Looking for our company website?  
મકાઈના પાકમાં લશ્કરી ઈયળ નો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. અભિષેક દેવા રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ: ક્લોરેન્ટ્રેનિલિપ્રોલ 18.5% એસસી @ 4 મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
40
0
ડાંગરની કંટી અવસ્થાએ આવતી જીવાતો વિશે જાણો
મોટાભાગના રાજ્યોમાં ડાંગરનું વાવેતર થઇ ચૂક્યુ છે. કેટલાક વિસ્તારમાં ડાંગરની કંટી નીકળવાની અવસ્થાની શરુ થઇ ગઇ છે. આ સમયે જો જીવાત નિયંત્રણ માટેની કાળજી ન રાખવામાં આવે...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
70
2
જાણો, કપાસમાં આ ફાયદાકારક ઈયર વિશે
આ ક્રાયસોપાની ઇયળ કે જે ફાયદાકારક છે. આ ઇયળ પોચા શરીરવાળી જીવાત જેવી કે મોલો, તડતડિયા, સફેદમાખી અને નોન-બીટી છોડને નુકશાન કરતી ઇયળોના ઇંડાનું ભક્ષણ કરે છે. એક ઇયળ પ્રતિ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
75
0
રીંગણના પાકમાં યોગ્ય પોષક વ્યવસ્થા
ખેડૂત નામ - શ્રી કુર્દસ વાઘેલા રાજ્ય- ગુજરાત સલાહ - પ્રતિ એકર 13:40:13 @ 3 કિલો ટપક પદ્ધતિથી આપવું જોઈએ.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
251
2
સોયાબીનમાં ભૂખરા ચાંચવા નું નિયંત્રણ
આ કિટક તેની પુખ્ત અવસ્થાએ પાનની કિનારીથી ખાવાનું શરુ કરે છે. કેટલીક વાર, પાન ઉપર કાણાં પાડીને પણ નુકશાન કરતું હોય છે. આ કિટકની વસ્તી સરવાળે ઓછી હોવાથી સત્વરે દવા છાંટવાનું...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
11
0
કપાસની સ્વસ્થ વૃદ્ધિ માટે ખાતરની ભલામણ કરેલ જથ્થો આપો
ખેડૂત નામ - શ્રી દેવીન્દ્રપ્પા રાજ્ય- કર્ણાટક સલાહ - એકર દીઠ 25 કિલો યુરિયા, 50 કિલો 10:26:26 અને 8 કિલો મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ એક સાથે જમીનમાં આપો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
468
51
કપાસ માં થ્રીપ્સ નું નિયંત્રણ
ચોમાસામાં લાંબા સમય સુધી વરસાદ ન થાય અથવા પિયતનો ગાળો લંબાય તો થ્રીપ્સનો ઉપદ્રવ વધે છે. પાન ઉપર ઘસરકા પાડીને રસ ચૂસે છે. ઉપદ્રવિત પાન બરછટ અને જાડા થઇ જાય છે અને ખૂણાના...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
88
5
કોબીજ ના પાકમાં ફૂગનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી સરીફ મંડળ રાજ્ય - પશ્ચિમ બંગાળ સલાહ - મેટાલેક્સિલ 4% + મેંન્કોઝેબ 64% ડબલ્યુપી @ 30 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
123
6
આધુનિક રીતે સેવંતી ફૂલ ની ખેતી
દરેક રાજ્યોમાં વિશેષ કરીને મહારાષ્ટ્રમાં દશેરા, દિવાળી, ક્રિસમસ અને લગ્નમાં સેવંતી ના ફૂલો ની ભારી માંગ રહે છે. જેથી યોગ્ય સમય ને ધ્યાનમાં રાખીને સેવંતી ની ખેતી ફાયદાકારક...
