Looking for our company website?  
કોબીજમાં પાન ખાનાર ઇયળ માટે કઇ દવા છાંટશો?
નાની ઇયળો સમૂહમાં રહી પાનનો લીલો ભાગ કોતરી ખાય છે. ઇયળો મોટી થતા ખૂબ જ ખાઉધરી બની પાન તેમ જ દડામાં ઉતરી દડાને નુકસાન કરે છે. દડા ઉતાર્યા પછી ક્લોરફ્લુએઝુરોન ૫.૪ ઇસી...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
135
19
કોબીજમાં હીરાફૂદા (ડીબીએમ) ઇયળનું સંકલિત નિયંત્રણ
ખેડૂતો કોબીજનો પાક બારેમાસ લેતા હોય છે. ભારતમાં 0.31 મિલિયન હેક્ટરમાં વવાય છે અને તેનું ઉત્પાદન 6.87 મિલિયનમેટ્રીક ટન થાય છે. ગુજરાત ઉપરાંત ઉત્તર પ્રદેશ, ઓરિસ્સા, બિહાર,...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
86
0
રીંગણની ફળ કોરી ખાનાર ઇયળ માટે કઇ દવા છાંટશો?
દરેક વીણી વખતે સડેલા/નુકસાનવાળા રીંગણનો વ્યવસ્થિત રીતે નિકાલ કરવો અને ત્યાર બાદ ક્લોરાન્ટ્રાનિલિપ્રોલ 18.5 એસી @ 4 મિલી અથવા એમામેક્ટીન બેન્ઝોએટ 5 ડબલ્યુ જી @ 4 ગ્રા....
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
212
25
લીંબુની હઘારિયા ઇયળ વિષે જાણો
નાની ઇયળો પક્ષીની હઘાર જેવી હોવાથી તે “હઘારિયા ઇયળ” તરીકે ઓળખાય છે. મોટી ઇયળના છેલ્લા ભાગે શીંગડા જેવી રચના ધરાવે છે. આ ઇયળનો ઉપદ્રવ લીંબુના રોપામાં તેમજ લીંબુની નર્સરીમાં...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
109
3
આવા ફીણ તમારા પાક ઉપર દેખાય છે? તો જાણો તેમના વિષે.
આ સ્પીટલ બગ તરીકે ઓળખાય છે. આ જીવાત પોતાના શરીરમાં ફીણ જેવું પ્રવાહી બહાર કાઢે છે અને તે શરીરની આજુબાજુ વિટળાય છે. આ ફીણને દૂર કરતા તેમાં રહેલ કીટક જોઇ શકાય છે. આનાથી...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
210
0
કપાસમાં થ્રીપ્સના નુકસાનને ઓળખી, ભલામણ કરેલ દવા નો છંટકાવ કરો.
ચોમાસા પછી પિયતનો ગાળો લંબાતા ઉપદ્રવ વધે છે. પાનની નીચે રહી ઘસરકા પાડી રસ ચૂસે છે. પાન બરછટ અને જાડા થઇ જાય. ઉપદ્રવ વધતો જણાય તો સ્પીનેટોરામ 11.7 એસસી @ 5 મિલી અથવા...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
250
42
આ રીતે તૈયાર કરો ઓર્ગેનિક ખાતર
ખેડુત ભાઈ તેમના ખેતરમાં સહેલાઇથી અને અસરકારક રીતે ઓર્ગેનિક ખાતર બનાવી શકે છે. તેને બનાવવવા માટે 0.9 મીટર ઊંડો, 2.4 મીટર પહોળો, અને મિશ્રિત સામગ્રીના પ્રમાણમાં 5 મીટર...
