Looking for our company website?  
શેરડીના પાકમાં પોષક તત્ત્વોનો અભાવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી તુષાર પવાર રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ : ફેરસ સલ્ફેટ 19 %@2.5 ગ્રામ પ્રતિ લિટર છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
144
8
શેરડીમાં વેધકો (બોરર)
શેરડીમાં ઘણા પ્રકારના વેધકો (બોરર) નુકસાન કરતા હોય છે અને ગાભમારો (ડેડ હાર્ટ) પેદા કરે છે જેને કારણે છોડનો વિકાસ અટકી જતો હોય છે. શેરડીમાં દવા છાંટવી એ ખૂબ જ અગવડતા...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
69
15
શેરડીના પાકમાં મહત્તમ ઉત્પાદન માટે યોગ્ય ખાતર વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. મધુકુમાર વાય.એચ. રાજ્ય: કર્ણાટક સલાહ : પ્રતિ એકર 50 કિલો યુરિયા, 50 કિલો 10:26:26, 50 કિલો પોટાશ અને 100 કિલો લીમડાનો ખોળ એક સાથે ભેળવી જમીનમાં આપો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
714
94
પાકમાં ઉંદરનું અસરકારક નિયંત્રણ
પરિચય: શાકભાજી, તેલીબિયાં, અનાજ વગેરે જેવા ઘણા પાકમાં ઉંદરો પ્રારંભિક તબક્કે ફેલાય છે અને પાકને બગાડે છે. તેઓ મનુષ્ય અને અન્ય પ્રાણીઓને જાહેર આરોગ્ય રોગો જેવાકે પ્લેગ,...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
349
27
શેરડીમાં ફુદફુદીયા (પાયરીલા)નું નિયંત્રણ
આ કીટક ખુબજ ચપળ અને એક પાન પરથી બીજા પાન પર કુદકા મારતા હોય છે. આ જીવાતનો ઉપદ્રવ વધુ પ્રમાણમાં હોય તેવા ખેતરમાં તડતડ અવાજ સંભળાય છે. બચ્ચાં અને પુખ્ત કીટક પાનમાંથી...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
109
10
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
04 Aug 19, 04:00 PM
શેરડીનું મહત્તમ ઉપજ માટે ભલામણ કરેલ ખાતર આપો
ખેડૂતનું નામ- શ્રી રાહુલ સુર્યવંશી રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - એકર દીઠ 50 કિગ્રા યુરિયા, 50 કિલો ડીએપી, 50 કિલો પોટાશ, 10 કિલો સલ્ફર 90% જમીનમાં આપવું.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
585
43
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Jul 19, 10:00 AM
શેરડીમાં વુલી એફીડ નું નિયંત્રણ
શેરડી ભારતના કેટલાક ભાગોમાં ઉગાડવામાં આવતો એક મહત્ત્વપૂર્ણ પાક છે. પાકનું ઉત્પાદન મુખ્યત્વે મહારાષ્ટ્ર અને કર્ણાટકમાં વુલી એફીડ નામના જીવાતથી પ્રભાવિત થાય...
સલાહકાર લેખ  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
200
10
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Jul 19, 10:00 AM
શેરડીમાં સફેદમાખીનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન
નુકસાન પામેલ પાન બચ્ચાં તથા કોશેટાથી છવાયેલુ જોવા મળે છે. વધુ ઉપદ્રવથી પાન પર પીળા અને આછા લીલા રંગની પટ્ટીઓ જોવા મળે છે. વધુ ઉપદ્રવવાળા ખેતરમાં શેરડીના પાન કાળા પડી...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
112
4
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Jul 19, 04:00 PM
શેરડીનો જોરદાર અને સારો વિકાસ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી દિપાક ત્યાગી રાજ્ય - ઉત્તર પ્રદેશ સલાહ - એકર દીઠ 100 કિગ્રા યુરિયા, 50 કિગ્રા ડીએપી, 50 કિગ્રા પોટાશ, 3 કિગ્રા સલ્ફર, 100 કિગ્રા લીંબોળીના ખોળને...
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
536
36
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Jun 19, 04:00 PM
શેરડીમાં વધુ ઉપજ માટે યોગ્ય ખાતર વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. જિતેન્દ્ર કુમાર રાજ્ય: ઉત્તર પ્રદેશ સલાહ : પ્રતિ એકર 100 કિલો યુરિયા, 50 કિલો ડીએપી, 50 કિલો પોટાશ, 3 કિલો સલ્ફર 90%, 100 કિલો લીંબોળી ખોળ એક સાથે...
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
631
37
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 Jun 19, 10:00 AM
અત્યાધુનિક શેરડી હાર્વેસ્ટર મશીન
મૂળભૂત રીતે 1920 ના દાયકામાં વિકસાવવામાં આવ્યું હતું, તેની કામ અને ડિઝાઇનમાં સંયુક્ત સમાન છે. હાર્વેસ્ટર મશીન જે શેરડીને નીચેથી કાપે છે,શેરડીના ટુકડા કરી અન્ય મશીનમાં...
આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષિ  |  Come to village
607
4
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Jun 19, 06:00 AM
શેરડીના કટકાને દવાની માવજત
રોપતા પહેલા કટકાને ડાયમેથોએટ ૩૦ ઇસી ૧૦ મિલિ અથવા ઇમિડાક્લોપ્રીડ ૧૭.૮ એસએલ ૫ મિલિ પ્રતિ ૧૦ લી પાણીના દ્રાવણમાં ૩૦ મિનિટ સુધી બોળી રાખવાથી મિલીબગ અને સ્કેલનું અસરકાર...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
156
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Jun 19, 04:00 PM
શેરડીની સારી ઉપજ માટે ભલામણ કરેલ ખાતર આપો
ખેડૂતનું નામ- શ્રી બસલિંગપ્પા તુરાઇ રાજ્ય - કર્ણાટક સલાહ - એકર દીઠ 0: 52: 34 @ 5 કિલો ટપક દ્વારા આપવું જોઇએ.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
446
34
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 May 19, 06:00 AM
શેરડીમાં મૂળ વેધક અને ડુખ વેધકનું નિયંત્રણ
થડ વેધક અને ડુખ વેધકના પ્રકોપના કારણે ઉપરના પાન સુકાય જાય છે.આ કીટકોના નિયંત્રણ માટે કાર્બોફ્યુરાન ૩ ટકા સી.જી. ૧૩ કિલો પ્રતિ એકર અથવા ક્લોરેટ્રાનિલિપ્રોલ ૦.૪ % જીઆર...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
198
30
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
25 May 19, 04:00 PM
શેરડીમાં વધુ ઉત્પાદન માટે ભલામણ કરેલ જથ્થો આપો.
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. વરેશ સંધર રાજ્ય - કર્ણાટક સલાહ - એકર દીઠ 50 કિગ્રા યુરિયા, 50 કિગ્રા ડીએપી, 50 કિલો પોટાશ, 10 કિલો સલ્ફર, 50 કિલો લીંબોળી ખોળ ખાતર સાથે મિક્સ...
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
551
61
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 May 19, 06:00 AM
શેરડીમાં થડકોરી ખાનાર ઈયળનું વ્યવસ્થાપન
શેરડીનું ઉત્પાદન લીધા પછીનો રટુનપાક અને થડ કોરી ખાનાર ઈયળથી નુકશાન થયેલા નવા રોપાઓને પાકને જમીન બરાબરથી કાપવા જોઈએ. સ્ટેમ બોઅરને નિયંત્રિત કરવા માટે, પ્રતિ એકર કાર્બફોરાન...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
281
53
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 May 19, 06:00 AM
શેરડીમાં ફુદફુદીયાનું નિયંત્રણ
જો શેરડીના ખેતરમાં ફુદફુદીયાનો ઉપદ્રવ હોય તો તેના ઇંડાના નિયંત્રણ માટે, નીચલા પાન તોડી નાશ કરવો અને ક્લોરોપાયરીફોસ 20 ઇસી @ 2 મિલિને પ્રતિ લિટરપાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
146
32
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Apr 19, 04:00 PM
ખેડૂતના પોષણ વ્યવસ્થાપનના કારણે મહત્તમ અને ક્વોલીટી ઉપજ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી નાજમ અંસારી રાજ્ય - બિહાર સૂચન - 50 કિ.ગ્રા. યુરીઆ, 50 કિ.ગ્રા. 18:46, 50 કિ.ગ્રા. પોટાશ, 50 કિ.ગ્રા. લીમડાનો અર્કને એકબીજામાં મિશ્ર કરી શેરડીના...
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
151
41
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Apr 19, 04:00 PM
શેરડીની મહત્તમ ઉપજ માટે ખાતરનું ભલામણ કરેલ પ્રમાણ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી અવિનાશ ખાબલે રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સૂચન - 50 કિ.ગ્રા. યુરીઆ, 50 કિ.ગ્રા. 18:46, 50 કિ.ગ્રા. પોટાશ, 50 કિ.ગ્રા. લીમડાનો અર્કને મિશ્ર કરો અને પાકને આપો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
284
64
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Apr 19, 06:00 AM
શેરડીમાં મીલીબગ
દવાનો છંટકાવ શક્ય ન હોવાથી કાર્બોફુરાન ૩જી ૩૩ કિ.ગ્રા. અથવા ફોરેટ ૧૦ જી દાણદાર દવા ૧૦ કિ.ગ્રા પ્રતિ હેક્ટરે જમીનમાં આપવી
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
239
27
વધુ જુઓ