બજાર ભાવhttp://agmarknet.gov.in
જાણો આજના બજારભાવ
આણંદ માર્કેટના ભાવ: ભીંડા: 2000 - 2500 રીંગણ: 400 - 500 કોબીજ: 150 - 250 ફ્લાવર : 200 - 300 લીલા મરચાં; 1250 - 1500 ડુંગળી : 1500 - 2500 ટામેટા: 400 - 600 બોડેલી (મોડસર) માર્કેટના ભાવ: કપાસ: 4600 - 5300
વ્યારા માર્કેટના ભાવ: સુરત પાપડી: 1000 -1350 પરવળ : 4000 - 4500 તુવેર : 1000 - 2000 ડાંગર: 1550 - 1700 જુવાર: 1750 - 2000 ગુવાર: 3000 -5250 ખીરા કાકડી: 500 - 1000 ફલાવર: 350 - 500 કોબીજ: 100 - 250 નોંધ: આપેલ ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ મુજબ આપેલ છે. સંદર્ભ: http://agmarknet.gov.in આપેલ બજારભાવ આપના માટે ઉપયોગી છે તો પીળા અંગૂઠાના ચિન્હ પર ક્લિક કરો અને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે શેર કરો.
15
0
સંબંધિત લેખ