Looking for our company website?  
કોબીજ ની સારી ગુણવત્તા માટે યોગ્ય પોષક વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ: શ્રી સમીર બિસ્વ રાજ્ય: પશ્ચિમ બંગાળ સલાહ : 20 ગ્રામ પ્રતિ પંપ સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વોનો છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
57
0
દાડમમાં ફળ કોરી ખાનાર ઈયળનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન
દાડમની ખેતી મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, મધ્ય પ્રદેશ, રાજસ્થાન, છતીસગઢ, ઓરિસ્સા, આંધ્ર પ્રદેશ, હિમાચલ પ્રદેશ અને કર્નાટક જેવા રાજ્યોમાં થાય છે. આ બધા રાજ્યોમાં મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
52
1
કપાસના પાન ઉપર કાળી ફૂગ દેખાય છે?
મોલોમાંથી ઝરતા દ્રવ્યને કારણે પાન ઉપર કાળી ફૂગનો વિકાસ થવાથી છોડની પ્રકાશસંશ્વલેષણની ક્રિયા અવરોધાય છે. હવામાં ભેજનું પ્રમાણ 80%થી વધુ હોય તો આ જીવાતનો ઉપદ્રવ વધારે...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
97
12
ભીંડામાં તડતડિયાનું નિયંત્રણ
તડતડિયા પાનની અંદર ઇંડા મૂકતા હોવાથી આ અવસ્થા જોઇ શકાતી નથી. તેમાથી નીકળતા બચ્ચાં અને પુખ્ત બંન્ને પાનમાંથી રસ ચૂસતા હોવાથી પાન કોડિયા જેવા થઇ જાય છે. નિયંત્રણ માટે...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
89
5
દાડમ પર ફૂગનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી અમોલ નામદે રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર ઉપાય : ટેબ્યુકોનાઝોલ 25.9 % EC@15 મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
135
16
ટામેટામાં ફળમાંથી રસ ચૂસનાર ફૂદા વિષે જાણો
આ ફૂદાની ઇયળ વાડ –વેલા-નિંદામણ ઉપર નભે છે, કોઇ પાકને નુકસાન કરતી નથી. ફૂદા રાત્રી દરમ્યાન ફળમાં કાણૂ પાડી રસ ચૂસે છે અને તેની આજુબાજુનો ભાગ પોચો પડે છે. ફૂદાએ પાડેલ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
132
12
એરંડામાં પાન ખાનાર ઈયળનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી મયુર રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ: ઇમામેકટીન બેન્ઝોએટ 5% એસજી @ 8 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
174
5
કપાસમાંમિલીબગના અટકાવ માટે શુ કરશો?:
શરુઆતે ફક્ત ઉપદ્રવિતછોડ ઉપર જ દવા છાંટો અને આગળ વધતા અટકાવો. વધુ ઉપદ્રવિત છોડને ખેતરમાંથી ખેંચી લઇ બહાર જમીનમાં દાટી દો. કીડીઓ આને ફેલાવામાં મદદ કરતી હોવાથી કીડીના...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
138
29
ફળ છેદક જીવાત નું જૈવિક નિયંત્રણ
આ જીવાતનું સંક્રમણ ટામેટા,રીંગણ, ભીંડા, વટાણા વગેરે જેવા પાક પર થાય છે. ફળ છેદક જીવાતનું વધુ સંક્રમણ થવાથી ખેડૂતોને આર્થિક નુકશાન થાય છે. તેથી આ જીવાતોનું યોગ્ય સમયે...
જૈવિક ખેતી  |  શેતકરી માસિક
140
5
ફ્લાવર પાકમાં ફૂગનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી.અજય કુમાર રાજ્ય: ઉત્તર પ્રદેશ સલાહ : મેટાલેક્સિલ 4 % + મેન્કોજેબ 64 @ 30 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
198
9
ડુંગળીનુંમહત્તમ ઉત્પાદન માટે યોગ્ય પોષણ વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ : શ્રી. સિદ્ધરામ બિરાદર રાજ્ય: કર્ણાટક સલાહ : 19:19:19 @ 100 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
530
46
કોબીજમાં પાન ખાનાર ઇયળ માટે કઇ દવા છાંટશો?
