હાઇડ્રોપૉનિક્સ ટેકનોલોજી:
1. માટી વગર છોડને ઉગાડવું એ કોઈ પણ નક્કર સ્વરૂપના ઉપયોગ વિના જળ સંરક્ષણ દ્વારા કરવામાં આવે છે, આ પ્રકારના ઉત્પાદનોને 'હાઇડ્રોપૉનિક્સ' કહેવામાં આવે છે. 2) આ પદ્ધતિમાં...
આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષિ  |  કેલિફોર્નિયા ફૂડ એન્ડ એગ્રીકલ્ચર ડિપાર્ટમેન્ટ
5
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Jul 19, 04:00 PM
કારેલામાં ચુસીયા જીવાતનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી ડેનિસ ઇરીદારાજ રાજ્ય - તમિલનાડુ ઉપાય - ક્લોરપાયરીફોસ 50% + સાયપર સાયપરમેથ્રિન 5% @ 30 મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
63
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Jul 19, 10:00 AM
ખેતરમાં વાવણી કરતા પહેલાં તમે બીજ સારવાર પદ્ધતિને અનુસરો છો?
જો હા, તો ઉપર આપેલા પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લીક કરો.
હા કે ના  |  AgroStar Poll
214
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Jul 19, 04:00 PM
ભીંડાના પાકમાં ચુસીયા જીવાતનું સંક્રમણ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી પ્રફુલ્લા ગજભીયે રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર ઉપાય - ઇમીડાક્લોપ્રીડ 17.8 એસએલ @ ૧૫ મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
115
2
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Jul 19, 10:00 AM
દૈનિક જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે કોઈ વેપારની દૃષ્ટિ થી ખેતી !
થોડા મહિના પહેલા અમે નેધરલેન્ડના ખેડૂતોને મળવાની તક મળી. તેથી, ખેડૂતોની કૃષિ પદ્ધતિઓ ખૂબ જ બારીકાઇથી જોઈ. ખાસ કરીને, ખેડૂત પીવા માટે સાદા નળના પાણીનો ઉપયોગ કરે છે,...
સલાહકાર લેખ  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
122
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 Jul 19, 06:30 PM
પશુની ખરીદી વખતે ધ્યાન રાખવાના મુદ્દા
મોટાભાગના પશુપાલક બીજી જગ્યાએથી ઉંચી કિંમત આપીને પશુ ખરીદી કરતા હોય છે. પરંતુ પછીથી ખબર પડે છે કે દૂધનું ઉત્પાદન તેટલું જ નથી જેટલું વચેટિયા, વેપારીએ કે પશુપાલકે જણાવ્યું...
પશુપાલન  |  ગૉંવ કનેક્શન
312
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 Jul 19, 04:00 PM
કપાસના પાકમાં મગફળીનો આંતરપાક
ખેડૂતનું નામ - શ્રી શૈલેષ રાજ્ય - ગુજરાત સલાહ - પંપ દીઠ 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષણતત્વોનો છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
183
4
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
20 Jul 19, 07:00 PM
ડાંગરની ખેતીમાં અઝોલાની મહત્વ
જૈવિક ખાતરના રૂપમાં, અઝોલા વાતાવરણીય નાઇટ્રોજનને પાનમાં સંગ્રહ કરે છે, તેથી તેનો લીલા ખાતરના રૂપમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એવું જોવા મળ્યું છે કે ડાંગરના...
જૈવિક ખેતી  |  http://agritech.tnau.ac.in
130
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
20 Jul 19, 04:00 PM
કાકડીમાં પાન કોરિયાનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી પ્રકાશ પરમાર રાજ્ય: મધ્ય પ્રદેશ સલાહ : નિયંત્રણ હેતુ કાર્ટેપ હાઇડ્રોક્લોરાઇડ 50% એસપી @ 25 મિલિગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
178
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 Jul 19, 04:00 PM
સ્વસ્થ ગલગોટાનું ખેતર
ખેડૂતનું નામ: શ્રી દીપક રાજ્ય: કર્ણાટક સલાહ : પંપ દીઠ 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષણતત્વોનો છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
283
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 Jul 19, 10:00 AM
શું તમે જાણો છો?
