Looking for our company website?  
બટાટા છોડના થડ કાપી ખાનાર ઇયળ વિષે જાણો:
બટાટાના ઉગાવા પછી આ ઇયળ રાત્રી દરમ્યાન ઉગતા છોડને જમીન નજીકથી થડને કાપી નાંખી નુકસાન કરતી હોય છે. દિવસે આ ઇયળો ખેતરમાં તિરાડો કે ઘાસ નીચે સંતાઇ રહેતી હોવાથી તેની હાજરી...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
46
0
બટાકાની ખેતી ની વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ
બટાકા એક એવો પાક છે જે ધાન્ય પાકોની સરખામણીમાં એકમવિસ્તાર અને ઓછા સમયમાં વધુ ઉત્પાદન આપે છે.ડાંગર,ઘઉં, શેરડી બાદ ક્ષેત્રફળમાં બટાકાનું ચોથું સ્થાન છે.
સલાહકાર લેખ  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
230
20
બટાકાના પાકનો યોગ્ય વિકાસ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. વિક્કી પવાર રાજ્ય: મધ્યપ્રદેશ સલાહ: પ્રતિ પંપ @ 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વોનો છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
191
5
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Jan 19, 12:00 AM
બટાટામાં મોલો હોય તો આ દવા છાંટો
મિથાઇલ ઓ ડેમેટોન ૨૫ ઇસી ૧૦ મિ.લિ. અથવા થાયામેથોક્ઝામ ૨૫ વેગ્રે ૪ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણી પ્રમાણે છંટકાવ કરવો.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
426
56
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Jan 19, 10:00 AM
બટાટાના થડ કાપી ખાનાર ઈયળનુ નુકસાન અને નિયંત્રણ
ઈયળને અડકવાથી ગૂંચળું વળી જવાની ટેવ ધરાવે છે. ઈયળો દિવસ દરમ્‍યાન છોડના થડની નજીક જમીનમાં સંતાઈ રહે છે. રાત્રે નાના છોડના થડને જમીનની નજીકથી કાપી નાખી કુમળા પાન અને...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
324
41
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 Jan 19, 01:00 PM
બટાકાનો સ્કેબ
1. સ્કેબ ના રોગમાં છોડ પર કોઈ લક્ષણ જોવા મળતા નથી પરંતુ કંદ પર શરૂઆત માં રતાશ પડતા ભૂખરા ટપકા પડે છે ત્યાર બાદ રોગ ની ઉગ્રતા વધતા ટપકા ગોળાકાર ઊપસી આવેલ અથવા...
સલાહકાર લેખ  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
333
48
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Dec 18, 12:00 AM
બટાટાની થડ કાપી ખાનાર ઇયળ
ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ ઇસી ૨ લિટર દવા ૧૦૦૦ લિટર પાણીમાં ઓગાળેલ દ્રાવણ છોડ ઉપર અને ચાસમાં સાંજના સમયે દરેડવું.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
114
51
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 Dec 18, 10:00 AM
બટાકાના પાકમાં પાણીનું વ્યવસ્થાપન
• જમીનની ગુણવત્તાને આધારે આ પાક માટે કુલ પાણીની જરૂરિયાત 50 થી 60 સે.મી. છે. • ટૂંકા ગાળાના જાતોની જરૂર ઓછા પાણીની હોય છે અને લાંબા સમયગાળાની જાતોને...
સલાહકાર લેખ  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
316
69
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 Nov 18, 04:00 PM
બટાકા ના પાકનો જુસ્સાદાર વિકાસ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. સેચિન ગોર્ડે રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - 12: 61: 0 @ 5 કિલો ની સાથે મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ 2 કિલો પ્રતિ એકર આપવું જોઈએ .
