સોયબીનમાં ગર્ડલ બીટલ/સ્ટેમ બોરર/ ગાભમારાની ઇયળનું નિયંત્રણ
મિથાઇલ-ઓ-ડીમેટોન ૨૫ ઇસી ૧૦ મિ.લિ. અથવા ક્લોરાન્ટ્રાનિલિપ્રોલ ૧૮.૫ એસસી ૩ મિ.લિ. અથવા પ્રોફેનોફોસ ૫૦ ઇસી ૧૦ મિ.લિ. અથવા ટ્રાયઝોફોસ ૪૦ ઇસી ૨૦ મિ.લિ ૧૦ લિટર પાણીમાં ઉમેરી...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
13
0
સોયાબીનના પાકમાં સંકલિત જીવાત વ્યવસ્થાપન
સોયાબીનના પાકમાં વિવિધ પ્રકારની જીવાતોનો ઉપદ્રવ આવે છે. તેઓ મુખ્યત્વે સોયાબીનના પાકમાં જોવા મળે છે, જેમ કે પાનવાળનાર ઈયળ,પાન ખાનાર ઈયળ, લશ્કરી ઈયળ, સ્પોડોપ્ટેરા ઈયળ...
જૈવિક ખેતી  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
212
3
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
25 Jul 19, 04:00 PM
સોયાબીનમાં પાન ખાનારી ઈયળનું નિયંત્રણ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી વીરેન્દ્ર સિંહ ચૌહાણ રાજ્ય - મધ્યપ્રદેશ સલાહ - ઇમામેકટિન બેન્ઝોએટ 5% એસજી @ 100 ગ્રામ પ્રતિ એકર છટકાવ કરવો
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
474
56
સોયાબીન પાકમાં પાન ખાનારી ઈયળ/ લશ્કરી ઈયળ અને કાતરાનું વ્યવસ્થાપન
પરિચય: મધ્યપ્રદેશ ભારતનું સૌથી મોટું સોયાબીન ઉત્પાદક રાજ્ય છે અને સોયાબીન સંશોધન કેન્દ્ર મધ્યપ્રદેશના ઇન્દોરમાં આવેલું છે. સોયાબીનને દાળ અને તેલીબિયાં પાક...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
229
16
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
24 Jun 19, 04:00 PM
સોયાબીનના પાકની ઉત્સાહી વૃદ્ધિ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી રોહન માલી રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - એકર દીઠ 50 કિગ્રા 18: 46: 0, 50 કિલો પોટાશ, 3 કિગ્રા સલ્ફર 90% એકસાથે મિશ્ર કરીને આપવું જોઇએ.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
770
61
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 Sep 18, 04:00 PM
સોયાબીનના પાંદડા ખાતી ઈયળનો પ્રભાવ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. નિકમ એસ. એસ. રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - ડેલ્ટામેથરિન 2.8 EC નો @ પ્રતિ પમ્પ 30 મિલી સ્પ્રે કરો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
486
135
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Aug 18, 04:00 PM
ઈયળ ના ઉપદ્રવ થી સોયાબીન પાક માં નુકસાન
ખેડૂતનું નામ - રાહુલ લાંગે પાટિલ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ- ક્લોરેંટ્રાનિલીપ્રોલ ૧૮.૫ % SC @ ૭ મિલી અથવા ઈમાંમેક્ટીન બેન્ઝોએટ ૫% એસ જી @ ૧૦ ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ...
