Looking for our company website?  
કોબીજમાં પાન ખાનાર ઇયળ
ઇંડા માંથી નીકળતી નાની ઇયળો સમૂહમાં રહી પાનનો ઉપરનો પડ ખોતરી ખાય છે. મોટી થતા ઇયળો છોડને ઝાંખરા જેવો બનાવી દે છે. શરુઆતમાં બેસીલસ થુરીન્જીન્સીસ નામના જીવાણુંનો પાઉડર...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
14
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Dec 19, 12:00 PM
બળદ માટે સમતોલ આહાર
ખેતરમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા બળદ ખેડૂત માટે ખુબ જ ઉપયોગી પ્રાણી છે. બળદની શારીરિક ક્ષમતા ખુબ જ અગત્યની બાબત છે, તેની પાસેથી પુરતું કામ લેવા માટે, આવા બળદને રોજના લીલા...
આજ ની સલાહ  |  એગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
124
0
તુવેરમાં શીંગ કોરી ખાનાર ઇયળોનું નિયંત્રણ
વિવિધ જાતની શીંગ કોરી ખાનાર ઇયળો વિક્સતી શીંગોને નુકસાન કરે છે. પાકમાં ૫૦ ટકા ફૂલ બેસવાની અવસ્થાએ એમામેકટીન બેન્ઝોએટ ૫ એસજી ૩ ગ્રામ અથવા ઈન્ડોક્ઝાકાર્બ ૧૫.૮ ઈસી ૪ મિ.લિ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
35
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Dec 19, 12:00 PM
વાછરડા-પાડા ઉછેર માટે મહત્વની બાબત
વાછરડા અથવા પાડાના જન્મના તુરંત એક કલાક સુધીમાં તેને માતાનું પ્રથમ દૂધ એટલે કે ખીરું/ખરાંટુ તેના વજનના દસમાં ભાગ જેટલું જુદા જુદા સમયમાં આપવું જોઈએ. ઘણી વખત બેદરકારીના...
આજ ની સલાહ  |  એગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
158
0
ડુંગળીની કળીની માખી વિષે જાણો
સફેદ રંગની ઈયળો જમીનમાં રહેલી ડુંગળીની કળીના અંદરના ભાગમાં કાણું પાડી નુકસાન કરે છે. ૫રીણામે છોડ મુરજાયેલો દેખાય અને પીળો ૫ડી જાય છે. જીવાત ડુંગળીના દડામાં ૫ણ રહે છે....
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
29
1
દાડમમાં થ્રીપ્સ
બચ્ચાં અને પુખ્ત કીટક પાન, ફૂલ અને નાના ફળની સપાટી પર ઘસરકા કરી તેમાંથી નિકળતો રસ ચૂસે છે. ઉપદ્રવની શરુઆતે લીમડા આધારિત તૈયાર દવા ૨૦ મિ.લિ. (૧ ઇસી) થી ૪૦ મિ.લિ. (૦.૧૫...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
29
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Dec 19, 12:00 PM
વાછરડા-પાડા ઉછેર માટે મહત્વની બાબત
માદા ગાય-ભેસ વર્ગના પશુની જેમ જ નર પશુના ખોરાકમાં સમતોલ આહાર અને પુરતું પોષણ આપવું જરૂરી છે. જો નર પશુના ઉછેરમાં ખામી રાખવામાં આવે તો તે આગળ જતા પોતાની જનીનિક ક્ષમતા...
આજ ની સલાહ  |  એગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
130
0
કપાસના પાન કોડિયા જેવા દેખાય છે?
તડતડિયા પાનની નીચેની બાજુ રહી રસ ચૂસે છે. જેને કારણે પાન કોકડાઇ કોડિયા જેવા દેખાય છે. આ જીવાતની લાળમાં અમૂક રસાયણ રહેલ હોય છે જેને લીધે પાનની કિનારી થી લઇ આખૂ પાન લાલ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
59
4
દિવેલાની ઘોડિયા ઇયળ
કેટલાક વિસ્તારમાં આ ઇયળનો ઉપદ્રવ અત્યારે પણ જોવા મળે છે. મોટી ઇયળો હાથથી વિણી લીધા પછી ક્લોરાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસસી દવા ૩ મિલિ અથવા ઇન્ડોક્ષાકાર્બ ૧૪.૫ એસસી ૫ મિલિ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
44
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
09 Dec 19, 12:00 PM
શિયાળાની ઋતુમાં પશુ રહેઠાણનું વ્યવસ્થાપન
શિયાળાની ઋતુની શરૂઆત થઈ ચુકી છે, પશુને ઠંડીથી બચાવવા માટેના ઉપાયો કરવા જોઈએ, નહીતર ઘણી વખત તાપમાનની વિપરિત અસર પશુ સ્વાથ્ય પર પડે છે અને સરવાળે પશુની ઉત્પાદક ક્ષમતા...
આજ ની સલાહ  |  એગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
234
0
ટામેટામાં ફળ કોરી ખાનાર ઇયળ માટે કઇ દવા છાંટશો?
