Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Jan 18, 10:00 AM
તરબૂચ અને ટેટીની ખેતી
જમીન અને હવામાન: આ પાકને તમામ પ્રકારની જમીનમાં ઉગાડવામાં આવે છે. તરબૂચની ખેતી માટે રેતાળ, કાદવ, મધ્યમથી કાળી, સેન્દ્રીય જમીન યોગ્ય છે. 8 થી વધુની પી.એચ., ચુના વાળી,...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
400
213
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Jan 18, 04:00 PM
આકર્ષક અને સ્વસ્થ તરબૂચના ફળો
ખેડૂતનું નામ - શ્રી અંગદ કૈલાસ સોનાર રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર વિશેષતા - ખાતર અને રોગનું યોગ્ય વ્યવસ્થાપન
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
250
34
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Jan 18, 12:00 AM
તડબુચ માં રોગ અને જીવાતનું આગોતરું નિવારણ
તડબુચ માં વાવેતરના ૮ દિવસ પછી અરેવા ૨૫૦ ગ્રામ, સાફ ૫૦૦ ગ્રામ અને હુમીક ૫૦૦ ગ્રામ / એકર પ્રમાણે ડ્રીનચીંગ કરાવવું. જે સુચીયા જીવત અને રોગોને શરુઆતમાં આવતા રોકશે અને...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
174
88
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
09 Jan 18, 04:00 PM
વિકાસની અવસ્થામાં તરબૂચ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી બાબુ રાઠોડ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર વિશિષ્ટતા - ઓગસ્ટા જાતિના તરબૂચ સલાહ- 0:52:34 @ 100 ગ્રામ / પંપ નો છંટકાવ કરવો
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
191
20
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Jan 18, 12:00 AM
તડબુચના તંદુરસ્ત વિકાસ માથે સામાન્ય ભલામણ
તડબુચના તંદુરસ્ત અને જુસ્સાદાર વિકાસ માટે, ૧૯:૧૯:૧૯ @ ૧ કિલો / એકર વાવેતર બાદ આપવું.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
132
54
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Dec 17, 04:00 PM
લીંબુ વર્ગના ફળો અને તરબૂચનો આંતર પાક
ખેડૂતનું નામ - શ્રી કાગદે દત્તાત્રય ગામ - વાશી જીલ્લો - ઉસ્માનાબાદ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર વિશિષ્ટતા-નિંદણ અને રોગ મુક્ત
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
244
26
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Dec 17, 12:00 AM
પાન કોરિયાના નુકસાન થી તડબુચ પાકને બચાવવા સરળ ઉપાય
મોટાભાગે તડબુચ પાકમાં પાન કોરિયાના કારણે મોટું નુકસાન થતું હોય છે. પાન કોરિયાના ઉપદ્રવ થી બચવા તડબુચના પાક માં વાવેતર વખતે બીજા ખાતર સાથે લીંબોળી ખોર મિક્ષ કરીને આપો.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
102
46
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Dec 17, 12:00 AM
તડબુચના તંદુરસ્ત વિકાસ માટે ખાતર
તડબુચના તંદુરસ્ત વિકાસ માટે નીમ કેક ૨૦૦ કિલો, સિંગલ સુપર ફોસ્ફેટ ૨૦૦ કિલો,પોટાશ ૧૦૦ કિલો અને સલ્ફર ૩ કિલો પાળા બનાવતી વખતે એક એકરમાં આપવું.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
158
68
તડબુચમાં ખાતર વ્યવસ્થાપન
તડબુચમાં રોગમુક્ત અને જંતુમુક્ત રાખવા સારું કોહવાયેલ છાણીયું ખાતર અથવા કંપોસ્ટ , SSP ૬ બેગ + નીમ કેક ૪ બેગ + હ્યુમિક ૫૦૦ ગ્રામ + બાવીસ્ટીન ૧ કિલો + કાર્બોફ્યુરાન ૫...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
114
52
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
20 Oct 17, 12:00 AM
તડબુચ અને ટેટી માં કૃમિ નિયંત્રણ
કૃમિના વધુ ઉપદ્રવથી તડબુચ અને ટેટી નું ઉત્પાદન ઘટે છે. આ સમસ્યાના નિવારણ માટે વાવેતર સમયે લીબોડીનો ખોળ ખાતર સાથે આપવો.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
