Looking for our company website?  
કોબીજની હીરાફૂદી (ડીબીએમ)ની ઇયળ માટે આ રહ્યા આંતરપાક અને પિજંર પાકો
જો આપના વિસ્તારમાં હીરાફૂદીની ઇયળનો પ્રશ્ન વધારે હોય તો કોબીજની રોપણી વખતે ટામેટનો પાક આંતરપાક તરીકે અને રાયડો અથવા અસાળિયો પિજંર પાક તરીકે લો. આમ કરવાથી આ ઇયળની તીવ્રતા...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
7
0
કોબીજ ના પાકમાં ફૂગ નું સંક્રમણ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી કૃષ્ણ પવાર રાજ્ય: મધ્યપ્રદેશ સલાહ : મેટાલેક્સિલ 4 % + મેન્કોજેબ 64 @ 30 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
30
0
ફેરોમેન ટ્રેપ: વાપરતી વખતે રાખવાની કેટલીક કાળજીઓ
ખેડૂતો જીવાતના નિયંત્રણ માટે મોટેભાગે જંતુનાશક દવા ઉપર આધાર રાખતા હોય છે. કેટલીકવાર બિનજરુરી અને આડેધડ અને વધારે માત્રામાં ઉપયોગ કરતા હોવાથી તેનાથી પર્યાવરણ...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
44
0
કપાસમાં તડતડિયા:
ખેડૂતો આ જીવાતને લીલી પોપટી તરીકે ઓળખે છે, જેને અડકતા હંમેશા ત્રાસા ચાલે. આના નુકસાનથી પાનની ધારો પીળી પડવા માંડે છે અને છેવટે પાન કોકડાઇ જઇ કોડિયા જેવા થઇ જાય છે....
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
39
0
તુવેર પાકમાં મીલીબગનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. દિપક તડવી રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ: પ્રોફેનોફોસ 25 મિલી પ્રતિ પંપ સાથે સારી ગુણવત્તાવાળું સિલિકોનયુક્ત સ્ટીકરને ઉમેરી છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
116
0
લીંબું-મોસંબીમાં પાનકોરિયાનો ઉપદ્રવ
ઇયળ પાનના બે પડ વચ્ચે રહી સર્પાકાર બોગદું બનાવી અંદરનો ગર્ભ ખાય છે. નુકસાનવાળો ભાગ સફેદ ચળકતો દેખાય છે. બોગદામાં હલનચલન કરતી ઇયળ પણ જોઇ શકાય છે. આ જીવાત બળિયા ટપકાંના...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
34
0
ડુંગળીના પાકમાં ફૂગ અને ચુસીયા જીવાતનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી ધર્મેન્દ્ર કુશવાહ રાજ્ય: મધ્યપ્રદેશ સલાહ: ઇમીડાક્લોપ્રિડ 70% ડબલ્યુજી @ 7 ગ્રામ અને કાર્બેન્ડાઝિમ 12% + મેન્કોઝેબ 63% ડબલ્યુપી @ 35 ગ્રામ પ્રતિ છંટકાવ...
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
138
14
એરંડા પાકમાં કાતરા ઈયળની સંક્રમણ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. તુષાર પાટીલ રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ: કવીનાલફોસ 25 ઇસી @ 1 લિટર દવા 700 થી 900 લીટર પાણીમાં દ્રાવણ બનાવી પ્રતિ હેક્ટર પાક ઉપર છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
41
1
બટાકાની ખેતી ની વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ
બટાકા એક એવો પાક છે જે ધાન્ય પાકોની સરખામણીમાં એકમવિસ્તાર અને ઓછા સમયમાં વધુ ઉત્પાદન આપે છે.ડાંગર,ઘઉં, શેરડી બાદ ક્ષેત્રફળમાં બટાકાનું ચોથું સ્થાન છે.
સલાહકાર લેખ  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
141
3
ગુલાબમાં થ્રીપ્સ દેખાતી હોય તો આ માવજત કરો
થ્રીપ્સને લીધે પાન ઉપર ભૂખરાં બદામી ધાબા જોવા મળે અને ઉપદ્રવિત કળીઓ બરાબર ખીલતી નથી. આ માટે ખીલ્યા વગરની કળીઓનો છોડના ૫ થી ૬ સે.મી.ની ડાળી સાથે કાપી બાળીને નાશ કરો....
