Looking for our company website?  
ચોળા, મગ અને અડદના પાકમાં જોવા મળતી ટપકાંવાળી ઇયળનું વ્યવસ્થાપન
જે ખેડૂતોએ ચોળા, મગ, મઠ કે અડદનું વાવેતર કર્યુ હશે તો અત્યારે ફૂલ અવસ્થા કે શીંગો બેસવાની શરુઆત થઇ ગઇ હશે. આ સમયે ટપકાંવાળી ઇયળનું આક્રમણ થવાને લીધે શીંગોમાં દાણા ભરાતા...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
154
4
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 May 19, 06:00 AM
અડદના પાકમાં સફેદ માખીનું નિયંત્રણ
સફેદ માખીનું નિયત્રણ કરવા માટે, અડદના શરૂઆતના તબક્કામાં ૩૦૦પિપિએમ નીમ ઓઈલ 1 લીટર પ્રતિ 200 લીટર પાણીમાં અથવા વર્ટીસિલિયમ લેકાનીની 1 કિગ્રા 200 લીટર પાણીમાં ઓગળી છંટકાવ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
165
39
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
09 Apr 19, 06:00 AM
મગમાં પીળો પચરંગીયા (મોઝેક) વિષાણુંજન્ય રોગ
અસર પામેલ છોડનો નાશ કરી ટ્રાયઝોફોસ ૪૦ ઈસી ૨૦ મિ.લિ. અથવા એસીટામીપ્રીડ ૨૦ એસપી ૪ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી રોગ વાહક સફેદમાખી માટે છંટકાવ કરવો.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
189
57
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
01 May 18, 12:00 AM
મગમાં પીળા મોઝેક
મગમાં પીળા મોઝેક વાઈરલ રોગ છે. સફેદ માખી વાહક છે અને તેથી આ જીવાતના આસરકારક નિયંત્રણ કરવું.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
185
80
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Mar 18, 04:00 PM
ફૂલ બેસવાના તબક્કે ચણાનું ખેતર
ખેડૂતનું નામ- શ્રી દિનેશ ગેહલોત રાજ્ય - રાજસ્થાન સલાહ- 12: 61: 00 @ 100 ગ્રામ પ્રતિ પંપનો છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
141
15
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
04 Dec 17, 10:00 AM
ચણાના પાક માટે પાણીનું વ્યવસ્થાપન
રવિ સીઝન દરમિયાન લેવાતા પાકમાં ચણા મહત્વનો પાક છે. ઘણા ખેડૂતો હસ્ત નક્ષત્રના વરસાદનો ફાયદો લે છે અને ચણાનું વાવેતર કરે છે અને વધુ ઉપજ પ્રાપ્ત કરે છે. ચણાની વધુ ઉપજ...
સલાહકાર લેખ  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
285
34
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 Dec 17, 06:00 PM
ખાદ્યતેલોમાં મજબૂતાઇ, એરંડા-રૂ ગાંસડીમાં સુધારો, મગફળી સ્થિર
ચણાના ટેકાનો ભાવ આ સાલ ૪૨૦૦ થી વધારીને ૪૪૦૦ કિવન્ટલનો કરાતા જ દેશમાં ચણાના વાવેતર વધ્યા છે. ગુજરાત રાજ્યમાં અત્યાર સુધી ૧૧૫ ટકા વધીને ૨.૦૨ લાખ હેકટરમાં થયેલ છે અને...
સમાચાર  |  સંદેશ
9
2
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
01 Dec 17, 06:00 PM
ચણાનું વાવેતર વધ્યું
દેશમાં ચણાનો વાવેતર વિસ્તાર અત્યાર સુધી ૧૪ ટકા વધીને ૧૩ લાખ હેકટરમાં નોંધાયો છે. જેમાં ગુજરાત રાજ્યનો હિસ્સો ૨ લાખ હેકટરને પાર થયેલ છે.
સમાચાર  |  સંદેશ
9
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
24 Nov 17, 01:00 PM
ચણાની ખેતી હેઠળનો વિસ્તાર 40% થી વધશે
આ રવી ઋતુમાં ચણાની ખેતી હેઠળનો વિસ્તાર 35-40 ટકા વધી શકે છે, એવું કેન્દ્રીય કૃષિ સચિવ શોભના પટનાયકે જણાવ્યું હતું.
કૃષિ વાર્તા  |  એગ્રોવન
11
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
24 Nov 17, 01:00 PM
ચણાની ખેતી હેઠળનો વિસ્તાર 40% થી વધશે
આ રવી ઋતુમાં ચણાની ખેતી હેઠળનો વિસ્તાર 35-40 ટકા વધી શકે છે, એવું કેન્દ્રીય કૃષિ સચિવ શોભના પટનાયકે જણાવ્યું હતું.
