Looking for our company website?  
દાડમ પર ફૂગનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી અમોલ નામદે રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર ઉપાય : ટેબ્યુકોનાઝોલ 25.9 % EC@15 મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
41
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Oct 19, 10:00 AM
શું તમે સુક્ષ્મજીવોનું સ્વાસ્થ્ય વધારવા અને જમીનના પોષક તત્વોનું સંરક્ષણ કરવા અને જમીનનું તાપમાન ઘટાડવા માટે તમે કવર પાક ઉગાડો છો?
જો હા, તો ઉપર આપેલા પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લીક કરો.
હા કે ના  |  AgroStar Poll
66
0
ટામેટામાં ફળમાંથી રસ ચૂસનાર ફૂદા વિષે જાણો
આ ફૂદાની ઇયળ વાડ –વેલા-નિંદામણ ઉપર નભે છે, કોઇ પાકને નુકસાન કરતી નથી. ફૂદા રાત્રી દરમ્યાન ફળમાં કાણૂ પાડી રસ ચૂસે છે અને તેની આજુબાજુનો ભાગ પોચો પડે છે. ફૂદાએ પાડેલ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
77
2
એરંડામાં પાન ખાનાર ઈયળનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી મયુર રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ: ઇમામેકટીન બેન્ઝોએટ 5% એસજી @ 8 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
122
0
પાકમાં સલ્ફરનું મહત્વ
• સલ્ફર પાક માટેનું સૌથી આવશ્યક ગૌણ તત્વોમાંનું એક છે. • તેનો ઉપયોગ ફૂગનાશક અને જંતુનાશક તરીકે પણ થાય છે. • સલ્ફર પાકના વિકાસ માટે મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તે પ્રકાશસંશ્લેષણની...
સલાહકાર લેખ  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
132
0
કપાસમાંમિલીબગના અટકાવ માટે શુ કરશો?:
શરુઆતે ફક્ત ઉપદ્રવિતછોડ ઉપર જ દવા છાંટો અને આગળ વધતા અટકાવો. વધુ ઉપદ્રવિત છોડને ખેતરમાંથી ખેંચી લઇ બહાર જમીનમાં દાટી દો. કીડીઓ આને ફેલાવામાં મદદ કરતી હોવાથી કીડીના...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
95
14
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Oct 19, 06:30 PM
જાણો, પશુના વિયાણ પહેલાના સંકેત
પશુઓમાં વિયાણ ના સંકેતો પશુપાલક માટે જરૂરી છે કે તેઓ પશુઓના વર્તનને સમજે, જેથી તેઓ સરળતાથી તેમની સમસ્યાઓ જાણી અને નિદાન કરી શકે. બધા પશુ સામાન્ય સ્થિતિમાં ન હોય તો...
પશુપાલન  |  કિસાન સમાધાન
207
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Oct 19, 04:00 PM
ચુસીયા જીવાતના કારણે કાકડી પાકમાં મંદ વૃદ્ધિ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી મધુ રેડ્ડી રાજ્ય: તમિળનાડુ ઉપાય : થાયોમેથોક્ઝામ 25% ડબલ્યુજી @ 10 ગ્રામ પ્રતિ પંપ કરવો, 2 દિવસ પછી પ્રતિ એકર @3 કિલો 19:19:19 ટપક દ્વારા ખાતર આપવું...
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
96
2
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Oct 19, 06:00 AM
દાડમની ફળ કોરી ખાનાર ઇયળ વિષે વધુ જાણો
ઇયળ ફળ ઉપર કાણૂં પાડી અંદર દાખળ થઇ વિકસતા દાણા ખાય છે. ઇયળે પાડેલ કાણાં દ્વારા ફૂગ-જીવાણૂંઓ દાખલ થવાથી ફળમાં કહોવારો લાગે છે. નુકસાન પામેલ ફળમાંથી ખરાબ વાસ આવે છે....
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
67
4
ફળ છેદક જીવાત નું જૈવિક નિયંત્રણ
આ જીવાતનું સંક્રમણ ટામેટા,રીંગણ, ભીંડા, વટાણા વગેરે જેવા પાક પર થાય છે. ફળ છેદક જીવાતનું વધુ સંક્રમણ થવાથી ખેડૂતોને આર્થિક નુકશાન થાય છે. તેથી આ જીવાતોનું યોગ્ય સમયે...
