Looking for our company website?  
ડાંગરની પાકતી અવસ્થાએ ઉંદરના નુકસાનથી બચાવો
ડાંગરની પાકતી અવસ્થાએ ઉંદર કંટીમાં ભરાયેલ દાણાને નુકસાન કરે છે. તૈયાર થયેલ કંટી કાપી લઇ પોતાના દરમાં ખાવા માટે લઇ જતા હોય છે. જો વધુ ઉપદ્રવ હોય તો ઉંદરની ઝેરી પ્રલોભિકા...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
153
11
ડાંગરની કંટી અવસ્થાએ આવતી જીવાતો વિશે જાણો
મોટાભાગના રાજ્યોમાં ડાંગરનું વાવેતર થઇ ચૂક્યુ છે. કેટલાક વિસ્તારમાં ડાંગરની કંટી નીકળવાની અવસ્થાની શરુ થઇ ગઇ છે. આ સમયે જો જીવાત નિયંત્રણ માટેની કાળજી ન રાખવામાં આવે...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
322
36
મહત્તમ ડાંગર ઉપજ માટે ખાતરની ભલામણ કરેલ માત્રા આપો
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. મહિપાલ રેડ્ડી રાજ્ય: કર્ણાટક સલાહ : એકર દીઠ 50 કિલો યુરિયા, 8 કિલો ઝીંક સલ્ફેટ ને ભેળવીને આપવું જોઈએ.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
566
12
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 Aug 19, 04:00 PM
સ્વસ્થ અને આકર્ષક ડાંગરનો પાક
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. કમલદીપ રાજ્ય: પંજાબ સલાહ : એકર દીઠ 25 કિલો યુરિયા, 50 કિલો 10:26:26, અને 8 કિલો ઝીંક સાથે ભેળવીને આપો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
519
10
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
04 Aug 19, 06:00 AM
ડાંગરમાં ગાભમારાની સચોટ દવા
ક્લોરાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૦.૪ ટકા દાણાદાર દવા ૧૦ કિ.ગ્રા પ્રતિ હેક્ટરે ફેરરોપણીના ૩૦-૩૫ દિવસે અને ત્યાર બાદ ૧૫-૨૦ દિવસે ક્યારીમાં આપો. ચૂસિયા જીવાત પણ કાબૂમાં રહે છે.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
150
20
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
01 Aug 19, 10:00 AM
ડાંગરના ચૂસીયાંનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન
ડાંગરના પાકમાં મુખ્યત્વે લીલા, બદામી અને સફેદ પીઠવાળા ચૂસીયાંનો ઉપદ્રવ જોવા મળે છે. બચ્‍ચાં તથા પુખ્‍ત એમ બંને અવસ્‍થા છોડમાંથી રસ ચૂસી નુકસાન કરે છે અને પાક જાણે બળી...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
249
10
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Jul 19, 10:00 AM
જાપાનમાં ડાંગર રોપણીની ટેકનોલોજી
1. ફોરરોપણી પહેલા ધરુંને કોકોપિટ ટ્રેમાં તૈયાર કરો 2. મશીનમાં ઓટોમેટિક વોટર રેલિંગ સિસ્ટમ જોડાયેલી છે, જે ઉછેરના તૈયારીઓ માટે સમયની બચત કરે છે. 3. આ તકનીક ખેતરમાં ડાંગરના...
આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષિ  |  Владимир Кум(Japan technology)
532
9
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
30 Apr 19, 06:00 AM
ઉનાળું ડાંગરમાં ભૂખરા તડતડીયાનું નિયંત્રણ
ઇમિડાક્લોપ્રાઈડ 17.8 એસએલ @ 3 મિલિ અથવા એસેટામિપ્રિડ 20 એસપી @ 4 ગ્રામ અથવા ડિનોટોફ્યુરન 20 એસજી @ 4 ગ્રામને પ્રતિ 10 લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો જોઈએ .