1. જો પવનની ઝડપ 15 કિ.મી. થી વધુ હોય તો ખેતરમાં ફુગનાશક કે નિંદામણનાશક દવાનો છંટકાવ કરવો નહીં. 2 કેન્દ્રિય ચોખા સંશોધન સંસ્થા કટક માં છે. 3. બટલરે શેરડીમાં લાલ સડા...
રમૂજી  |  ટાઈમપાસ
195
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Jul 19, 04:00 PM
મરચીમાં મહત્તમ ફૂલો માટે ભલામણ કરેલ ખાતર આપો
ખેડૂતનું નામ - શ્રી સંદીપ પાઢરે રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - એકર દીઠ 12:61:00 @ 3 કિલો ટપક દ્વારા આપવું જોઇએ.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
482
8
સરગવામાં આવતી જીવાતો અને તેનું વ્યવસ્થાપન
સરગવાની ખેતી આર્થિક દ્રષ્ટિએ ખેડૂતોને પોષાતી હોય છે. ચાલો આજે સરગવાની ખેતીમાં આવતી જીવાતો વિષે જાણિએ. પાનકોરીયુ તથા જાળા બનાવનાર ઈયળ, કળી કોરનાર કીડો, ચૂસિયા પ્રકારની...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
198
6
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 Jul 19, 04:00 PM
ફૂગથી પ્રભાવીત દાડમ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી નિલેશ દફલ રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ : ટેબ્યુકોનાઝોલ 25.9% ઇસી @ 1 મિલી પ્રતિ લિટર મુજબ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
215
6
બદામની કાપણી અને પ્રોસેસીંગ
1. બદામનું ઉત્પાદન પરાગ રજ દ્વારા કરવામાં આવે છે અને મધમાખી પરાગ રજનો હેતુ પૂરો કરે છે અને ખેડૂતને વધારાની આવક પણ આપે છે. 2. જુલાઈમાં ફળો પરિપક્વતા સુધી પહોંચે છે,...
આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષિ  |  કેલિફોર્નિયા ફૂડ એન્ડ એગ્રીકલ્ચર ડિપાર્ટમેન્ટ
151
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Jul 19, 04:00 PM
મહત્તમ ઉપજ માટે કેળમાં પોષણ વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ - શ્રી મરાસમી રાજ્ય- તમિલનાડુ સલાહ - એકર 19: 19: 19 @ 5 કિલો ટપક અને સૂક્ષ્મ પોષણ તત્વોનો પ્રતિ પંપ 20 ગ્રામ છંટકાવ કરવો જોઈએ.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
257
2
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Jul 19, 10:00 AM
શું તમે ખેતરની જમીનની તપાસ અનુસાર ખાતરોનો યોગ્ય ઉપયોગ કરો છો?
જો હા, તો ઉપર આપેલા પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લીક કરો.
હા કે ના  |  AgroStar Poll
317
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Jul 19, 04:00 PM
ચુસીયા જીવાતના ઉપદ્વવ થી મગફળીના વિકાસમાં અસર
ખેડૂતનું નામ - શ્રી તેજારામ ભૈરવ રાજ્ય- રાજસ્થાન ઉપાય - ઇમીડાકલોપ્રીડ 17.8% એસએલ @ 15 મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
220
3
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Jul 19, 10:00 AM
શેરડીમાં વુલી એફીડ નું નિયંત્રણ
શેરડી ભારતના કેટલાક ભાગોમાં ઉગાડવામાં આવતો એક મહત્ત્વપૂર્ણ પાક છે. પાકનું ઉત્પાદન મુખ્યત્વે મહારાષ્ટ્ર અને કર્ણાટકમાં વુલી એફીડ નામના જીવાતથી પ્રભાવિત થાય...
સલાહકાર લેખ  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
115
2
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Jul 19, 06:00 PM
દુજણાં પશુને બાહ્ય પરોપજીવીથી રક્ષણ
બાહ્ય પરોપજીવીઓ પશુના વાળ અને ચામડી પર રહે છે અને પશુઓને બહારથી નુકસાન કરે છે. બાહ્ય પરોપજીવી પશુના શરીર પર સ્થાયીરૂપે અથવા સમય-સમય પર પોષણ મેળવવા માટે શરીર પર ચોંટી...
પશુપાલન  |  www.vetextension.com
229
0
વધુ જુઓ