Looking for our company website?  
પાકમાં ઉંદરનું અસરકારક નિયંત્રણ
પરિચય: શાકભાજી, તેલીબિયાં, અનાજ વગેરે જેવા ઘણા પાકમાં ઉંદરો પ્રારંભિક તબક્કે ફેલાય છે અને પાકને બગાડે છે. તેઓ મનુષ્ય અને અન્ય પ્રાણીઓને જાહેર આરોગ્ય રોગો જેવાકે પ્લેગ,...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
240
8
શેરડીમાં ફુદફુદીયા (પાયરીલા)નું નિયંત્રણ
આ કીટક ખુબજ ચપળ અને એક પાન પરથી બીજા પાન પર કુદકા મારતા હોય છે. આ જીવાતનો ઉપદ્રવ વધુ પ્રમાણમાં હોય તેવા ખેતરમાં તડતડ અવાજ સંભળાય છે. બચ્ચાં અને પુખ્ત કીટક પાનમાંથી...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
76
5
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
04 Aug 19, 04:00 PM
શેરડીનું મહત્તમ ઉપજ માટે ભલામણ કરેલ ખાતર આપો
ખેડૂતનું નામ- શ્રી રાહુલ સુર્યવંશી રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - એકર દીઠ 50 કિગ્રા યુરિયા, 50 કિલો ડીએપી, 50 કિલો પોટાશ, 10 કિલો સલ્ફર 90% જમીનમાં આપવું.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
374
12
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Jul 19, 10:00 AM
શેરડીમાં વુલી એફીડ નું નિયંત્રણ
શેરડી ભારતના કેટલાક ભાગોમાં ઉગાડવામાં આવતો એક મહત્ત્વપૂર્ણ પાક છે. પાકનું ઉત્પાદન મુખ્યત્વે મહારાષ્ટ્ર અને કર્ણાટકમાં વુલી એફીડ નામના જીવાતથી પ્રભાવિત થાય...
સલાહકાર લેખ  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
167
4
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Jul 19, 10:00 AM
શેરડીમાં સફેદમાખીનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન
નુકસાન પામેલ પાન બચ્ચાં તથા કોશેટાથી છવાયેલુ જોવા મળે છે. વધુ ઉપદ્રવથી પાન પર પીળા અને આછા લીલા રંગની પટ્ટીઓ જોવા મળે છે. વધુ ઉપદ્રવવાળા ખેતરમાં શેરડીના પાન કાળા પડી...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
104
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Jul 19, 04:00 PM
શેરડીનો જોરદાર અને સારો વિકાસ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી દિપાક ત્યાગી રાજ્ય - ઉત્તર પ્રદેશ સલાહ - એકર દીઠ 100 કિગ્રા યુરિયા, 50 કિગ્રા ડીએપી, 50 કિગ્રા પોટાશ, 3 કિગ્રા સલ્ફર, 100 કિગ્રા લીંબોળીના ખોળને...
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
396
15
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Jun 19, 04:00 PM
શેરડીમાં વધુ ઉપજ માટે યોગ્ય ખાતર વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. જિતેન્દ્ર કુમાર રાજ્ય: ઉત્તર પ્રદેશ સલાહ : પ્રતિ એકર 100 કિલો યુરિયા, 50 કિલો ડીએપી, 50 કિલો પોટાશ, 3 કિલો સલ્ફર 90%, 100 કિલો લીંબોળી ખોળ એક સાથે...
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
555
25
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 Jun 19, 10:00 AM
અત્યાધુનિક શેરડી હાર્વેસ્ટર મશીન
મૂળભૂત રીતે 1920 ના દાયકામાં વિકસાવવામાં આવ્યું હતું, તેની કામ અને ડિઝાઇનમાં સંયુક્ત સમાન છે. હાર્વેસ્ટર મશીન જે શેરડીને નીચેથી કાપે છે,શેરડીના ટુકડા કરી અન્ય મશીનમાં...
આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષિ  |  Come to village
561
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Jun 19, 06:00 AM
શેરડીના કટકાને દવાની માવજત
રોપતા પહેલા કટકાને ડાયમેથોએટ ૩૦ ઇસી ૧૦ મિલિ અથવા ઇમિડાક્લોપ્રીડ ૧૭.૮ એસએલ ૫ મિલિ પ્રતિ ૧૦ લી પાણીના દ્રાવણમાં ૩૦ મિનિટ સુધી બોળી રાખવાથી મિલીબગ અને સ્કેલનું અસરકાર...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
150
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Jun 19, 04:00 PM
શેરડીની સારી ઉપજ માટે ભલામણ કરેલ ખાતર આપો
ખેડૂતનું નામ- શ્રી બસલિંગપ્પા તુરાઇ રાજ્ય - કર્ણાટક સલાહ - એકર દીઠ 0: 52: 34 @ 5 કિલો ટપક દ્વારા આપવું જોઇએ.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
389
27
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 May 19, 06:00 AM
શેરડીમાં મૂળ વેધક અને ડુખ વેધકનું નિયંત્રણ
થડ વેધક અને ડુખ વેધકના પ્રકોપના કારણે ઉપરના પાન સુકાય જાય છે.આ કીટકોના નિયંત્રણ માટે કાર્બોફ્યુરાન ૩ ટકા સી.જી. ૧૩ કિલો પ્રતિ એકર અથવા ક્લોરેટ્રાનિલિપ્રોલ ૦.૪ % જીઆર...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
191
28
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
25 May 19, 04:00 PM
શેરડીમાં વધુ ઉત્પાદન માટે ભલામણ કરેલ જથ્થો આપો.