જૈવિક ખેતી  |  દૈનિક જાગરણ
427
2
બાજરીના ડૂડાને નુકસાન કરતા આ કિટકને ઓળખો
આ કાંશિયા તેની પુખ્ત અવસ્થાએ બાજરીના ડૂડાની પરાગરજ ખાઇને નુકસાન કરે છે. આની ઇયળો જમીનમાં રહેતી હોય છે જે તીતીઘોડાના મૂકાયેલ ઇંડાને ખાઇ જઇ ફાયદાકારક ઇયળ બને છે. જો શરીર...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
83
1
ટામેટામાં ફળ કોરી ખાનાર ઇયળ
ઇયળના ફૂદાને આકર્ષીને મારી નાંખવા માટે એકરે 10 ફેરોમોન ટ્રેપ ગોઠવવા. આ ઇયળની વસ્તી ઓછી હોય તો પણ નુકસાનની માત્રા વધુ જોવા મળે છે. ઉપદ્રવની શરુઆતે એન.પી.વી.નો છંટકાવ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
172
7
કપાસની પાછલી અવસ્થાએ ગુલાબી ઇયળનું નિયંત્રણ
છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી ગુલાબી ઇયળનો ઉપદ્રવ જોવા મળે છે. આ ઇયળની ફૂદી કળીઓ, ફૂલ અને વિકસતા જીંડવા ઉપર ઇંડા મૂકે છે જે નરી આંખે જોઇ શકાતા નથી. ઈંડામાંથી નીકળતી ઇયળ ફૂલ-ભમરીને...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
360
50
"પેસિલોમાયસિસ લીલાસીનસ
પેસિલોમાયસિસ લીલાસીનસ એ વિભિન્ન પ્રકારની જમીનમાં કુદરતી રીતે થતી ફૂગ છે. આ ફૂગ 21–32 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાનમાં જીવિત રહે છે. જો જમીનનું તાપમાન 36 સેલ્સિયસ કરતા વધુ...
જૈવિક ખેતી  |  એગ્રોવન
106
0
ડુંગળીના પાક પર ફૂગનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી દિપક પાટિલ રાજ્ય- મહારાષ્ટ્ર ઉપાય - કાર્બેન્ડાઝિમ 12% + મેન્કોઝેબ 63% ડબલ્યુપી @ 35 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
459
63
દિવેલાના પાકને ઘોડિયા ઇયળ અને પાન ખાનાર ઇયળથી બચાવો
દિવેલાની ખેતી ભારતભરમાં કરવામાં આવે છે. કેટલાક વિસ્તારમાં મગફળી અને કપાસમાં આંતરપાક તરીકે પણ દિવેલા કરવામાં આવે છે. દિવેલામાં વાનસ્પતિક વૃધ્ધિકાળ દરમ્યાન ચૂસિયાં પ્રકારની...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
158
4
શેરડીના પાકમાં મહત્તમ ઉત્પાદન માટે યોગ્ય ખાતર વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. મધુકુમાર વાય.એચ. રાજ્ય: કર્ણાટક સલાહ : પ્રતિ એકર 50 કિલો યુરિયા, 50 કિલો 10:26:26, 50 કિલો પોટાશ અને 100 કિલો લીમડાનો ખોળ એક સાથે ભેળવી જમીનમાં આપો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
444
25
એરંડામાં પાન ખાનાર ઈયળનું નિયંત્રણ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. રૂપરામ જાટ રાજ્ય: રાજસ્થાન સલાહ : ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 20% ડબલ્યુજી @ 15 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
192
8
દાડમમાં ફૂગના કારણે ફ્રૂટ સ્પોટ (ધબ્બા)
ખેડુતનું નામ: શ્રી. રાઘવેન્દ્ર રાજ્ય: કર્ણાટક સલાહ : ટેબ્યુકોનાઝોલ 25.9 ઇસી @ 15 મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
353
38
મગફળીના પાકમાં પોષક તત્વોનું યોગ્ય સંચાલન
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. ભૈયાભાઇ દેથેરિયા રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ : સુક્ષ્મ પોષકતત્વો નો 20 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
402
9
બુવેરીયા બેસીયાના ના ફાયદા અને ઉપયોગો
આ ફૂગ વિશ્વના મોટાભાગના ભાગોમાં કુદરતી રીતે જોવા મળે છે. આ ફૂગના બીજકણ જંતુઓની ચામડીના સંપર્કમાં આવતાની સાથે જ તે જીવાતનાં શરીર પર ફેલાય છે, તે જંતુના આખા શરીરમાં ફૂગ...
જૈવિક ખેતી  |  એગ્રોવન
170
0
સોયાબીનમાં પાન ખાનાર ઈયળનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી રામવિલાસ મીના રાજ્ય: મધ્યપ્રદેશ સલાહ : ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 20% ડબલ્યુજી @ 15 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
262
2
લીંબુની સારી ગુણવત્તા માટે ભલામણ કરેલ ખાતર નો જથ્થો
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. કિરણ ઈધાટે રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ : 13:0:45 @ 3 કિલો પ્રતિ એકર ડ્રિપ દ્વારા આપવું.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
359
7
વધુ જુઓ