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
45
4
બટાકાના પાકનો યોગ્ય વિકાસ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. વિક્કી પવાર રાજ્ય: મધ્યપ્રદેશ સલાહ: પ્રતિ પંપ @ 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વોનો છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
125
1
દિવેલામાં ધોડિયા ઇયળ કે પાન ખાનાર ઇયળ નું નિયંત્રણ
આ બન્ને ઇયળો ખૂબ જ ખાઉધરી હોવાથી છોડ ઝાંખરા જેવો બનાવી દે છે. નિયંત્રણ માટે ક્લોરાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસસી ૩ મિલિ અથવા ઇન્ડોક્ષાકાર્બ ૧૪.૫ એસી ૫ મિલિ અથવા એમામેક્ટીન...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
51
0
દાડમમાં નીમેટોડ્સ( કૃમિ) નું નિયંત્રણ
ભારતમાં ઘણા રાજ્યોમાં દાડમની ખેતી વધી રહી છે. દાડમના ઝાડને વિવિધ જીવાતો અને રોગોથી નુકસાન થાય છે. દાડમમાં સુકારો તેમજ નરી આંખે ન જોઈ શકાય તેવા કૃમિનો એટેક સૌથી વધારે...
જૈવિક ખેતી  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
91
3
મકાઈના પાકમાં લશ્કરી ઈયળનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. દિનેશકુમાર ભાઈ રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ: ક્લોરેન્ટ્રેનિલિપ્રોલ 18.5% એસસી @ 4 મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
106
0
ભીંડામાં તડતડિયાનું નિયંત્રણ
તડતડિયા કે જે ખેડૂતો આને લીલી પોપટી તરીકે ઓળખે છે. શરુઆતમાં પીળા ચીકણા ટ્રેપ્સ ખેતરમાં લગાવવા. જો આ ટ્રેપ ઉપર સારી એવી સંખ્યામાં તડતડિયા ચોંટેલા જોવા મળે તો એસિટામીપ્રિડ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
73
18
તુવેર પાકમાં પાંદડા ખાનારા ઈયળનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. મનમોહનસિંહ ચંદ્રવંશી રાજ્ય: મધ્યપ્રદેશ સલાહ: ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 20% ડબલ્યુજી @ 15 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
115
0
થ્રિપ્સના કારણે કપાસમાં નુકસાન
થ્રિપ્સ પાન ઉપર ઘસરકા પાડી રસ ચૂસીને નુકસાન કરતી હોય છે. પાન ઉપર ઝીણી ઝીણી પટ્ટીઓ દેખાય છે. પાનના ખૂણાના ભાગો ઉપરની તરફ ઉપસી આવતા હોય છે. પાણીની ખેંચ વર્તાતા ઉપદ્રવ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
137
39
ફ્લાવરની સારી વૃદ્ધિ માટે પોષક તત્વોનું વ્યવસ્થાપન
ખેડુતનું નામ - શ્રી નીતિન ભોરે રાજ્ય- મહારાષ્ટ્ર સલાહ - સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વોનો @ 20 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
188
17
તુવેરમાં શીંગકોરી ખાનાર ઇયળોનું વ્યવસ્થાપન
તુવેર એક કઠોળ વર્ગનો પાક છે જે ભારતના મોટા ભાગના રાજ્યોમાં વવાય છે. કેટલીક જ્ગ્યાએ મકાઇ અને કપાસ જેવા પાક સાથે તુવેર એક આંતરપાક તરીકે પણ લેવાય છે. તુવેરનો પાક ફૂલ અવસ્થાએ...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
68
0
ટામેટાની ફળ કોરી ખાનર ઇયળ માટે કઇ દવાનો છંટકાવ કરશો ?
એક લીલી ઇયળ પણ એક કરતા વધારે ફળને નુકસાન કરી શકે છે. વીણી વખતે 5% કરતા વધારે ફળો નુકસાન થયેલા જણાય ત્યારે ક્લોરાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ 18.5 એસસી 3 મિ.લી. અથવા ક્લોરાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
14
0
વધુ જુઓ