સલાહકાર લેખ  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
430
0
ગુલાબમાં નુકસાન કરતી આ જીવાતને ઓળખો
આ ભીંગડાવાળી (સ્કેલ) જીવાત પાન, ડાળી અને થડ ઉપર રહી રસ ચૂસીને નુકસાન કરતી હોય છે. વધુ ઉપદ્રવવાળી ડાળીઓની છટણી કરી નાશ કરવી. ત્યાર બાદ વર્ટીસીલીયમ લેકાની નામની ફૂગનો...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
20
0
મગફળીના પાકનો સ્વસ્થ વિકાસ
ખેડૂત નામ - શ્રી હરિલાલ સોહનલાલ જાટ રાજ્ય- રાજસ્થાન સલાહ - પ્રતિ પંપ 20 ગ્રામ સુક્ષ્મ પોષકતત્ત્વોનો છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
292
5
કેળની ગાંઠનું ચાંચવું
ઇયળ કેળની ગાંઠમાં દાખલ થઇ તેમાં કોરાણ કરે છે પરિણામે છોડના પાન ફિક્કા પીળા રંગના દેખાય છે અને આવા પાન સહેલાઇથી ખેંચાઇ આવે છે. નવા રોપાણ માટે તંદુરસ્ત ગાંઠ લેવી અને...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
26
0
તુવેર પાકમાં બીજ ઉપચારના ફાયદા
ખેડૂતો વર્તમાન સમયમાં તુવેર પાક ને રોકડીયા પાક તરીકે જુએ છે. આ પાકની ખેતીની શરૂઆતમાં જ જો પૂરતું ધ્યાન આપવામાં આવે તો પાકથી સારો આર્થિક લાભ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. ચાલો...
જૈવિક ખેતી  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
99
0
તુરિયા-ગલકાને ફળમાખીથી બચાવો
ફળમાખીએ મૂંકેલ ઇંડામાંથી નીકળતી ઇયળ ફળમાં દાખલ થઇ અંદરનો ગર્ભ ખાય છે. પરિણામે ફળમાં કહોવારો લાગી ખરી પડે છે. આ માટે ફૂલ આવવાની શરુઆત થાય ત્યારે ક્યુ લુરયુક્ત ફળમાખીના...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
19
0
સોયાબીનના પાકમાં ઇયળનો ઉપદ્રવ
ખેડુતનું નામ : શ્રી બાલાજી શિંદે રાજ્ય- મહારાષ્ટ્ર ઉપાય - થાયોડિકાર્બ 75% ડબલ્યુપી @ 30 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
166
9
કપાસમાં ગુલાબી ઇયળ છે કે કેમ જાણો અને નિયંત્રણ કરો.
બિડાયેલા ગુલાબ જેવા ફૂલ આ ઇયળનું નુકસાન બતાવે છે. સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર દરમ્યાન ઉપદ્રવ વધારે હોય છે. અનિયંત્રિત પધ્ધતિથી પાણી આપવું અને વધતા તાપમાને ઉપદ્રવ વધે છે. ક્લોરાન્ટ્રાનિલીપ્રોલ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
108
15
રીંગણમાં ચુસીયા જીવાતોના કારણે વિકાસમાં અસર
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. અમર રાજ્ય: પશ્ચિમ બંગાળ ઉપાય : સ્પિનોસેડ 45% એસસી @ 7 મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
206
7
કપાસમાં મીલીબગનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન
આ જીવાત મૂળ ભારતની નથી પરંતુ બીજા દેશોમાંથી દાખલ થઇ છે. સન ૨૦૦૬ માં ગુજરાતમાં અને ત્યાર પછી અન્ય રાજ્યોમાં જોવા મળી. દર વર્ષે વધતા-ઓછા પ્રમાણમાં કપાસમાં નુકસાન...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
348
34
પપૈયામાં મીલીબગનું નિયંત્રણ
આ જીવાત પાન, થડ અને ખાસ કરીને ફળ ઉપર રહી રસ ચૂસીને નુકસાન કરે છે. વધુ પડતા ઉપદ્રવથી પાન-ફળ ખરી પડતા હોય છે. આ જીવાતથી ૬૦ થી ૭૦ ટકા જેટલું નુકસાન થઇ શકે છે. શરુઆત થતાં...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
22
0
હળદરના પાકમાં સારા ઉત્પાદન માટે યોગ્ય ખાતર વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ: શ્રી શિવાજી સુલ રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ : પ્રતિ એકર દીઠ 13: 40: 13 @ 3 કિલો ડ્રિપ દ્વારા આપવું અને પ્રતિ પંપ 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વ નો છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
258
14
વધુ જુઓ