જૈવિક ખેતી  |  શેતકરી માસિક
107
0
ફ્લાવર પાકમાં ફૂગનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી.અજય કુમાર રાજ્ય: ઉત્તર પ્રદેશ સલાહ : મેટાલેક્સિલ 4 % + મેન્કોજેબ 64 @ 30 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
154
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Oct 19, 12:00 PM
પશુ ને પ્રદુષિત ખોરાક થી રાખો દૂર
ઘણી વખત મજબુરીથી પ્રદુષિત ઘાસચારો અને અખાધ્ય ખોરાક ખાવડાવવો પડતો હોય છે. ખેતરોમાં જંતુનાશક રસાયણોનો ઉપયોગ પણ વધારે પ્રમાણમાં થઈ રહ્યો છે. જે સીધી કે આડકતરી રીતે પશુના...
પશુપાલન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
192
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Oct 19, 06:00 AM
સીતાફળને નુકસાન કરતા મીલીબગને આવતા રોકો
મીલીબગ્સ થડની આજુબાજુ જમીનમાં સંતાયેલા રહેતા હોય છે. અનુકૂળ વાતાવરણ મળતા ઝાડ ઉપર ચઢી સીતાફળના ફળને નુકસાન કરતા હોય છે. અત્યારથી જ સીતાફળના થડ ઉપર જમીનથી એક થી દોઢ ફૂટઉપરપ્લાસ્ટીલ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
103
0
ડુંગળીનુંમહત્તમ ઉત્પાદન માટે યોગ્ય પોષણ વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ : શ્રી. સિદ્ધરામ બિરાદર રાજ્ય: કર્ણાટક સલાહ : 19:19:19 @ 100 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
429
24
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Oct 19, 10:00 AM
શું તમે જાણો છો?
1. ડાંગર નું ધરૂવાડિયું ઉગાડવાની ""ડેપોંગ પદ્ધતિ"" ભારતે ફિલિપાઇન્સથી અપનાવી. 2. ભારત વિશ્વમાં કઠોળનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન કરે છે. 3. કેન્દ્રીય શણ અને અન્ય રેસા...
રમૂજી  |  ટાઈમપાસ
77
0
કોબીજમાં પાન ખાનાર ઇયળ માટે કઇ દવા છાંટશો?
નાની ઇયળો સમૂહમાં રહી પાનનો લીલો ભાગ કોતરી ખાય છે. ઇયળો મોટી થતા ખૂબ જ ખાઉધરી બની પાન તેમ જ દડામાં ઉતરી દડાને નુકસાન કરે છે. દડા ઉતાર્યા પછી ક્લોરફ્લુએઝુરોન ૫.૪ ઇસી...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
107
6
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Oct 19, 04:00 PM
મરચાની સારી ગુણવત્તા માટે યોગ્ય પોષણ વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ: શ્રી વજુભાઈ રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ : સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વો 20 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
602
10
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Oct 19, 12:00 PM
ઉથલા મારવાની સમસ્યા
એક કરતા વધુ વિયાણવાળી ગાય-ભેસમાં ઉથલા મારવાની સમસ્યા વધારે જોવા મળે છે. પશુપાલકે આ વિષય પર વિશેષ ધ્યાન આપવાની જરૂરીયાત રહે છે. પશુ ચિકિત્સકનો સત્વરે સંપર્ક કરવો જોઈએ.
પશુપાલન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
188
0
કોબીજમાં હીરાફૂદા (ડીબીએમ) ઇયળનું સંકલિત નિયંત્રણ
ખેડૂતો કોબીજનો પાક બારેમાસ લેતા હોય છે. ભારતમાં 0.31 મિલિયન હેક્ટરમાં વવાય છે અને તેનું ઉત્પાદન 6.87 મિલિયનમેટ્રીક ટન થાય છે. ગુજરાત ઉપરાંત ઉત્તર પ્રદેશ, ઓરિસ્સા, બિહાર,...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
77
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
09 Oct 19, 04:00 PM
આદુ પાકમાં પાન ટપકાં રોગનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી અજીનાથ રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર ઉપાય : કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ 50% ડબલ્યુપી @ 30 ગ્રામ + કસુગામાયસિન 3% એસએલ @ 25 પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
198
17
વધુ જુઓ