Looking for our company website?  
રીંગણમાં છેલ્લે છેલ્લે પાનકથીરી આવી શકે છે
જે ખેડૂતોએ રીંગણ કરેલ છે અને હવે ૨-૩ વીણી બાકી રહે ત્યારે સામાન્યરીતે પાનકથીરીનો ઉપદ્રવ આવી શકે છે. આ માટે ફેનાઝાક્વિન ૧૦ ઇસી25 મિલિ અથવા પ્રોપરગાઇટ ૫૭ ઇસી 25 મિલિ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
31
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Feb 20, 04:00 PM
રીંગણ પાકમાં પોષક તત્વની ઉણપ
ખેડૂત નામ: શ્રી. વિજયકુમાર બારીયા રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ: ચિલિટેડ સૂક્ષ્મ પોષક તત્વ 15 ગ્રામ પ્રતિ 15 લિટર પાણીમાં ભેળવીને છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
294
37
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
20 Feb 20, 04:00 PM
રીંગણના યોગ્ય વિકાસ માટે
ખેડૂત નું નામ: શ્રી પુષ્પેન્દ્રસિંહ રાજપૂત રાજ્ય: મધ્યપ્રદેશ સલાહ: 19 19:19 @3 કિલો પ્રતિ એકર જમીનમાં આપવું અને સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વો નો 15 ગ્રામ પ્રતિ 15 લીટર છંટકાવ...
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
470
24
રીંગણના ફળ છેદક માટે કઇ અસરકારક દવાની પસંદગી કરશો?
રીંગણની વિણી કર્યા પછી એમામેક્ટીન બેન્ઝોએટ ૫ વેગ્રે ૪ ગ્રામ અથવા લેમડાસાયહેલોથ્રીન ૫ ઇસી ૫ મિલિ અથવા સાયપરમેથ્રીન ૩% +ક્વીનાલફોસ ૨૦% ઇસી ૫ મિલિ અથવા બીટા સાયફ્લુથ્રીન...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
56
0
રીંગણની ફળ અને થડ કોરી ખાનાર ઇયળ નું નિયંત્રણ
દરેક વીણી વખતે સડેલા અને ઇયળથી નુકસાન પામેલ ફળ ભેગા કરી વ્યવસ્થિત નિકાલ કરો. નુકસાન વધારે હોય તો વીણી કર્યા પછી ક્લોરાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫% એસસી ૪ મિલિ અથવા ઈમામેક્ટીન...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
82
7
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Jan 20, 04:00 PM
રીંગણના પાકના યોગ્ય વિકાસ માટે
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. શફીક ખાન રાજ્ય: મધ્યપ્રદેશ સલાહ: 12:61:00 @3 કિલો પ્રતિ એકર ડ્રિપમાં આપવું.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
1031
90
સ્વસ્થ અને આકર્ષક રીંગણનો પાક
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. પુરુષોત્તમ દેવરે રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ: પ્રતિ એકર 12:61:00 @ 3 કિલો ટપક દ્વારા આપવું.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
629
70
રીંગણમાં સફેદમાખી અને ફળ કોરી ખાનાર ઇયળ એક સાથે જોવા મળે તો કઇ દવા છાંટશો?
હાલનું વાતાવરણ જોતા સફેદમાખી તેમજ ફળ કોરી ખાનાર ઇયળનો ઉપદ્રવ એક સાથે આવી શકે છે. આવા સમયે બન્ને જીવાતને નિયંત્રણ કરે તેવી દવા ફેનપ્રોપેથ્રીન ૩૦ ઇસી ૫ મિલિ અથવા પાયરોપ્રોક્ષીફેન...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
118
29
સ્વસ્થ અને આકર્ષક રીંગણનો પાક
ખેડૂતનું નામ: શ્રી ફૂલકુમાર ભોઇ રાજ્ય: મધ્યપ્રદેશ સલાહ: પ્રતિ એકર 13:40:13 @ 3 કિલો ટપક દ્વારા આપવું જોઈએ.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
844
65
રીંગણમાં ફળ કોરી ખાનાર ઈયળનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી પૂનમકુમાર પેરપર રાજ્ય: છત્તીસગઢ. ઉપાય: ક્લોરેન્ટ્રેનિલિપ્રોલ 18.5% એસસી @ 4 મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
626
95
રીંગણની આ જીવાતને ઓળખો
આ લેસ વીંગ બગ તરીકે ઓળખાય છે. જીવાતના બચ્ચાં આછા લીલા રંગના અને કાળા ટપકાંવાળા હોય છે. બચ્ચાં અને પુખ્ત બંન્ને પાનમાંથી રસ ચૂસે છે જેથી પાન ઉપર સફેદ પડતા પીળા રંગના...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
66
3
રીંગણની સારી ગુણવત્તા માટે
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. હબુલ ઇસ્લામ રાજ્ય: ઉત્તર પ્રદેશ સલાહ : એકર દીઠ 0:52:34 @ 3 કિલો ટપક સિંચાઈ દ્વારા અને પ્રતિ પંપ 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વોનો છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
420
52
રીંગણની ફળ કોરી ખાનાર માટે કઇ દવા છાંટશો?
