Looking for our company website?  
ડૂંગળી-લશણમાં થ્રીપ્સનું નિયંત્રણ:
થીપ્સ પાન ઉપર ઘસરકા પાડી રસ ચૂસીને નુકસાન કરે છે. નુકસાનવાળો છોડ કોકડાઇ જઇ વાંકો-ચૂકો બની જાય છે અને છેવટે છોડ સુકાઇ જાય છે. આ માટે લેમડા સાયહેલોથ્રીન ૫ ઇસી ૧૦ મિલિ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
47
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Jul 19, 10:00 AM
લસણની ખેતીમાં પ્લાસ્ટિક મ્લચીંગ
લસણની ખેતી મહત્વના પાકની સૌથી નોંધપાત્ર ખેતી છે. લસણનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે મસાલા તરીકે થાય છે. તે કાર્બોહાઇડ્રેટ, પ્રોટીન અને ફોસ્ફરસનો સમૃદ્ધ સ્રોત છે. લસણ અપચાથી મદદ...
આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષિ  |  નોલ ફાર્મ
247
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 Mar 19, 06:00 AM
લસણ માં જાંબલી ધબ્બાનું નિયંત્રણ
ફેર રોપણીના 30 દિવસથી 10-15 દિવસના અંતરે અથવા જ્યારે રોગ દેખાય ત્યારે તરત જ ફૂગનાશક, મૅન્કોઝેબ @ 0.25% / ટ્રીકીક્લેઝોલ @ 0.1% / હેક્સાકોનાઝોલ @ 0.1% / પ્રોપ્રિકોનાઝોલ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
115
9
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
04 Jan 19, 12:00 AM
લસણ ના કોક્ડવા અને પીળાશ નું વ્યવસ્થાપન
લસણ માં પીળિયો અને કોક્ડવો સાથે સાથે આવે છે તે ફૂગ અને થ્રીપ્સ નો સાથે ઉપદ્રવ છે તેના નિયંત્રણ માટે કર્બેન્ડાઝીમ ૧૨ % + મેન્કોઝેબ ૬૩ % @ ૪૦ ગ્રામ / ૧૫ લીટર પાણી અને...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
247
50
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Oct 18, 12:00 AM
લસણનું વાવેતર માટે વ્યવસ્થાપન
લસણનું વાવેતર સમથળ ગાદી ક્યારામાં કરવું જોઈએ જેથી નિંદામણ વખતે લસણની કળીઓને માટીનું એક થર મળી રહે.કળીઓનો આકાર વધારવા માટે આમ કરવું ખુબ જ જરૂરી છે.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
404
126
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Mar 18, 04:00 PM
સ્વસ્થ લસણનું ખેતર
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. ગોવિંદ નાગર રાજ્ય - રાજસ્થાન સલાહ - 0:52:34 @ 100 ગ્રામ પ્રતિ પંપનો છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
127
10
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
27 Feb 18, 04:00 PM
વિકાસના તબક્કામાં લસણનો પાક
ખેડૂતનું નામ - શ્રી કરીમ શેખ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર વિશિષ્ટતા - પ્રતિ પંપ 100 ગ્રામ 0:52:34 નો છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
117
16
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Feb 18, 04:00 PM
સ્વસ્થ લસણનું ખેતર
ખેડૂતનું નામ - શ્રી દેવકુમાર સામંતભાઈ મુલીયા સ્થાન - રાજકોટ રાજ્ય - ગુજરાત વિશેષતાઓ - યોગ્ય ખાતર અને જળ વ્યવસ્થાપન.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
143
12
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 Feb 18, 04:00 PM
વિકાસના તબક્કામાં લસણનો પાક
ખેડૂતનું નામ-શ્રી. મહેન્દ્ર રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ: 0:52:34 @ 100 ગ્રામ પ્રતિ પંપ નો છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
158
14
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
25 Jan 18, 10:00 AM
ચાલો, સુધારેલ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને કરીએ લસણની ખેતી
આપણા દેશમાં લસણની સરેરાશ ઉપજ માત્ર 9 મેટ્રિક ટન / હેકટર છે. જ્યારે દેશમાં લસણની અછત હોય છે, ત્યારે તેના ભાવ ખુબ વધે છે. આપણા દેશના ઉત્પાદકોને ચીનમાંથી આયાત કરેલા લસણને...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
161
24
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 Dec 17, 10:00 AM
લસણના પાકની લણણી અને સંગ્રહ
સામાન્ય રીતે લસણના વાવેતર પછી 120 થી 150 દિવસમાં તેની લણણી કરવામાં આવે છે. ઠંડા હવામાનમાં ખાસ કરીને ઉત્તર પ્રદેશ, ગુજરાત, હરિયાણા, રાજસ્થાન, મધ્ય પ્રદેશ જેવા રાજ્યોમાં...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
142
12
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Dec 17, 10:00 AM
ડુંગળી, લસણની લણણી અને સંગ્રહ માટે યોગ્ય આયોજન
રવિ ડુંગળીની લણણી અને સંગ્રહ • ડુંગળીની લણણીના 10 થી 15 દિવસ પહેલાં પાણી આપવાનું બંધ કરવું જોઈએ • તેની લણણી 50% પાકની ગરદન પડ્યા પછી કરવી જોઇએ. •...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
35
13
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Dec 17, 12:00 AM
લસણ ના કોક્ડવા અને પીળાશ નું વ્યવસ્થાપન
લસણ માં પીળિયો અને કોક્ડવો સાથે સાથે આવે છે તે ફૂગ અને થ્રીપ્સ નો સાથે ઉપદ્રવ છે તેના નિયંત્રણ માટે કર્બેન્ડાઝીમ ૧૨ % + મેન્કોઝેબ ૬૩ % @ ૪૦ ગ્રામ / ૧૫ લીટર પાણી અને...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
119
62
લસણમાં એકસમાન અંકુરણ માટેની સામાન્ય ભલામણ
લસણના વાવેતર વખતે લસણની કળીનું સિલેક્ષન કરી તેનું વાવેતર લાઈનમાં કરવું તેમજ લાઈનનું અંતર ૧૫ cm રાખવું અને લસણની કળી ૧૦ cm ના અંતરે ઉભી લગાવવી જેની ઉપર સુકી માટી થી...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
163
26
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 Oct 17, 12:00 AM
લસણની કલીની માવજત
લસણના કળી ના કોહવારા થી બચવા કળીઓ ને મેન્કોઝેબ અથવા કાર્બેન્ડેઝીમ + મેન્કોઝેબ @ ૨ .૫ ગ્રામ / ૧ કિલો પ્રમાણે વાવેતર કરતા પહેલા માવજત આપવી.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
58
22
લસણ પાકમાં વાવેતર વ્યવસ્થાપન
લસણનો પાક સમતળ જમીન પર થાય છે જેથી નિંદામણ કરાવતી વખતે તેમાં પાળા ચઢાવવા જોઈએ જે જમીનમાં મૂળ પાસે હવાની અવાર જવર વધારવામાં માં મદદ કરશે.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
56
15
ડુંગળી,લસણ,ભીંડા,રીંગણ અને જીરાના પાકમાં વિકાસ માટે સલ્ફરનો ઉપયોગ
ડુંગળી,લસણ,ભીંડા,રીંગણ અને જીરાના પાકમાં શિયાળાને લીધે વિપરીત અસર દેખાતી હોય તો યોગ્ય વિકાસ માટે સલ્ફિલનો ઉપયોગ3-5કિલો/એકર જમીનમાં કોઈ પણ ખાતર સાથે મેળવીને કરવો.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
445
177