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
917
161
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
24 Jan 18, 12:00 AM
બટાટામાં પાકસંરક્ષણ
પાન ખાનાર ઇયળનો ઉપદ્રવ જણાય તો કલોરપાયરીફોસ ૨૦ ઈસી ર૦ મિલિ અથવા કિવનાલફોસ ૨૫ ઈસી ર૦ મિલિ જ્યારે મોલો, તડતડીયા અને સફેદમાખી જેવી ચૂસિયાં જીવાતોનો ઉપદ્રવ કાબુમાં લેવા...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
87
39
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 Jan 18, 12:00 AM
બટાકાની વધુમાં વધુ સાઈઝ બનાવવા
બટાકાના ૪૫ દિવસ પછી બોરોન ૨૦% ૧ કિલો / એકર ડ્રીપમાં અથવા છંટકાવમાં આપવી.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
236
101
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 Dec 17, 01:00 PM
બટાકામાં ખાંડનું પ્રમાણ માપવા માટે સરળ પદ્ધતિ વિકસાવાઇ છે
કેન્દ્રીય બટાકા સંશોધન કેન્દ (સીપીઆરઆઈ), સિમલાએ બટાકામાં ખાંડનું પ્રમાણ તપાસવા માટે સરળ અને સાદી પદ્ધતિ વિકસાવી છે. આ ખેડૂતોને ઘરે જ બટાકામાં ખાંડનું પ્રમાણ માપવા માટે...
કૃષિ વાર્તા  |  એગ્રોવન
44
20
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Dec 17, 12:00 AM
બટાકામાં ટ્યુબર ની સંખ્યા વધારવા સુક્ષ્મ પોષક તત્વો આપવા.
બટાકામાં ટ્યુબર ની સંખ્યા વધારવા ૧૨:૬૧:૦૦ @ ૨૫ કિલો તેમજ મેગ્નેશિયમ @ ૧૦ કિલો/ એકર પ્રમાણે આપવું.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
274
68
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Dec 17, 04:00 PM
ખેતરમાં સ્વસ્થ બટાકા
ખેડૂત - શ્રી કેતન ડાભી ગામ - મેહમેદાબાદ જિલ્લા - ખેડા રાજ્ય - ગુજરાત
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
178
19
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
24 Nov 17, 12:00 AM
બટાકાના તંદુરસ્ત વિકાસ માટેની પાક પોષણ વ્યસ્થા
બટાકાના તંદુરસ્ત વિકાસ માટે ૧૯:૧૯:૧૯ અને સલ્ફર ડ્રીપ મારફતે આપવું.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
239
44
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
27 Oct 17, 12:00 AM
બટાકામાં બિયારણ માવજત
જો વાવેતર પહેલા બટાકામાં બીજ માવજત આપવામાં આવે તો બીજનું અંકુરણ એકસરખું મળે અને ઉત્પાદન વધુ મેળવવામાં મદદ મળે છે. બટાકામાં બીજ માવજત માટે મેટાલેક્ષિલ ૮% + મેન્કોઝેબ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
111
43
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
24 Oct 17, 12:00 AM
બટાકામાં ખાતર વ્યવસ્થાપન
બટાકામાં તંતુ મૂળ પ્રકારની સીસ્ટમ હોય છે જેથી વધુ પ્રમાણમાં પોષક તત્વો જોઈએ છે, તેથી બટાકાના તંદુરસ્ત અને જુસ્સાદાર વિકાસ માટે સારું કોહવાયેલ છાણીયું ખાતર @ ૨૦૦૦ કિલો/એકર...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
92
35
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 Oct 17, 12:00 AM
બટાકા માં નિંદામણ નિયંત્રણ વ્યવસ્થા
નિંદામણ મુક્ત બટાકાના પાક માટે ઓક્ષિફ્લોરફેન ૨૩.૫ % EC @ ૧૫ મિલી/પંપ અથવા મેટ્રીબ્યુઝીન ૭૦% WP @ ૪૦૦ ગ્રામ/એકર પ્રમાણે વાવેતર સમયે આપવું.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
64
27
બટાકામાં લણણીની તકનીક
પરિપક્વ બટાકાની લણણી કરવા માટે 15 દિવસ અગાઉથી પાણી આપવાનું બંધ કરી દેવું. જયારે પાંદડા સુકાઈ જાય ત્યારે તે કાપીને પછી બટાકાની લણણી મશીન દ્વારા કરવી જોઈએ. જેથી બટાકાની...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
94
11
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 Jan 17, 05:30 AM
બટાકામાં ફળોનો આકાર વધારવા માટે
બટાકાના વાવેતરને 45દિવસ થઇ ગયા હોય તો20%બોરોન1કિગ્રા/એકર ટપક દ્વારા આપવું અથવા છંટકાવ કરવો.બોરોનની ઉણપથી બટાકા જમીનની બહાર નીકળી આવવાની શક્યતાઓ રહે છે.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
73
24
વધુ જુઓ