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. વરેશ સંધર રાજ્ય - કર્ણાટક સલાહ - એકર દીઠ 50 કિગ્રા યુરિયા, 50 કિગ્રા ડીએપી, 50 કિલો પોટાશ, 10 કિલો સલ્ફર, 50 કિલો લીંબોળી ખોળ ખાતર સાથે મિક્સ...
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
503
58
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 May 19, 06:00 AM
શેરડીમાં થડકોરી ખાનાર ઈયળનું વ્યવસ્થાપન
શેરડીનું ઉત્પાદન લીધા પછીનો રટુનપાક અને થડ કોરી ખાનાર ઈયળથી નુકશાન થયેલા નવા રોપાઓને પાકને જમીન બરાબરથી કાપવા જોઈએ. સ્ટેમ બોઅરને નિયંત્રિત કરવા માટે, પ્રતિ એકર કાર્બફોરાન...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
266
49
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 May 19, 06:00 AM
શેરડીમાં ફુદફુદીયાનું નિયંત્રણ
જો શેરડીના ખેતરમાં ફુદફુદીયાનો ઉપદ્રવ હોય તો તેના ઇંડાના નિયંત્રણ માટે, નીચલા પાન તોડી નાશ કરવો અને ક્લોરોપાયરીફોસ 20 ઇસી @ 2 મિલિને પ્રતિ લિટરપાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
143
31
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Apr 19, 04:00 PM
ખેડૂતના પોષણ વ્યવસ્થાપનના કારણે મહત્તમ અને ક્વોલીટી ઉપજ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી નાજમ અંસારી રાજ્ય - બિહાર સૂચન - 50 કિ.ગ્રા. યુરીઆ, 50 કિ.ગ્રા. 18:46, 50 કિ.ગ્રા. પોટાશ, 50 કિ.ગ્રા. લીમડાનો અર્કને એકબીજામાં મિશ્ર કરી શેરડીના...
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
142
40
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Apr 19, 04:00 PM
શેરડીની મહત્તમ ઉપજ માટે ખાતરનું ભલામણ કરેલ પ્રમાણ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી અવિનાશ ખાબલે રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સૂચન - 50 કિ.ગ્રા. યુરીઆ, 50 કિ.ગ્રા. 18:46, 50 કિ.ગ્રા. પોટાશ, 50 કિ.ગ્રા. લીમડાનો અર્કને મિશ્ર કરો અને પાકને આપો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
266
59
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Apr 19, 06:00 AM
શેરડીમાં મીલીબગ
દવાનો છંટકાવ શક્ય ન હોવાથી કાર્બોફુરાન ૩જી ૩૩ કિ.ગ્રા. અથવા ફોરેટ ૧૦ જી દાણદાર દવા ૧૦ કિ.ગ્રા પ્રતિ હેક્ટરે જમીનમાં આપવી
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
234
27
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 Apr 19, 04:00 PM
શેરડીના મબલક ઉત્પાદન માટે ભલામણ કરેલ ખાતર
"ખેડૂતનું નામ- શ્રી પ્રકાશ જેઠવા રાજ્ય- ગુજરાત ટીપ - પ્રતિ એકર, 50 કિલો યુરીયા, 50 કિલો 18:46, 50 કિલો પોટાશ, 50 કિલો નીમકેક, નું જમીનમાં આપો "
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
270
71
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Feb 19, 10:00 AM
શેરડીની સફેદઘૈણનું રાસાયણિક નિયંત્રણ
• ખેતરમાં છાણીયું ખાતર ભેળવતા પહેલાં ખાતરમાં દાણાદાર કીટનાશક ઉમેરો. • સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબરમાં શેરડીની ખેતી દરમિયાન માટીમાં ફીપ્રોનિલ 0.3% @ 8-10 કિ.ગ્રા....
સલાહકાર લેખ  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
511
74
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 Jan 19, 04:00 PM
શેરડીના સારા વિકાસ અને મહત્તમ ઉત્પાદન માટે ભલામણ કરેલ ખાતર જરૂર આપો
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. જ્ઞાનેશ્વર બ્લેક રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ: એકર દીઠ 100 કિગ્રા યુરીયા, 50 કિગ્રા DAP, 50 કિલો પોટાશ, 10 કિગ્રાસલ્ફર, અને 50 કિલો નીમ કેક માટીમાં ભેળવીને...
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
1276
248
વધુ જુઓ