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
418
93
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Aug 18, 04:00 PM
સ્વસ્થ અને વિકાસની સ્થિતિમાં સોયાબીનનું ખેતર
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. અક્ષય હિવરકર રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર જાતિ - અંકુર પ્રભાકર સલાહ - સુક્ષ્મ પોષકતત્વોનો 20 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ પણ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
649
82
સોયાબીનમાં થ્રીપ્સનું અસરકારક નિયંત્રણ
ડાયમિથોએટ ૩૦ ઈસી ૧૦ મિ.લિ. અથવા એસીફેટ ૭૫ એસપી ૧૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
186
104
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 Jul 18, 10:00 AM
સોયાબીનમાં પાન ખાનાર ઇયળોનું નિયંત્રણ
સોયાબીનનો પાક મધ્ય પ્રદેશમાં મોટા પાયે લેવામાં આવે છે. ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં પણ આ પાકનું વાવેતર છેલ્લા દશકામાં વધવા પામેલ છે. સોયાબીનમાં પાન ખાનારી ઈયળ, લશ્કરી ઈયળ,...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
279
68
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
25 Jul 18, 04:00 PM
સોયાબીનમાં પોષક તત્વોની ઉણપ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી દિપક વાઘ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - 20 ગ્રામ / પંપ સુક્ષ્મ પોષકતત્વોનો છંટકાવ કરવો
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
599
58
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 Jul 18, 04:00 PM
સોયાબીન પર જીવાતનો પ્રકોપ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. કુલદીપ પવાર રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર ઉકેલ - ઇમેમેકટિન બેન્જોએટ 5% એસજી @ 10 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
487
79
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
27 Oct 17, 08:00 PM
વિશ્વ બજારમાં ખાદ્યતેલોના ભાવ ઉંચકાયા
ગુજરાત - સૌરાષ્ટ્રમાં એરંડા તથા સીંગદાણાની ફરી શરુ થયેલી આવકો: MPમાં સોયાબીનની આવકોમાં વધારો
સમાચાર  |  ગુજરાત સમાચાર
5
3
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
01 Oct 17, 04:00 PM
સોયાબીનમાં પાન ખાનાર ઈયળ દ્વારા નુકસાન
સ્થાન- મહારાષ્ટ્ર વર્ણન - ઈયળ પાંદડા ખાય છે ઉપાય- કલોરેન્ટ્રીનીપ્રોલ 18.5 % SC @ 7 મીલી / પંપ અથવા ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 20% WDG @ 7 મીલી / પંપ નો છંટકાવ કરવો
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
125
28
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 Sep 17, 12:00 AM
મોડાવાવેલા સોયાબીન માટે સલાહ
સોયાબીનની પાછળની ખેતીમાં, વધુ પડતી વનસ્પતિની વૃદ્ધિ અટકાવવા માટે અને સીંગોમાં અનાજના દાણા બેસે તે માટે, 13:00:45 દ્રાવ્ય ખાતરો @ 100 ગ્રામ / પંપ છંટકાવ કરવો જોઈએ અને...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
254
45
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Sep 17, 04:00 PM
સોયાબીનના પાંદડા ખાવવાળી ઈયળ
પાક - સોયાબીન વર્ણન- ઈયળ પાંદડા ખાય છે. નિયંત્રણ - કલોરેન્ટ્રાનીલીપ્રોલ 18.5% એસસી @ 7 મિલી / પંપ અથવા ફ્લુબેનડાઈએમાઇડ 20% ડબ્લ્યુડીજી @ 7 ગ્રામ/ પંપનો છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
198
13
સોયાબીનમાં પાન ખાનાર ઈયરનું નિયંત્રણ
સોયાબીનમાં પાન ખાનાર ઈયરના નિયંત્રણ માટે ક્લોરાનત્રીનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ % SC @ ૭ મિલી / પંપ અથવા ફ્લુંબેન્ડેમાઈડ ૨૦ % WDG @ ૭ મિલી/પંપ પ્રમાણે છંટકાવ કરવો તદ ઉપરાંત કેમિકલ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
102
17
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 Aug 17, 04:00 PM
પાક સુરક્ષા માટે પગલાં
ખેડૂતનું નામ - શ્રી પ્રકાશ ચૌહાણ સ્થાન - તામદળગે, કોલ્હાપુર વિશેષતાઓ - આંતર પાક તરીકે સોયાબીન સાથે શેરડીનું ખેતર
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
281
10
સોયાબીન માં પીલીયા રોગ ને રોકો
સોયા બિન ના પાક માં પીળિયો રોગ દેખાય કે તરત જ એસીટેમાંપ્રીડ ૨૦ % SP @ ૧૦ ગ્રામ / પંપ અથવા ફ્લોનીકામીડ ૫૦ % WG @ ૮ ગ્રામ / પંપ છંટકાવ કરવો જેથી ચુસીયા જીવતો નિયંત્રણ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
114
23
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
09 Aug 17, 09:30 PM
સોયાબીન પાક પર છંટકાવ
સોયાબીન પાક પર છંટકાવ ખેડૂતનું નામ - અવિનાશ હૉલ જિલ્લો- ઉસ્માનાબાદ રાજ્ય- મહારાષ્ટ્ર આંતરપાક-તુવેર
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
328
9
વધુ જુઓ