ઇયળ ટામેટાના વિક્સતા ફળ ઉપર કાણૂં પાડી અંદર ઉતરી જઇ અંદરનો ગર્ભ ખાય છે. આવા નુકસાનવાળા ટામેટા વેચાણને લાયક રહેતા નથી. ઉપદ્રવની શરુઆત થતા જ ઈન્ડોકઝાકાર્બ ૧૫.૮ ઈસી ૧૦...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
37
0
ઘઉંમાં બીની માવજત ન આપી હોય અને ઉધઇ આવે તો શું કરશો?
ઘઉંના ઉગાવા પછી ખાસ કરીને ગોરાડુ જમીનમાં ઉધઇથી નુકસાન થઇ શકે છે. આવા સંજોગોમાં પિયત સાથે ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ ઇસી દવા ૪ લી પ્રતિ હેક્ટરે આપવી અથવા ફીપ્રોનીલ ૫ એસસી દવા...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
60
2
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
07 Dec 19, 12:00 PM
પી.પી.આર. નામનો રોગચાળા સામેના ઉપાયો
આ એક ગંભીર રોગ હોવાથી સરકારશ્રી દ્વારા આ રોગ સામે દર શિયાળા દરમિયાન પશુપાલન વિભાગના હસ્તકથી રાજ્યવ્યાપી નિઃશુલ્ક રસીકરણ અભિયાન સાથે ઘેટા-બકરામાં ડીવોર્મિંગની (કૃમિનાશક...
આજ ની સલાહ  |  એગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
144
0
મરચાંમાં થ્રીપ્સ અને લીલી ઇયળનો ઉપદ્રવ એક સાથે હોય તો કઇ દવા છાંટશો?
આ બન્ને જીવાત એક સાથે નુકસાન કરતી જોવા મળે તો તે માટે બે દવાના મિશ્રણ વાળી તૈયાર દવા થાયામેથોક્ષામ ૧૨.૬% + લેમડા સાયહેલોથ્રીન ૯.૫% ઝેડસી દવા ૩ મિલિ અથવા એમામેક્ટીન...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
28
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Dec 19, 12:00 PM
ઘેટા-બકરામાં જોવા મળતો પી.પી.આર. રોગના લક્ષણો
આ રોગચાળામાં પશુના મોમાં ચાંદા પડી જાય છે, તાવ આવે, પશુનો ખોરાક ઘટી જાય, ન્યુમોનિયા થાય અને સમયસર સારવાર ના મળે તો ઘેટા-બકરાના મૃત્યુ પણ મોટી સંખ્યામાં થાય છે. આવા...
આજ ની સલાહ  |  એગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
126
0
જમીનમાં ભેજ ઓછો થતા કપાસમાં થ્રીપ્સ વધશે
ખેતરમાં પિયતનો ગાળો લંબાશે તેમ તેમ આ જીવાતનો ઉપદ્રવ વધતો જશે. જો ઉપદ્રવ હોય તો ક્લોથીનીડીન ૫૦ ડબલ્યુજી ૧ થી ૨.૫ ગ્રામ અથવા ડાયનોટેફ્યુરાન ૨૦ એસજી ૩ ગ્રામ અથવા થાયાક્લોપ્રીડ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
76
4
ભીંડાની શીંગો બેડોળ-વાંકીચૂકી થઇ જાય છે?
શીંગ કોરી ખાનાર ઇયળ વિકાસપામતી શીંગોમાં ઉતરી જઇ નુંકસાન કરે છે. શીંગ પર પડેલ કાણું ઇયળની હગારથી બંધ થઈ જાય છે અને શીંગો બેડોળ બની જાય છે. ક્લોરાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
33
2
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
04 Dec 19, 12:00 PM
જાણો પી.પી.આર. ના રોગ વિષે
પી.પી.આર. નામનો રોગચાળાને બકરીના પ્લેગ રોગ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ રોગ ખતરનાક અને ગંભીર વાઈરસજન્ય રોગ છે અને મનુષ્યમાં જેમ પહેલાના વખતમાં પ્લેગ ફેલાતા ઉંચો મૃત્યુદર...
આજ ની સલાહ  |  એગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
228
0
શિયાળુ મકાઇમાં પૂંછડે ચાર ટપકાંવાળી ઇયળનું નિયંત્રણ
વાવતા પહેલા સાયન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૯.૮% + થાયામેથોક્ષામ ૧૯.૮% એફએસ દવા ૬ મિલિ પ્રતિ એક કિલો બિયારણ પ્રમાણે માવજત આપી વાવણી કરવી. ઉગાવા પછી જો ઉપદ્રવ જોવા મળે તો સ્પીનેટોરામ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
44
0
રાઇની માખીની ઇયળ
રાઇના ઉગાવા પછી આ ઇયળનો ઉપદ્રવ જોવા મળે છે. આ જીવાતની વસ્તી ૨ ઇયળ/ચો. ફુટ કરતાં વધારે હોય ત્યારે લીમડા આધારીત તૈયાર દવા ૨૦ (૧ ઈસી) થી ૪૦ (૦.૧૫ ઈસી) મિલિ ૧૦ લિટર પાણીમાં...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
15
0
વધુ જુઓ