Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 Jan 18, 12:00 AM
આદુ અને હળદળ માં રાઈઝોમ ની ગુણવત્તા સુધારવી.
આદુ અને હળદળ માં રાઈઝોમ ની સાઈઝ અને ગુણવત્તા સુધારવા ૦૦:૦૦:૫૦ @ ૧ કિલો / એકર પ્રમાણે ૧૮૧ દિવસ પછી કાપણી સુધી આપવું.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
351
100
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
31 Dec 17, 04:00 PM
હળદરમાં બ્લાઈટ (સુકારો) રોગ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી નાગેશ દિલીપ ગવાદ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર ઉપાય - 35 ગ્રામ / પ્રતિ પંપ કોપર ઑક્સીક્લોરાઇડનો છંટકાવ કરવો
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
166
34
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Dec 17, 04:00 PM
સ્વસ્થ હળદરનું ખેતર
ખેડૂત - શ્રી રમેશ સંભાજી કોતકર ગામ - વરુદ, ચક્રપાણી જિલ્લો - હિંગોલી રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
185
26
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Nov 17, 04:00 PM
હળદરમાં પાનનો બ્લાઈટ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી રામભાઉ શિંદે સ્થાન- પરભણી, મહારાષ્ટ્ર પાંદડા ઉપર બદામી રંગના નેક્રોટિક ડાઘા જે સંક્રમણના પાછળના તબક્કામાં મોટા કદના થઇ જાય છે. નબળી વાનસ્પતિક વૃદ્ધિ...
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
138
28
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Nov 17, 12:00 AM
હળદળ અને આદુમાં વોટરસોલ્યુબલ ખાતરની ભલામણ
હળદળ અને આદું પાક માં ૧૨૦-૧૮૦ દિવસ પછી ૦૦:૫૨:૩૪ અને ચીલેટેડ ફેરસ ડ્રીપ મારફતે આપવાથી ગાંઠોનો તંદુરસ્ત વિકાસ થશે.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
167
65
હળદળ અને આદુમાં પાળા ચઢાવવાનું મહત્વ
જો પાળા સખત અને હવા ચુસ્ત હોય તો હળદળ અને આદું પાકમાં મૂળનો વિકાસ થતો નથી. આવી કેટલીક પરીસ્થીથીમાં પ્રકાંડ વિકાસ પામતું નથી. તેથી જરૂરી માત્રામાં કોહવાયેલ છાણીયા ખાતર...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
195
28
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 Nov 17, 04:00 PM
બ્લાઈટ અને પોષક તત્વોની ઉણપવાળો હળદરનો પાક
ખેડૂતનું નામ - સદાનંદ લાંગેવાર સ્થાન - કોઠારી, જિ. પરભણી (મહારાષ્ટ્ર) ઉપાય-કાર્બેનડાઝીમ 12% + મેન્કોઝેબ 63% WP અથવા મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64% WP @40...
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
131
25
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Oct 17, 04:00 PM
હળદરનો સ્વસ્થ પાક
ખેડૂતનું નામ: શ્રી.વિકાસ જેઠે સ્થાન: બિલોલી, નાંદેડ રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર વિશેષતાઓ: હળદરના પાકમાં યોગ્ય ખાતર અને રોગ સંચાલન
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
180
12
હરદર અને આદું માં રાયઝોમ માંખીનું નિયંત્રણ
હરદર અને આદું માં રાયઝોમ માંખીનું નિયંત્રણ કરવા માટે ક્લોરોપાયરીફોસ અને ફેનવલરેટ ૧ લીટર એક એકર પ્રમાણે ડ્રીપ મારફત આપવું.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
106
50
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Sep 17, 04:00 PM
સ્વસ્થ હળદર ફાર્મ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી અતુલ વંજારી ગામ: દરોડા તાલુકા: હિંગણઘાટ જીલ્લો: વર્ધા રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર પ્રમુખતા: શ્રી વંજારી પાસેથી આ ફોટો hello@agrostar.in પર ઇમેલ દ્વારા પ્રાપ્ત...
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
180
6
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Sep 17, 12:00 AM
આદુ અને હળદળ માં લોહ તત્વની ઉણપ
જયારે આદું અને હળદળ ના પાક માં નવા પાન પીળા પડતા દેખાય ત્યારે ચીલેટેડ ફેરસ @ ૧૫ ગ્રામ /પંપ અથવા ચીલેટેડ ફેરસ @ ૫૦૦ ગ્રામ / એકર પ્રમાણે ડ્રીપ માં અથવા સલ્ફર @ 2 કિલો...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
139
32
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
09 Sep 17, 12:00 PM
પાક - પાણી સાનુકૂળ રહેતા નવી સીઝનમાં હળદરનું ઉત્પાદન વધશે
દેશમાં ૧૦થી ૧૧ લાખ ટન ઉત્પાદનનો અંદાજ દવા અને કોસ્મેટિક ઉધોગોમાંથી હળદરની માંગ વધતા પાછલા વર્ષ ૧.૧૬ લાખ ટન નિકાસ થઈ ભારત વૈશ્વિક સ્તરે હળદરનું ઉત્પાદન કરતો સૌથી મોટો...