88
29
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 Apr 17, 05:30 AM
અસામાન્ય આકારના તરબૂચ ફળો માટે ઉકેલ
જયારે પોષક તત્વોનો આભાવ હોય ત્યારે તરબૂચનો આકાર એકસમાન નથી હોતો. આ અટકાવવા માટે ફળ બેસવાના સમયે કેલ્શીયમ અને બોરોન છંટકાવ દ્વારા અથવા ટપક પદ્ધતીથી આપવા જોઈએ. ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
241
29
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Mar 17, 05:30 AM
તરબૂચમાં થતી ફળ માખીઓને પકડવા માટેની અદ્ભુત યુક્તિ
જો તરબૂચ પર ફળ કોરી ખાનાર ઈયળનો પ્રકોપ થાય, તો ગોળને કીટનાશકમાં ભેળવીને છંટકાવ કરવો જેથી ફળ માખી ગોળ તરફ આકર્ષિત થાય અને તેનું જલ્દી નિયંત્રણ થઇ શકે. જો તરબૂચ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
239
18
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 Mar 17, 05:30 AM
તરબૂચનાં ફળો પર વધુ ચમક માટે
લણણી પહેલાં ફળો પર સારી ચમક રહે તે માટે, તરબૂચ ફળના આકાર વધવાના તબક્કા દરમિયાન 200 મિલી/એકર ન્યુટ્રીબિલ્ડ સિલિકા નો દર 15 દિવસમાં બે વખત છંટકાવ કરવો જોઈએ. બજારમાં ચમકતા...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
201
23
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
27 Feb 17, 05:30 AM
તરબૂચમાં ફળની માવજત
તરબૂચને જમીનની ગરમી અને પાણીથી રક્ષણ આપવા માટે ફળના વિકાસના તબક્કે ફળની નીચે કાગળ અથવા સૂકા પાંદડા નાંખવા. આ રીતે દરેક ફળનું રક્ષણ થશે અને ફળની ગુણવત્તા પણ વધશે. જો...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
248
11
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 Feb 17, 05:30 AM
તરબૂચમાં પાન કોરીયાનું નિયંત્રણ
તરબૂચન વેલાં પર પાન કોરીયાની સમસ્યા ખુબ વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. તેનું નિયંત્રણ કરવા માટે કીટનાશક અથવા ફૂગનાશકનો છંટકાવ કરતી વખતે લીમડાના અર્ક વાપરવો જોઈએ.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
90
8
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Feb 17, 05:30 AM
તરબૂચમાં જીવાતનું વ્યવસ્થાપન
તરબૂચના પાકમાં ફળ માખીના હુમલાની સમસ્યા હોય છે અને તે સમજવામાં વાર લાગે છે તેથી ફળને નુકશાન થાય છે.આ હુમલાને અટકાવવા માટે એકર દીઠ5ફળ માખી ફેરોમોને ટ્રેપ ગોઠવવા જોઈએ.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
49
5
અંકુર ફૂટ્યા પછી તરબૂચ અને ટેટીમાટે પાક વ્યવસ્થાપન સલાહ
તાપમાનની વધ-ઘટ દરમિયાન તરબૂચ અને ટેટીમાં ચિન્હ ઘટાડવા માટે ન્યુટ્રીબિલ્ડ સિલિકા@25મિલી/પંપ અંકુર ફૂટ્યા પછી તરત જ શરુ કરીને10દિવસના અંતરે ત્રણ વાર છંટકાવ કરો
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
101
23
તરબૂચ ખેતીનું આયોજન
તરબૂચ ખેતીનું આયોજન
સલાહકાર લેખ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
99
10
તરબૂચમાં જીવાત-રોગના પ્રતિરોધક ઉપાય
તરબુચની વાવણી પછી મહત્વના માવજત તરીકે અરેવા 250ગ્રામ,સાફ500ગ્રામ અને હ્યુમિક500ગ્રામ ભેગા કરીને એક એકર ખેતરમાં દરેડી ને આપવું.તેનાથી ચુસીયા જીવાતનું અને ફૂગનું નિયંત્રણ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
46
16
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 Dec 16, 05:30 AM
તરબૂચમાં લીલા તડતડીયાનું વ્યવસ્થાપન
તરબૂચના પાકમાં મુખ્યત્વે લીલી જીવાત અને સફેદ માખીનો પ્રકોપ થાય છે.આ બંનેનું નિયંત્રણ કરવા માટ ઉલાલા કીટનાશકનો6-8ગ્રામ/પમ્પ છંટકાવ થવો જોઈએ.જો જીવાતનું સમયસર નિયંત્રણ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
47
18
વધુ જુઓ