AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Aug 19, 04:00 PM
મકાઇની સ્વસ્થ અને ઉત્સાહી વૃદ્ધિ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. ગુંડપ્પા રાજ્ય: કર્ણાટક સલાહ : 50 કિલો યુરિયા જમીન દ્વારા આપવું જોઈએ.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
423
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
01 Aug 19, 04:00 PM
મકાઈમાં લશ્કરી ઈયરનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી સિદ્ધલિંગેશ રાજ્ય: કર્ણાટક ઉપાય : ક્લોરેન્ટ્રાનિલિપ્રોલ 18.5% એસ સી @ 75 મિલી પ્રતિ એકર છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
289
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Jul 19, 04:00 PM
વધુ ઉપજ માટે મકાઈમાં ખાતરની ભલામણ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી હનુમાન હુલોલી રાજ્ય - કર્ણાટક સલાહ - પ્રતિ એકર 50 કિલો યુરિયા આપો
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
406
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 May 19, 10:00 AM
કૃષિ અને કિસાન કલ્યાણ મંત્રાલય દ્વારા લશ્કરી ઇયળ માટેની સલાહ
તાજેતરમાં, ભારત સરકારના, કિસાન કલ્યાણ મંત્રાલય કૃષિ સહકાર, વિભાગ દ્વારા મકાઇના પાકમાં પડતી લશ્કરી ઇયળના વ્યવસ્થાપન માટે કેટલાંક જરૂરી પગલાંઓ અંગેનું સૂચન કરવામાં આવ્યું....
ગુરુ જ્ઞાન  |  GOI - Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
169
15
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 May 19, 10:00 AM
મકાઈના પાકમાં થતી લશ્કરી ઇયળનું નિયંત્રણ
1) ઇયળને પકડવા ફેરોમોન ટ્રેપનો ઉપયોગ કરો. ફેરોમોન ટ્રેપને પાક જેટલી ઊંચાઈએ લગાવવા. 2) ખેતરમાં ટ્રાઇકોગ્રામા પ્રજાતિના ટેલિમોનસ રિમ્યુસ જેવા એન્ડોપેરાસિટીક...
સલાહકાર લેખ  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
183
19
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Apr 19, 04:00 PM
મકાઈમાં મબલક ઉત્પાદન માટે પૂરતું પોષણ અને પાણીનું વ્યવસ્થાપન
"ખેડૂતોનું નામ - શ્રી રામતીર્થ રાજ્ય- ઉત્તર પ્રદેશ ટીપ - પ્રતિ એકર, 50 કિલો યુરિયા આપવું જોઇએ; અને, જમીનના પ્રકાર મુજબ 6 થી 7 દિવસના અંતરાલમાં સિંચાઇ કરવી જોઈએ. "
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
46
4
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 Apr 19, 06:00 AM
ઉનાળુ મકાઇમાં નવી આવેલ લશ્કરી ઇયળ
ઉનાળુ મકાઇમાં નવી આવેલ લશ્કરી ઇયળ: એમામેક્ટીન બેન્ઝોએટ ૫ એસજી ૪ ગ્રામ અથવા ક્લોરાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસી ૩ મિ.લિ. પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણી પ્રમાણે છંટકાવ છોડની ભૂગળી પલળે...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
41
6
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Apr 19, 04:00 PM
મકાઈમાં આર્મીવોર્મનું નુકશાન
"ખેડૂતનું નામ - શ્રી શિવ રામ કૃષ્ણ રાજ્ય- આંધ્ર પ્રદેશ ઉપાય - પ્રતિ પમ્પ થિયામેથોક્સામ 12.6% + લેમ્ડા સાયહેલોથ્રિન 9.5% zc 8-10 મિલિ નો છંટકાવ કરો"
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
26
5
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
04 Apr 19, 06:00 AM
ઉનાળુ મકાઇમાં મોલોનું નિયંત્રણ
ઉનાળુ મકાઇમાં મોલોનું નિયંત્રણ: થાયામેથોક્ષામ ૧૨.૬% + લેમડા સાયહેલોથ્રીન ૯.૫% ઝેડસી ૨.૫ મિ.લિ. પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
17
2
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Mar 19, 06:00 AM
ઉનાળુ મકાઇમાં ચાર ટપકાંવાળી લશ્કરી ઇયળ
એમામેક્ટીન બેન્ઝોએટ ૫ એસજી ૪ ગ્રામ અથવા ક્લોરાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસી ૩ મિ.લિ. પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણી પ્રમાણે છંટકાવ છોડની ભૂગળી પલળે તે રીતે કરવો.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
59
19