નાની ઇયળો સમૂહમાં રહી પાનનો લીલો ભાગ કોતરી ખાય છે. ઇયળો મોટી થતા ખૂબ જ ખાઉધરી બની પાન તેમ જ દડામાં ઉતરી દડાને નુકસાન કરે છે. દડા ઉતાર્યા પછી ક્લોરફ્લુએઝુરોન ૫.૪ ઇસી...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
119
14
કોબીજમાં હીરાફૂદા (ડીબીએમ) ઇયળનું સંકલિત નિયંત્રણ
ખેડૂતો કોબીજનો પાક બારેમાસ લેતા હોય છે. ભારતમાં 0.31 મિલિયન હેક્ટરમાં વવાય છે અને તેનું ઉત્પાદન 6.87 મિલિયનમેટ્રીક ટન થાય છે. ગુજરાત ઉપરાંત ઉત્તર પ્રદેશ, ઓરિસ્સા, બિહાર,...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
80
0
રીંગણની ફળ કોરી ખાનાર ઇયળ માટે કઇ દવા છાંટશો?
દરેક વીણી વખતે સડેલા/નુકસાનવાળા રીંગણનો વ્યવસ્થિત રીતે નિકાલ કરવો અને ત્યાર બાદ ક્લોરાન્ટ્રાનિલિપ્રોલ 18.5 એસી @ 4 મિલી અથવા એમામેક્ટીન બેન્ઝોએટ 5 ડબલ્યુ જી @ 4 ગ્રા....
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
185
21
લીંબુની હઘારિયા ઇયળ વિષે જાણો
નાની ઇયળો પક્ષીની હઘાર જેવી હોવાથી તે “હઘારિયા ઇયળ” તરીકે ઓળખાય છે. મોટી ઇયળના છેલ્લા ભાગે શીંગડા જેવી રચના ધરાવે છે. આ ઇયળનો ઉપદ્રવ લીંબુના રોપામાં તેમજ લીંબુની નર્સરીમાં...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
101
3
આવા ફીણ તમારા પાક ઉપર દેખાય છે? તો જાણો તેમના વિષે.
આ સ્પીટલ બગ તરીકે ઓળખાય છે. આ જીવાત પોતાના શરીરમાં ફીણ જેવું પ્રવાહી બહાર કાઢે છે અને તે શરીરની આજુબાજુ વિટળાય છે. આ ફીણને દૂર કરતા તેમાં રહેલ કીટક જોઇ શકાય છે. આનાથી...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
199
0
કપાસમાં થ્રીપ્સના નુકસાનને ઓળખી, ભલામણ કરેલ દવા નો છંટકાવ કરો.
ચોમાસા પછી પિયતનો ગાળો લંબાતા ઉપદ્રવ વધે છે. પાનની નીચે રહી ઘસરકા પાડી રસ ચૂસે છે. પાન બરછટ અને જાડા થઇ જાય. ઉપદ્રવ વધતો જણાય તો સ્પીનેટોરામ 11.7 એસસી @ 5 મિલી અથવા...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
230
35
આ રીતે તૈયાર કરો ઓર્ગેનિક ખાતર
ખેડુત ભાઈ તેમના ખેતરમાં સહેલાઇથી અને અસરકારક રીતે ઓર્ગેનિક ખાતર બનાવી શકે છે. તેને બનાવવવા માટે 0.9 મીટર ઊંડો, 2.4 મીટર પહોળો, અને મિશ્રિત સામગ્રીના પ્રમાણમાં 5 મીટર...
જૈવિક ખેતી  |  દૈનિક જાગરણ
400
2
બાજરીના ડૂડાને નુકસાન કરતા આ કિટકને ઓળખો
આ કાંશિયા તેની પુખ્ત અવસ્થાએ બાજરીના ડૂડાની પરાગરજ ખાઇને નુકસાન કરે છે. આની ઇયળો જમીનમાં રહેતી હોય છે જે તીતીઘોડાના મૂકાયેલ ઇંડાને ખાઇ જઇ ફાયદાકારક ઇયળ બને છે. જો શરીર...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
77
0
ટામેટામાં ફળ કોરી ખાનાર ઇયળ
ઇયળના ફૂદાને આકર્ષીને મારી નાંખવા માટે એકરે 10 ફેરોમોન ટ્રેપ ગોઠવવા. આ ઇયળની વસ્તી ઓછી હોય તો પણ નુકસાનની માત્રા વધુ જોવા મળે છે. ઉપદ્રવની શરુઆતે એન.પી.વી.નો છંટકાવ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
157
7
વધુ જુઓ