ટ્રેપમાં સતત ફૂદા પકડાતા હોય તો સત્વરે પ્રોફેનોફોસ 50 ઇસી @ 10 મિલી પ્રતિ 10 લી. પાણી પ્રમાણે છાંટો અને ત્યાર પછી 10...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
385
48
કપાસના પાન ઉપર કાળી ફૂગ દેખાય છે?
મોલોમાંથી ઝરતા દ્રવ્યને કારણે પાન ઉપર કાળી ફૂગનો વિકાસ થવાથી છોડની પ્રકાશસંશ્વલેષણની ક્રિયા અવરોધાય છે. હવામાં ભેજનું પ્રમાણ 80%થી વધુ હોય તો આ જીવાતનો ઉપદ્રવ વધારે...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
380
70
કપાસમાંમિલીબગના અટકાવ માટે શુ કરશો?:
શરુઆતે ફક્ત ઉપદ્રવિતછોડ ઉપર જ દવા છાંટો અને આગળ વધતા અટકાવો. વધુ ઉપદ્રવિત છોડને ખેતરમાંથી ખેંચી લઇ બહાર જમીનમાં દાટી દો. કીડીઓ આને ફેલાવામાં મદદ કરતી હોવાથી કીડીના...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
285
68
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 Oct 19, 04:00 PM
કપાસમાં વધુ ઉત્પાદન માટે યોગ્ય ખાતર વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. સોપન પાટિલ રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ :એકર દીઠ 25 કિલો યુરિયા, 50 કિલો 10:26:26, 8 કિલો મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ એક સાથે જમીનમાં આપવું.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
1108
120
કપાસમાં થ્રીપ્સના નુકસાનને ઓળખી, ભલામણ કરેલ દવા નો છંટકાવ કરો.
ચોમાસા પછી પિયતનો ગાળો લંબાતા ઉપદ્રવ વધે છે. પાનની નીચે રહી ઘસરકા પાડી રસ ચૂસે છે. પાન બરછટ અને જાડા થઇ જાય. ઉપદ્રવ વધતો જણાય તો સ્પીનેટોરામ 11.7 એસસી @ 5 મિલી અથવા...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
292
52
વધુ જુઓ