AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Jul 19, 06:00 AM
આપ જાણો છો આ નવી દવા વિશે?
નોવાલુરોન ૫.૨૫% + એમામેક્ટીન બેંઝોએટ ૦.૯૯% એસસી તાજેતરમાં બઝારમાં ઉપલબ્ધ થયેલ છે જે મરચી, કોબીજ, તુવેર, ડાંગર જેવા પાકમાં આવતી ઇયળોનું અસરકારક રીતે નિયંત્રણ કરે છે.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
34
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Jul 19, 06:00 PM
બાયો-ફર્ટિલાઇઝર તરીકે ટ્રાયકોડર્મા વીરડીનો ઉપયોગ
પરિચય: ટ્રાયકોડર્મા એ બાયો-ફર્ટિલાઇઝર અને બાયો-ફૂગનાશક છે અને તે બજારમાં પાવડર સ્વરૂપે અને પ્રવાહી સ્વરૂપે તરીકે ઉપલબ્ધ છે. આ ઉપલબ્ધ ફોર્મ્યુલેશન્સનો ઉપયોગ...
જૈવિક ખેતી  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
70
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Jun 19, 06:30 PM
મરચાં લસણ અને કેરોસીન અર્ક દ્વારા પાકમાં વેધક જીવાતનું નિયંત્રણ
મરચાં અને લસણ કેરોસીન અર્કમાંથી તૈયાર કરવા માટેની સ્વદેશી પદ્ધતિઓમાંની એક છે. જે પાક કેટલીક મહત્ત્વ પૂર્ણ ઈયળો, જીવાતો જે પાકને આર્થિક નુકશાન કરે છે. લક્ષિત...
જૈવિક ખેતી  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
201
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Jun 19, 06:00 AM
શોષક અને સ્પર્શિય દવાની પસંદગી
ચૂસિયાં જીવાતોના ઉપદ્રવને રોકવા માટે શોષક પ્રકારની જ્યારે ચાવીને ખાતી જીવાતો (ઇયળ) માટે સ્પર્શિય દવાઓની પસંદગી કરવી.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
356
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 Jun 19, 06:00 AM
લીંબુમાં કાળા મોલા નું નિયંત્રણ
ઉપદ્રવની શરુઆતે લીમડા આધારિત દવાઓનો ઉપયોગ કરો અને નુકસાન વધતુ જાય તો ડાયમેથોએટ ૩૦ ઇસી ૧૦ મિલિ પ્રતિ ૧૦ લી પાણી પ્રમાણે છંટકાવ કરો.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
53
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
24 Jun 19, 10:00 AM
ઔષધીય પાક અશ્વગંધાની ખેતી પધ્ધતિ: (ભાગ- 2)
ધરુવાડીનું વ્યવસ્થાપન અને ફેરરોપણી: વાવણી કરતાં પહેલા હળ વડે ખેતરને ખેડવું અને ત્યારબાદ જમીનની સારી ખેડ કરી ચાસ પાડવા અને જમીનને પોષણયુક્ત બનાવવા માટે તેમાં જૈવિક ખાતર...
સલાહકાર લેખ  |  અપની ખેતી
328
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 Jun 19, 10:00 AM
ઔષધીય પાક અશ્વગંધાની ખેતી પધ્ધતિ (ભાગ-1)
અશ્વગંધાને તેના વિવિધ ઔષધીય ગુણધર્મોના કારણે એક અજાયબ છોડ(જડીબુટ્ટી) તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તે શરીરમાં ચેતનાનો સંચાર કરે છે. અશ્વગંધાના પાન માંથી ઘોડાના પેસાબ જેવી...
સલાહકાર લેખ  |  અપની ખેતી
425
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Jun 19, 06:00 PM
બીજામૃતની તૈયારી
બીજામૃત એ છોડ, રોપાઓ અથવા રોપણી માટેની સારવાર છે. બીજામૃત દ્વારા બીજનો ઉગાવો સારો મળે છે અને છોડમાં રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારે છે. બીજામૃત થી જમીનજન્ય ફૂગ સામે રક્ષણ...
જૈવિક ખેતી  |  શ્રી. સુભાષ પાલેકર ના લેખમાંથી
789
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Jun 19, 06:00 AM
ચોળી અને મગમાં શીંગ કોરી ખાનાર ઇયળનું નિયંત્રણ
એમામેક્ટીન બેન્ઝોએટ ૫ ડબલ્યુજી ૫ ગ્રામ અથવા ફ્લુબેન્ડીએમાઇડ ૪૮૦ એસસી ૪ મિ.લિ. અથવા ક્લોરાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસસી ૩ મિ.લિ. પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણી પ્રમાણે જીવાતની શરુઆત...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
101
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Jun 19, 10:00 AM
કુંવારપાઠાંની ખેતી અને સૌંદર્યવર્ધક(પ્રસાધન) તરીકે તેનું મહત્વ
કુંવારપાઠું એ ઔષધીય છોડ છે બાહ્યરૂપે તેનો ઉપયોગ વાઢિયા, બળતરા વગેરે ચામડીની વિવિધ સમસ્યાઓનો ઉપચાર કરવા માટે કરવામાં આવે છે. વળી પ્રાથમિક અને ગૌણ બળતરા તેમજ સનબર્નથી...