વીણી વખતે પાંચ કે પાંચથી વધુ ટકા આ ઇયળથી નુકસાનવાળા ફળ નીકળે તો થાયાક્લોપ્રીડ ૨૧.૭ એસસી ૧૦ મિ.લિ. અથવા લેમડાસાયહેલોથ્રીન ૫ ઇસી ૫ મિ.લિ. અથવા સાયપરમેથ્રીન ૩% + ક્વીનાલફોસ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
167
30
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Nov 19, 04:00 PM
આકર્ષક અને નિંદણમુક્ત રીંગણનું ખેતર
ખેડૂત નામ: શ્રી નિખિલ ચૌધરી રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ: પ્રતિ એકર 19:19:19 @ 3 કિલો ખાતર આપવું જોઈએ અને સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વોનો @ 20 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
440
45
રીંગણમાં ચુસીયા જીવાતના સંક્રમણના કારણે મંદ વિકાસ
ખેડૂત નામ - શ્રી એસ.બી.કારજાનગી રાજ્ય- કર્ણાટક ઉપાય - થાયોમેંથોકઝામ 25% WG @ 10 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
479
63
રીંગણમાં આવતા આ વાયરસને ઓળખો
આ વાયરસથી થતો રોગ છે. ચૂસિયા જેવા કે મોલો-મશી આ રોગને ફેલાવે છે. રીંગણના ખેતરની નજીક જો તમાકુ, ટામેટા, વેલાવાળા શાકભાજી હોય તો રોગ આવવાની શક્યતા વધી જતી હોય છે. છોડની...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
294
46
રીંગણની રોપણી સમયે અને 45-50 દિવસ સુધી જીવાત નિયંત્રણ માટેની કેટલીક સલાહ
આમ તો રીંગણીની ખેતી ખેડૂતો બારેમાસ કરતા હોય છે. આ પાકમાં કેટલીક ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતો જેવી કે મોલો, સફેદમાખી, તડતડિયા, પાનકથીરી વગેરે તેમ જ ડૂંખ અને ફળ કોરી ખાનાર...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
240
30
રીંગણમાં પાન ખાનાર ઇયળનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી કાસીમ વલી રાજ્ય: તેલંગાણા ઉપાય: પાન ખાનાર ઈયરના નિયંત્રણ માટે એમામેક્ટિન બેન્ઝોએટ 5 એસજી @ 10 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
287
32
રીંગણની ફળ કોરી ખાનાર માટેના ટ્રેપ
ઉપદ્રવની શરુઆતે એકરે 10 ની સંખ્યામાં ફેરોમોન ટ્રેપ ગોઠવો અને દર મહિને તેમાં રહેલ લ્યુર બદલો. ફેરોમોન ટ્રેપ છોડની ઉપર અડધો ફૂટ ઉપર રહે તે પ્રમાણે ગોઠવવા. અઠવાડિયે બે...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
326
11
રીંગણની ફળ કોરી ખાનાર ઇયળ માટે કઇ દવા છાંટશો?
દરેક વીણી વખતે સડેલા/નુકસાનવાળા રીંગણનો વ્યવસ્થિત રીતે નિકાલ કરવો અને ત્યાર બાદ ક્લોરાન્ટ્રાનિલિપ્રોલ 18.5 એસી @ 4 મિલી અથવા એમામેક્ટીન બેન્ઝોએટ 5 ડબલ્યુ જી @ 4 ગ્રા....
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
289
34
વધુ જુઓ