Looking for our company website?  
રાઇની માખીની ઇયળ
રાઇના ઉગાવા પછી આ ઇયળનો ઉપદ્રવ જોવા મળે છે. આ જીવાતની વસ્તી ૨ ઇયળ/ચો. ફુટ કરતાં વધારે હોય ત્યારે લીમડા આધારીત તૈયાર દવા ૨૦ (૧ ઈસી) થી ૪૦ (૦.૧૫ ઈસી) મિલિ ૧૦ લિટર પાણીમાં...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
13
0
રાઇની માખીની ઇયળનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન (આઇપીએમ)
રાઇ/રાયડાનું દુનિયામાં વધુમાં વધુ ઉત્પાદન કરતો દેશ કેનેડા છે. ભારતમાં સૌથી વધુ રાયડાનું ઉત્પાદન ઉત્તર પ્રદેશમાં થાય છે અને ત્યાર પછી રાજસ્થાન, મધ્ય પ્રદેશ, હરિયાના,...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
131
2
રાયડાનું વાવેતર ક્યારે કરશો?
રાયડાની વાવણી ઓક્ટોબર 15 પછી કરવાથી મોલો-મશીનો ઉપદ્રવ નહિવત રહે છે. આમ વાવણી તારીખમાં ફેરફાર કરવાથી પાકને જીવાતના નુકસાનથી મહદઅંશે બચાવી શકાય છે
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
52
3
રાઈની ખેતી માટે સારી જમીન પસંદ કરો
આપણા દેશમાં રાઈ ની વિવિધ જાતો ઉગાડવામાં આવે છે. જેમ કે પીળા રાયડા, ભૂરું અને તરમિરા વગેરે મુખ્ય છે. ભારતમાં રાઈના પાકને અસર કરતા કેટલાક મુખ્ય પરિબળો છે, જેમ કે, ખેતરની...
સલાહકાર લેખ  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
116
8
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
01 Feb 19, 04:00 PM
રાઈના છોડના યોગ્ય વિકાસ માટે સૂક્ષ્મ પોષકતત્વોની જરૂરીયાત
ખેડૂતનું નામ: શ્રી સમર પટેલ રાજ્ય: ઉત્તર પ્રદેશ સૂચન: 20 ગ્રામ પ્રતિ પમ્પ સૂક્ષ્મપોષક તત્વોનો છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
513
94
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Jan 19, 04:00 PM
રાયડાની ખેતીનું સંકલિત સંચાલન
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. પ્રદીપ બેનિવાલ રાજ્ય - હરિયાણા સલાહ - પમ્પ દીઠ 20 ગ્રામ સુક્ષ્મ પોષક તત્વોનો છંટકાવ કરવો
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
437
54
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
09 Jan 19, 12:00 AM
રાયડામાં મોલો દેખાતી હોય તો આ દવાનો છંટકાવ કરો
ઇમીડાક્લોપ્રીડ ૭૦ ડબલ્યુજી ૨ ગ્રામ અથવા થાયોમેથોક્ઝામ ૨૫ ડબલ્યુજી ૪ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
467
62
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
07 Dec 18, 04:00 PM
ઓછા નીંદણ સાથે અને અસામાન્ય વૃદ્ધિ સાથે રાઈના ઉત્પાદનમાં વૃદ્ધિ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી ગોરધન સિંહ રાજ્ય - મધ્ય પ્રદેશ સલાહ - પ્રતિ પમ્પ 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષક તત્વોનો છંટકાવ કરવો જોઈએ.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
357
42
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 Dec 18, 12:00 AM
રાઇની માખની ઇયળ માટેની દવા વિષે જાણો
ઉપદ્રવ શરુ થતા ઈમીડાક્લોપ્રીડ ૭૦ ડબલ્યુજી ૩ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
74
17
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Nov 18, 10:00 AM
રાઇ/રાયડામાં મોલોનું સંકલિત નિયંત્રણ
મોલોની શરુઆત નવેમ્બર -ડીસેમ્બર મહિનાથી થઇ જતી હોય છે. મોલો દ્વારા રસ ચૂસવાથી પાંદડા પીળા પડી ખરી જાય છે. જયારે ફૂલ, શીંગો અને કુમળી ડૂંખો સૂકાઇ જાય છે. મોલોમાંથી મધ...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