સલાહકાર લેખ  |  www.phytojournal.com
460
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 Jun 19, 06:00 AM
દિવસમાં ક્યાં સમયે દવાનો છંટકાવ કરશો?
ગરમીના દિવસોમાં સવારના ૦૭ થી ૧૧ અને સાંજે ૦૪ થી ૦૭ સમય દરમ્યાન દવા છંટકાવ કરવાથી સારા પરિણામ મળે છે.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
496
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Jun 19, 10:00 AM
સોલાર પ્રકાશ પિંજર – સંકલિત કીટ વ્યવસ્થાપન
સંકલિત કીટ વ્યવસ્થાપન (આઇપીએમ), કે જે કીટ નિયંત્રણની આર્થિક પદ્ધતિઓ નું સંકલન કરવાનો અભિગમ છે, તેને સંકલિત કીટ નિયમન (આઇપીસી) તરીકે પણ ઓળખાય છે. તેમાં, જીવાતનું નિયંત્રણ...
સલાહકાર લેખ  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
600
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 May 19, 10:00 AM
યાંત્રિક પદ્ધતિથી નિંદામણ નિયંત્રણ
નીંદણ નિયંત્રણ સાથે આંતર ખેડ કરતુ ફિંગર વીડર ફાયદા • જમીનના ધોવાણ અટકાવવા મદદરૂપ. • નાઇટ્રોજનનું ધોવાણ ઘટાડે છે. • પર્યાવરણમાં જૈવવિવિધતા પ્રોત્સાહન. • ખેતરમાં વધારાની...
આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષિ  |  કે યુ એલ ટી અનક્ર્રાટ મેનેજમેન્ટ
429
40
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 May 19, 06:00 AM
મકાઇના પાકમાં પડતી લશ્કરી ઇયળ[FAW]
"આઇસીએઆર દ્વારા ખાસ કરીને લશ્કરી ઇયળ [FAW] માટે ફરજિયાત બીજની સારવાર કરાવવાની ભલામણ કરવામાં આવી છે. એક અહેવાલ મુજબ સાયન્ટ્રાનિલિપ્રોલ 19.8% + થાયોમેથોકઝામ 19.8 % @...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
71
12
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
09 May 19, 06:00 AM
ઉનાળુ પાકમાં આંતરખેડ કામગીરી.
ઉનાળામાં મગ, અડદ, સૂરજમૂખી અને મગફળી માટે જરૂરીયાત મુજબ નીંદણ અને પિયત વ્યવસ્થાપન કરવું. શેરડી માટે પૂરતું પિયત અને ખાતર આપવું.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
60
12
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Apr 19, 06:00 AM
રજકામાં પાન ખાનાર ઇયળો
રહી જતા રાસાયણિક દવાઓના અવશેષો ટાળવા, ફૂગ આધારિત જૈવિક દવા બુવેરિયા બેઝીઆના ૪૦ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લી પાણી પ્રમાણે આ દવા છાંટો.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
65
15
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 Apr 19, 06:00 AM
નારિયેળમાં પાનકથીરી
ફેનપાયરોક્ષીમેટ ૫ ઇસી ૧૦ મિ.લિ. અને તેટલા જ જથ્થામાં પાણી લઈ પ્લાસ્ટિકની કોથળીમા નાખી મૂળ દ્વારા માવજત આપવી. આ માવજત બે થી ત્રણ મહિનાના સમયગાળે આપતી રહેવી.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
87
13
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Apr 19, 06:00 AM
ક્રાયસોપર્લા ઇયળને ઓળખો
આ ફાયદાકારક પરભક્ષી કિટક છે જે પોચા શરીરવાળી જીવાતો જેવી કે મોલો, સફેદમાખી, તડતડિયા અને નાની ઇયળોનું ભક્ષણ કરે છે. મિત્રકિટક છે
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
106
14
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 Apr 19, 10:00 AM
પોલી હાઉસ ખેતી
તાપમાન, ભેજ, ખાતર જેવા પરિબળોને સ્વયંસંચાલિત રચના દ્વારા નિયંત્રિત કરી અનુકુળ પર્યાવરણમાં પાકને ઉગાડવાની પદ્ધતિને પોલીહાઉસ ખેતી કહેવામાં આવે છે. પોલીહાઉસ કરતા ખેડૂતો...
આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષિ  |  યુનિવિઝન મીડિયા
683
141
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Apr 19, 10:00 AM
પોલીહાઉસ દ્વારા ઉત્પાદનમાં વધારો!
પોલીહાઉસ અથવા ગ્રીનહાઉસ એ પોલિથીન શીટ્સનું માળખું છે જે સામાન્ય રીતે અર્ધ ગોળાકાર અથવા ચોરસ હોય છે. તે શાકભાજી, ફૂલછોડ અને સુશોભન પાકોને ઉગાડવા માટે આગ્રહણીય છે. પોલીહાઉસ...
સલાહકાર લેખ  |  કૃષિ જાગરણ
265
16
વધુ જુઓ