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
229
32
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Apr 19, 06:00 AM
ઉનાળુ ડાંગરમાં ગાભમારાની ઇયળ
ફીપ્રોનીલ ૦.૩ જીઆર ૨૦-૨૫ કિ.ગ્રા.પ્રતિ હેક્ટરે પ્રથમ માવજત જીવાતનો ઉપદ્રવ શરૂ થાય ત્યારે અને ત્યારબાદ ૧૫-૨૦ દિવસે જમીનમાં આપવી
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
474
49
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 Dec 18, 04:00 PM
ખેડૂતની આગોતરી યોજનાને લીધે ચોખાના પાકમાં વધારો
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. ગુરપાલ સિંઘ રાજ્ય - પંજાબ સૂચનો - પ્રતિ એકર 50 કિલો યુરિયા, 50 કિગ્રા 10:26:26, 8 કિલો ઝીંક સલ્ફેટનું મિશ્રણ આપો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
782
122
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 Oct 18, 12:00 AM
ડાંગરમાં ભુખરી કંટીનો રોગ
કંટી નીકળવાના સમયે મેન્કોઝેબ ૭૫ વેપા ૩૦ ગ્રા અથવા પ્રોપીકોનાઝોલ ૨૫ ઇસી ૧૦ મિ.લિ. પ્રતિ ૧૦ લી પાણી પ્રમાણે દવા છાંટો.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
273
107
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
04 Oct 18, 10:00 AM
ડાંગરમાં આવતા ચૂસિયાંનું વ્યવસ્થાપન
ડાંગરના પાકમાં મુખ્યત્વે પાનના લીલા ચૂસીયાં, બદામી ચૂસીયાં અને સફેદ પીઠવાળા ચૂસીયાંનો ઉપદ્રવ જોવા મળે છે. ચૂસીયાંના બચ્‍ચાં તથા પુખ્‍ત એમ બંને અવસ્‍થા છોડના થડમાંથી...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
181
52
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Sep 18, 12:00 AM
ડાંગરના કંટીના ચૂસીયાં
આ જીવાતના શરીરમાંથી અણગમતી વાસ આવતી હોવાથી “ગંધી બગ” તરીકે ઓળખાય છે જે કંટીમાં દૂધે ભરાયેલા દાણામાંથી રસ ચૂસે છે. હોય તો અસરકારક પગલાં ભરો.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
300
154
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Aug 18, 10:00 AM
ગાભમારાની ઇયળના અટકાવ માટે ડાંગરના ધરુવાડિયાથી જ કાળજી રાખો
ઇયળ દ્રારા થડનો ગર્ભ ખાવાને કારણે વચ્ચેનો પીલો સુકાઇ જાય છે તેને ‘ડેડ હાર્ટ’ કહે છે. આવો નુકસાનવાળો પીલો ખેંચતા સહેલાઇથી ખેંચાઇ આવે છે. સંકલિત વ્યવસ્થાપન - o ઉપદ્રવ...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
140
46
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Aug 18, 12:00 AM
ડાંગરના મુળનું ચાંચવું
તાજી રોપેલ ડાંગરના તંતુમુળને ખાઈને નુકસાન કરે છે. ફોરેટ ૧૦ જી ૧૦ કિ.ગ્રા/હે દાણાદાર દવા જમીનમાં આપવાથી તેનું અસરકારક નિયંત્રણ મળે છે.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
117
40
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Aug 18, 12:00 AM
ડાંગરમાં પાન વાળનાર ઇયળ
ક્લોરાન્ટ્રાનિલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસસી ૩ મિ.લિ. અથવા કારટેપ હાઈડ્રોક્લોરાઈડ ૫૦ વેપા ૧૦ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં મેળવી છંટકાવ કરવો.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
168
95
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Aug 18, 12:00 AM
ડાંગરના ગાભામારાની સચોટ દવા
ક્લોરાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૦.૪ ટકા દાણાદાર દવા ૧૦ કિ.ગ્રા પ્રતિ હેક્ટરે ફેરરોપણીના ૩૦-૩૫ દિવસે અને ત્યાર બાદ ૧૫-૨૦ દિવસે ક્યારીમાં આપો.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
159
76
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Jul 18, 12:00 AM
ડાંગરની ફેર રોપણી વખતે ધરૂના પાનની ટોચો કાપો
આમ કરવાથી ગાભમારાની માદા ફૂદીંએ પાનની ટોચ ઉપર મુકેલ ઇંડાંના સમુહનો નાશ થશે અને ઇયળનો ઉપદ્રવ ઘટશે.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
236
80
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 May 18, 12:00 AM
ઉનાળું ડાંગરમાં ચુસીયા જીવાતનું નિયંત્રણ
ઉનાળું ડાંગરમાં ચુસીયા જીવાતનું નિયંત્રણ, ડાયનોટેફ્યુરાન 20% SG @ 3 થી 4 ગ્રામ પ્રતિ 10 લીટર પાણીનો છંટકાવ કરવો.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
95
39
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 May 18, 12:00 AM
ડાંગરમાં કથીરીનું નિયંત્રણ
ડાંગર માઈટને નિયંત્રિત કરવા માટે, ફેન્ઝાક્વિન 10% EC @ 10 મિલી અથવા સ્પાયરોમેસીફેન 22.9% SC @ 5 મિલી અથવા પ્રોપારજિટ 57% EC @ 10 મિલી 10 લીટર પાણીમાં છંટકાવ કરવો.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
85
26
વધુ જુઓ