કૃષિ વાર્તા  |  ગુજરાત સમાચાર
46
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
27 Aug 17, 12:00 AM
હળદળ માં પાનના ટપકા નું નિયંત્રણ
જો બદામી રંગના ટપકા માં ઘેરા રંગનું સેન્ટર હોય તેમજ ફરતે પીળા કલરનું સર્કલ હોય તેવા હળદળ ના છોડ માં કર્બેન્ડેઝીમ ૧૨% + મેન્કોઝેબ ૬૩% WP @ ૪૦ ગ્રામ/પંપ અથવા મેટાલેક્ષિલ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
97
21
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
24 Aug 17, 05:30 AM
આદુ અને હળદર માં નવા પાન પીળા પડવાની સમસ્યા નું સમાધાન
આદુ અને હળદર માં નવા પાન પીળા પડી જાય છે તેને રોકવા માટે ફેરસ સલ્ફેટ @ ૧.૫ થી ૨ ગ્રામ / લી પાણી માં દ્રાવણ બનાવી છંટકાવ કરવો
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
199
37
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 Aug 17, 03:30 PM
આદુ અને હળદરમાં ગાંઠનો સડો
આદુ અને હળદરમાં સૌથી વધારે નુકસાન ગાંઠના સડાથી થાય છે. મોટા ભાગના સ્થળોમાં, હળદર અને આદુનું એપ્રિલ-મેમાં વાવેતર થયું હોવું જોઈએ. તેથી હવે પાક ગાંઠના વિકાસના તબક્કામાં...
સલાહકાર લેખ  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
101
22
આદુ અને હળદર માં ગાંઠ નો સડો અને તેનું નિયંત્રણ
આદુ અને હળદર માં આવતા પોચા સડા ના અસર કારક નિયંત્રણ માટે કર્બેન્ડાઝીમ -૧૨% + મેન્કોઝેબ ૬૩% અથવા કોપર ઓક્ષીકલોરાઈડ ૧ કી.ગ્રા. / એકર સાથે કસુગામાયસીન @ ૫૦૦ મિલી / એકર...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
133
34
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Aug 17, 09:30 PM
શ્રેષ્ઠ હળદર ખેતર
ખેડૂતનું નામ - સંભાજી પંઢરી સ્થાન – નાંદેડ રાજ્ય – મહારાષ્ટ્ર વિશેષતા - હળદરમાં વૈજ્ઞાનિક વ્યવસ્થા પદ્ધતિના પરિણામ સ્વરૂપ શ્રેષ્ટ પાક થાય છે
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
270
7
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 Aug 17, 12:00 AM
હળદર ની ગાંઠ ના વિકાસ નો સરળ ઉપાય
વરસાદ પડયા પછી ગોરાડું જમીન માં હળદર ના પાળા ધોવાઇ છે તો ક્યારેક કાળી જમીન નો ઉપર નો પોપડો કઠણ થઇ જાય છે આવા સંજોગોમાં હાથથી નિંદામણ કર્યા પછી હળદર ના ૫-૬ પાન અવસ્થાએ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
116
12
વધુ ઉત્પાદન માટે હળદરના ખેતરમાં આંતર પાકના લાભ
જો તમે તમારા ખેતરમાં માત્ર હળદર ઉગાડતા હોય, તો પછી હળદરની સાથે, મગફળી, કઠોળ, તુવેર, કાકડી, ભીંડો, મરચાં, ધાણા, ટમેટા, દિવેલ અને અન્ય શાકભાજી જેવા પાકને આંતર-પાક તરીકે...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
257
11
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 Mar 17, 05:30 AM
હોળી આવી ...હળદર વાવેતર ની મોસમ લાવી ..... આવો આપને હળદર ની ઉત્તમ ખેતી કરીએ
હળદર એક મહત્વપૂર્ણ મસાલા પાક છે જેનો ઉપયોગ ઔષધ થી લઈને બીજા ઘણા કાર્યોમાં થાય છે. તેની ખેતી સહેલાઈથી થઇ શકે છે અને ઓછી ખર્ચાળ ટેકનીક વાપરીને વધુ કિંમત મેળવવા માટેનું...
સલાહકાર લેખ  |  @ખેતીનીશાળા
157
5
વધુ જુઓ