કૃષિ વર્તા  |  એગ્રોવન
54
13
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 Oct 17, 01:00 PM
ચણામાં રૂ. 375 ના એમએસપીનો વધારો કરવાની ભલામણ આપી છે.
કૃષિ ખર્ચ અને કિંમતો માટે કમિશનએ આગામી નાણાકીય વર્ષ માટે ચણાના લઘુત્તમ આધારભૂત કિંમતમાં (એમએસપી) રૂ. 375 / ક્વિંટલ વધરો કરવાની કેન્દ્ર સરકારને ભલામણ આપી છે. હાલમાં,...
કૃષિ વાર્તા  |  એગ્રોવન
25
13
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Sep 17, 12:00 AM
ચણાના વાવેતરના સમય ગાળો ની સામાન્ય ભલામણ
ચણાનું વાવેતર સપ્ટેમ્બર મહિનાનું છેલ્લું અઠવાડિયા થી ઓકટોબર મહિનાના પહેલા અઠવાડિયા માં જયારે વાપ્સા કંડીશન હોય ત્યારે કરવું. આ સમયમાં જો વરસાદ પડે તો તે ચણાના ઊગવામાં...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
163
14
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Sep 17, 12:00 AM
ચણા નો પાક વાવતા પહેલાની મહત્વની કામગીરી
ચણા પાકના મૂળ ઊંડા હોય છે, તેથી તેના સારા વિકાસ માટે જમીનની ઊંડી ખેડ કર્યા પછી બે વખત આડી ઉભી ખેડ કરવી જોઈએ. ખેડ વખતે સારું કોહવાયેલું છાણીયું ખાતર અથવા કોમ્પોસ્ટ ખાતર...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
291
9
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Aug 17, 01:00 PM
મોંઘા દાળ-કઠોળ' :કિલોએ રૂ.૮નો ધરખમ વધારો
તુવેર પછી અડદ - મગની આયાત પર સરકારે અંકુશ મુકતા તહેવાર ટાણે 'આમ આદમી' ને ફટકો એક ક્વિન્ટલ મગનો ભાવ રૂ.૪૩૦૦થી વધીને રૂ.૫૦૦૦, મગદાળ રૂ.૫૭૦૦થી વધીને રૂ.૬૩૦૦, અડદ દાળનો...
કૃષિ વાર્તા  |  ગુજરાત સમાચાર
18
6
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
30 Jan 17, 05:30 AM
ચણામાં શીંગ કોરી ખાનાર ઈયળથી રક્ષણ
ચણામાં શીંગ કોરી ખાનાર ઈયળના કિસ્સામાં કિક અથવા EM 1 @ 10ગ્રામ/પંપ છાંટો
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
76
9
ચણામાં પોપટાનાં વિકાસનું વ્યવસ્થાપન
જો ચણામાં પોપટા બેસવાની શરૂઆત થઇ ગઈ હોય તો હલકી જમીનો માં સંરક્ષિત પાણી એક વાર આપવું જરૂરી છે જેથી પોપટ ની ગુણવત્તા સારી થાય.તેની સાથે પાવર જેલ40મિલી/પંપ નો છંટકાવ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
52
9
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Dec 16, 05:30 AM
ચણામાં શીંગ કોરી ખાનાર ઇયળનું નિયંત્રણ
ચણામાં શીંગ કોરી ખાનાર ઈયળ સૌથી ઘાતક જીવાત છે.તેનું અસરકારક રીતે નિયંત્રણ કરવા માટે5મિલી/પંપ કવર લીક્વીડનો છંટકાવ કરવો.કવરનો છંટકાવ ફૂલ બેસવાની અવસ્થાએ શીંગો દેખાય...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
25
5
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Sep 16, 05:30 AM
વાદળછાયા વાતાવરણના મગમાં ઈયળનો ઉપદ્રવ
વાદળછાયા વાતાવરણના મગમાં ઈયળનો ઉપદ્રવ
સલાહકાર લેખ  |  Agriscience ન્યૂઝ નેટવર્ક
44
14
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 Aug 16, 05:30 AM
મોડા રોપણી કરેલ અડદ,મગમાં જીવાત નિયંત્રણ માટે વ્યવસ્થાપન
મોડા રોપણી કરેલ અડદ,મગમાં ચુસીયા જીવાતનો પ્રકોપ હોય તો વાયરસનો ચેપ લાગવાની શક્યતાઓ વધી જાય છે,તેના નિયંત્રણ માટે અરેવા10ગ્રામ/પંપ નો છંટકાવ કરવો.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
53
22