AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Jun 19, 06:00 PM
પૂરની સ્થિતિ માં પશુઓની સંભાળ
પૂરની શક્યતા પર પશુ સંરક્ષણ માટે પગલાં • પશુઓને બાંધી ન રાખવું, તેમને ખુલ્લું રાખવું. • પૂરની શક્યતા હોય ત્યારે પશુઓને તાત્કાલિક ઊંચી અને સલામત સ્થળ પર લઈ જવા. • પશુઓને...
પશુપાલન  |  પશુ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, આ.કૃ.યુ.
15
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Jun 19, 04:00 PM
નિંદામણમુક્ત અને તંદુરસ્ત રીંગણનું ખેતર
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. ધીરજ સિંહ પરમાર રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ : એકર દીઠ 19:19:19 @ 3 કિલો ટપક દ્વારા આપવું જોઈએ અને પંપ દીઠ 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષણતત્વોનો પણ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
46
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Jun 19, 06:00 PM
બીજામૃતની તૈયારી
બીજામૃત એ છોડ, રોપાઓ અથવા રોપણી માટેની સારવાર છે. બીજામૃત દ્વારા બીજનો ઉગાવો સારો મળે છે અને છોડમાં રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારે છે. બીજામૃત થી જમીનજન્ય ફૂગ સામે રક્ષણ...
જૈવિક ખેતી  |  શ્રી. સુભાષ પાલેકર ના લેખમાંથી
140
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Jun 19, 04:00 PM
દાડમની ઉચ્ચ ગુણવત્તા માટે યોગ્ય ખાતર વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ - શ્રી રાહુલ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ: 13:0:45 પ્રતિ એકર @ 5 કિલો ટપક સિંચાઇ દ્વારા આપવું જોઇએ.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
133
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Jun 19, 04:00 PM
વિકસિત અને સ્વસ્થ તુરીયાનું ખેતર
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. બાસુ મામનિ રાજ્ય - કર્ણાટક સલાહ - પ્રતિ એકર 19:19:19 @ 3 કિલો ટપક દ્વારા આપવું અને અને 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષણતત્ત્વો નો પણ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
179
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Jun 19, 10:00 AM
શું તમે જાણો છો?
1. નરેન્દ્ર સિંહ તોમર દેશના નવા કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રી છે. 2. કેળ ને સૌથી વધુ પાણી ની જરૂરિયાત પડે છે. 3. વિશ્વમાં શાકભાજી પાક ઉત્પાદનમાં બટાકા પ્રથમ સ્થાન...
રમૂજી  |  ટાઈમપાસ
86
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Jun 19, 06:00 AM
આંબામાં આ નુકસાનને ઓળખો
આ ગોલમીંજ નામના કિટકોથી નુકસાન થયેલ છે. ઉપદ્રવની શરુઆત થતા ડાયમેથોએટ ૩૦ ઇસી ૧૦ મિલિ પ્રતિ ૧૦ લી પાણી પ્રમાણે છંટકાવ કરવો.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
113
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Jun 19, 04:00 PM
કપાસના છોડને રોગ જીવાત મુક્ત રાખવા માટે જંતુનાશક નો છંટકાવ કરો
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. પ્યારે કુમાર રાઠોડ રાજ્ય: રાજસ્થાન સલાહ : થાયોમેથોક્ઝામ 25% ડબલ્યુજી @ 10 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
404
16
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Jun 19, 04:00 PM
કોબીજ ની સારી ગુણવત્તા માટે સૂક્ષ્મ પોષણતત્ત્વો નો છંટકાવ કરો
ખેડૂતનું નામ: શ્રી પી.એન. મંજુ રાજ્ય: આંધ્ર પ્રદેશ સલાહ : પંપ દીઠ 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષણતત્ત્વો નો છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
121
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Jun 19, 10:00 AM
એક આંબા પર ત્રણ અલગ પ્રકારની કલમ
આંબાના વિકાસ માટે, આપણે તેને રોપણી બીજ અથવા તે કલમ દ્વારા વિકસાવવામાં આવે છે.બીજ થી ઉગાડવા માટે ઘણો સમય લાગે છે. આના માટે, આંબા માં કલમ પદ્ધતિ ખુબ સારી છે. આ વિડિઓ...
આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષિ  |  બુડીદાયા તનમન બોહ
436
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Jun 19, 06:00 AM
ચોળી અને મગમાં શીંગ કોરી ખાનાર ઇયળનું નિયંત્રણ
એમામેક્ટીન બેન્ઝોએટ ૫ ડબલ્યુજી ૫ ગ્રામ અથવા ફ્લુબેન્ડીએમાઇડ ૪૮૦ એસસી ૪ મિ.લિ. અથવા ક્લોરાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસસી ૩ મિ.લિ. પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણી પ્રમાણે જીવાતની શરુઆત...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
71
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Jun 19, 04:00 PM
રીંગણ ના સ્વસ્થ વિકાસ માટે ભલામણ કરેલ ખાતર આપો
ખેડૂતનું નામ: શ્રી દિનેશ ગામીત રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ : એકર દીઠ 19:19:19 @ 3 કિલો ટપક દ્વારા આપવું જોઈએ, અને 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષણ તત્વો નો પણ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
285
12
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Jun 19, 10:00 AM
શું તમે પશુનું સમયસર રસીકરણ કરાવો છો?
જો હા, તો ઉપર આપેલા પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લીક કરો.
હા કે ના  |  AgroStar Poll
995
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Jun 19, 04:00 PM
કોબીજ માં હીરાફૂદી નો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી એ.વી.એમ. વેલિમલાઈ રાજ્ય: તમિલનાડુ ઉપાય : સ્પિનોસોડ 45% એસસી @ 7 મીલી પ્રતિ પંપ મુજબ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
94
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Jun 19, 10:00 AM
કુંવારપાઠાંની ખેતી અને સૌંદર્યવર્ધક(પ્રસાધન) તરીકે તેનું મહત્વ
કુંવારપાઠું એ ઔષધીય છોડ છે બાહ્યરૂપે તેનો ઉપયોગ વાઢિયા, બળતરા વગેરે ચામડીની વિવિધ સમસ્યાઓનો ઉપચાર કરવા માટે કરવામાં આવે છે. વળી પ્રાથમિક અને ગૌણ બળતરા તેમજ સનબર્નથી...
સલાહકાર લેખ  |  www.phytojournal.com
419
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
09 Jun 19, 06:00 PM
પશુઓમાં ચરમ(કૃમિ)થી થતું નુકસાન અને તેના ઉપાયો
મોટાભાગના પશુપાલકોને માહિતી અભાવના કારણે ચરમ (કૃમિનાશન) ની દવાઓ આપતા નથી, જેનાથી પશુઓનું સ્વાસ્થ્ય કમજોર થાય છે, તેમજ પશુપાલકને નાણાકીય આર્થિક નુકસાન...
પશુપાલન  |  ગૉંવ કનેક્શન
521
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
09 Jun 19, 04:00 PM
સરગવાની ઝડપી વૃદ્ધિ અને નવી શાખા માટે છટણી કરવી
ખેડૂતનું નામ: શ્રી સંચય રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ : એકર દીઠ 19:19:19 @ 3 કિલો ટપક દ્વારા આપવું જોઇએ.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
252
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 Jun 19, 06:00 PM
કીટ નિયંત્રક(અગ્નિઅસ્ત્ર)
આજ ના જૈવિક યુગમાં દરેક આડ પેદાશ ખેતમાં બહુ ઉપયોગી સાબિત થાય છે, સાથે સાથે તેમાં ઓછા ખર્ચમાં વધુ નફો લઈ શકાય છે. તો ચાલો આજે જાણીયે કંઈક એવું, જે છે કંઈક નવું ...... જરૂરી...
જૈવિક ખેતી  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
659
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 Jun 19, 04:00 PM
ટમેટાના ખેતરનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ: શ્રી ચેતન યેલવાડે રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ : એકર દીઠ 13:40:13 @ 3 કિલો ટપક દ્વારા આપવું જોઈએ.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
384
25
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
07 Jun 19, 04:00 PM
સારી તરબૂચ ઉપજ માટે યોગ્ય પોષણ વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતોનું નામ - શ્રી રાકેશકુમાર રાજ્ય- ઉત્તર પ્રદેશ સલાહ - એકર દીઠ 0: 52: 34 @ 5 કિલો ટપક દ્વારા આપવું જોઇએ અને પંપ દીઠ 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષણ તત્વોનો પણ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
138
1
વધુ જુઓ