120
41
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Nov 18, 10:00 AM
રાઇની માખીની ઇયળનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન
રાઇ/રાયડાનું દુનિયામાં વધુમાં વધુ ઉત્પાદન કરતો દેશ કેનેડા છે. ભારતમાં સૌથી વધુ રાયડાનું ઉત્પાદન ઉત્તર પ્રદેશમાં થાય છે અને ત્યાર પછી રાજસ્થાન, મધ્ય પ્રદેશ, હરિયાના,...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
252
44
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Oct 18, 12:00 AM
ઓક્ટોબર ૧૫ થે ૨૫ સુધીમાં રાઇની વાવણી કરો
આ સમય દરમ્યાન રાઇની વાવણી કરવાથી મોલો-મશીનો ઉપદ્રવ પાકમાં નહિવત હોય છે.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
217
75
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
27 Sep 18, 10:00 AM
રાઈ (સરસવ) ના ખેતર માટેની પસંદગી અને તૈયારી
ચીકણી અને ઓછી ચીકણી માટી બંને સરસવની ખેતી માટે યોગ્ય છે. સારા ડ્રેનેજ સાથેની એવી જમીન જે ખારી અને ક્ષારયુક્ત નથી તે તેના માટે સારી છે. ઓછા પ્રકાશ વાળી જમીનમાં પણ તેની...
સલાહકાર લેખ  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
412
91
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Apr 18, 12:00 AM
રાયડામાં દવાનો છંટકાવનો સમય
રાયડામાં દવાનો છંટકાવનો સમય: રાઇમાં ફુલ અવસ્થાએજંતુનાશકોસાંજના સમયે છાંટો જેથી મધમાખીઓને દવાની ઝેરી અસર ઓછી થાય.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
100
42
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Jan 18, 12:00 AM
રાઇની માખીને રોકો
રાઇની માખીની ઇયળ પાન ઉપર ગોળાકાર કાણાં પાડીને નુકસાન કરે છે. વધુ ઉપદ્રવ હોય તો ક્વીનાલફોસ ૨૫ ઇસી ૨૦ મિ.લિ. અથવા ઇમિડાક્લોપ્રીડ ૭૦ ડબલ્યજી ૩ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
7
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Jan 18, 12:00 AM
રાઇની માખીને રોકો
રાઇની માખીની ઇયળ પાન ઉપર ગોળાકાર કાણાં પાડીને નુકસાન કરે છે. વધુ ઉપદ્રવ હોય તો ક્વીનાલફોસ ૨૫ ઇસી ૨૦ મિ.લિ. અથવા ઇમિડાક્લોપ્રીડ ૭૦ ડબલ્યજી ૩ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
65
22
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 Jan 18, 04:00 PM
સંપૂર્ણપણે ખીલેલું તંદુરસ્ત રાઈનું ખેતર
ખેડૂતનું નામ - શ્રી યાકુબ ખાન રાજ્ય - રાજસ્થાન વિશેષતા - ખાતર અને પાણીનું યોગ્ય વ્યવસ્થાપન
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
135
14
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
04 Jan 18, 04:00 PM
ફૂલોથી ભરેલું રાઈનું ખેતર
ખેડૂતનું નામ - શ્રી મુકેશ બેનીવાલ રાજ્ય - રાજસ્થાન વિશેષતા - ખાતર અને રોગોનું યોગ્ય વ્યવસ્થાપન
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
131
8
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 Nov 17, 12:00 AM
રાયડામાં ખાતર વ્યવસ્થાપન
રાયડામાં તંદુરસ્ત અને જુસ્સાદાર વિકાસ માટે યુરીયા @ ૩૫ કિલો/એકર + SSP @ ૧૦૦ કિલો / એકર + MOP @ ૩૦ કિલો/એકર વાવેતર સમયે આપવું તેમજ બીજો ડોઝ યુરિયાનો @ ૩૫ કિલો/એકર પ્રમાણે...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
170
38
ઇસબગુલ અને રાઈનાં સારા વિકાસ માટે
સખત ઠંડીથી ઇસબગુલ અને રાઈ નાં છોડ સુકાઈ જતા હોય તો સસ્તા ઉપાય તરીકે થાયોયુરીયા નો છંટકાવ કરવો.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
87
16
વધુ જુઓ