Looking for our company website?  
દિવેલાની ડોડવા કોરી ખાનાર ઇયળ વિષે વધુ જાણો:
આ જીવાતનો ઉપદ્રવ માળ આવવાના સમયે શરૂ થાય છે. ઈયળ કુમળા ડોડવા કોરીને દાણા ખાય છે. પાસેના ડોડવાને રેશમી તાંતણા અને હગાર વડે જોડીને જાળું બનાવી તેમાં રહે છે. ઘણી વખત અગ્ર...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
35
0
બટાટા છોડના થડ કાપી ખાનાર ઇયળ વિષે જાણો:
બટાટાના ઉગાવા પછી આ ઇયળ રાત્રી દરમ્યાન ઉગતા છોડને જમીન નજીકથી થડને કાપી નાંખી નુકસાન કરતી હોય છે. દિવસે આ ઇયળો ખેતરમાં તિરાડો કે ઘાસ નીચે સંતાઇ રહેતી હોવાથી તેની હાજરી...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
45
0
ઘઉંના ઉગાવા પછી આ જીવાત નુકસાન કરી શકે છે, જાણો તેના વિષે:
આ જીવાતને ખપૈડી કહેવામાં આવે છે. માદા કિટક જમીનમાં ઇંડા મૂંકે છે. ઇંડામાંથી નીકળતા બચ્ચાં શેઢા-પાળા પરનું કૂંમળું ઉગેલ ઘાસ ખાય છે. બચ્ચાં અને પુખ્ત કિટક ઉગેલ છોડને...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
81
2
જાણો, આ પરજીવી કીટક વિષે:
આ પરજીવી કીટક “એપેન્ટીલસ” ના નામે ઓળખાય છે. આની પુખ્ત માદા કિટક પાકને નુકસાન કરતી ઇયળોમાં પોતાના ઇંડા મૂકે છે જેથી ઇયળ આગળ પોતાનું જીવનચક પૂર્ણ કરી શક્તી નથી. આવા...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
49
0
જીરુની વાવણી વખતે, આ માવજતનું મહત્વ સમજો:
જીરુની વાવણી નવેમ્બરના પ્રથમ પખવાડિયા સુધી પુરી કરી દેવી. વાવણી પહેલા જમીનમાં દિવેલીનો ખોળ કે લીમડાનો ખોળ એક ટન પ્રતિ હેક્ટરે આપવો. વાવતા પહેલા થાયોમેથોક્ષામ ૭૦ ડબલ્યુએસ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
28
0
ડૂંગળી-લશણમાં થ્રીપ્સનું નિયંત્રણ:
થીપ્સ પાન ઉપર ઘસરકા પાડી રસ ચૂસીને નુકસાન કરે છે. નુકસાનવાળો છોડ કોકડાઇ જઇ વાંકો-ચૂકો બની જાય છે અને છેવટે છોડ સુકાઇ જાય છે. આ માટે લેમડા સાયહેલોથ્રીન ૫ ઇસી ૧૦ મિલિ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
45
0
ભીંડામાં પીળીયો વાયરસનો રોગ:
આ વાયરસથી થતો રોગ છે જે સફેદમાખી તેનો બીજા છોડ ઉપર ફેલાવો કરે છે. રોગની વધારે તિવ્રતા હોય તો ભીંડાની શીંગ પણ પીળી થઇ જાય છે કે જે વેચાણ માટે લાયક રહેતી નથી. એક સફેદમાખી...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
54
7
કપાસમાં દેખાતા રાતા ચૂસિયા વિષે વધુ જાણો:
આ લાલ રંગના ચૂસિયા તેના બચ્ચા અને પુખ્ત કીટક લીલા જીંડવામાંથી વિકસતા દાણામાંથી રસ ચૂસે છે. તેમાંથી ઝરતા પ્રવાહી અને હઘારને કારણે જીંવાણૂં-ફૂગનો ઉપદ્રવ થવાથી રુની ગુણવત્તા...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
192
14
જાણો, રસ ચૂસનાર ફૂદા ટામેટાને પણ નુકસાન કરી શકે છે:
રસ ચૂસનાર ફૂદા લીંબુ, મોસંબી, જામફળ, દાઢમ ઉપરાંત ટામેટાના ફળમાંથી રસ ચૂસીને નુકસાન કરે છે. નુકસાનવાળા ટામેટાના ફળ ઉપર એક કરતા વધારે સોયથી કાણાં પાડ્યા હોય તેવા કાણાં...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
60
1
આવા ઇંડા પાકમાં દેખાય છે? તો જાણો આના વિષે:
આ ઇંડા ક્રાયસોપાના છે કે જે ફાયદાકારક કીટક છે. આવા ઇંડામાંથી નીકળતી ઇયળ પાકમાં નુકસાન કરતી મોલો, સફેદમાખી, તડતડિયા, થ્રીપ્સ, પ્રથમ અવસ્થાની પાન ખાનાર ઇયળ વિગેરેનું...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
44
0
મેન્ટીડ, એક પરભક્ષી કિટક વિષે જાણો:
આ પરભક્ષી કિટક તેના આગળ પગની જોડ વિશિષ્ટ પ્રકારની હોય છે. તેની મદદથી આ કિટક પોચા શરીરવાળી જીવાતો જેવી કે મોલો, તડતડિયા, સફેદમાખી, મીલીબગ્સ, નાના ચૂસિયાં, નાની નાની...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
33
0
સ્વસ્થ અને આકર્ષક ભીંડાનું ખેતર
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. જયદીપ ભાઈ રાજ્ય: ગુજરાત ટીપ: પ્રતિ પંપ 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વોનો છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
237
34
કપાસમાં ગુલાબી ઇયળના નુકસાનને કેવી રીતે ઓળખશો?
ફૂલની પાંખડીઓ બિડાઇ જવી, જીંડવાનો આકારમાં થોડો-ઘણો ફેરફાર થવો, જીંડવા ઉપર નાનું કાણૂં દેખાય, જીંડવાને ચીરતા નાની નાની ગુલાબી રંગની ઇયળો દેખાય કે પછી ખાલી કોશેટા...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
231
43
એરંડાના પાકમાં પાન ખાનારા ઈયળનો ઉપદ્રવ
ખેડૂત નું નામ: શ્રી રામ બાબુ રાજ્ય: આંધ્રપ્રદેશ સલાહ: ઈમામેકટીન બેન્ઝોએટ 5% એસજી @ 100 ગ્રામ અથવા ક્લોરાંટ્રાનીલીપ્રોલ 18.5% એસસી @ 60 મિલી પ્રતિ એકર 200 લિટર પાણીમાં...
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
82
1
દ્રાક્ષમાં થ્રીપ્સનુ નુકસાન:
થ્રીપ્સ ઉપદ્રવિત પાન ઉપર સફેદ રંગના ધાભા દેખાય છે અને પાન બરડ પણ થઇ જાય છે. વધુ ઉપદ્રવ હોય તો નાના ફળો ખરી પડતા હોય છે. વધુ ઉપદ્રવ વખતે સાયન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૦.૨૬ ઓડી...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
46
8
સ્વસ્થ અને આકર્ષક ચણાનો પાક
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. કૈલાશ જી રાજ્ય: રાજસ્થાન સલાહ: જ્યારે ચણાનો પાક 30 દિવસનો થાય છે ખૂંટણ કરીને પિયત આપવું અને પ્રતિ પંપ @ 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વોનો છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
174
0
રીંગણની ફળ કોરી ખાનાર માટે કઇ દવા છાંટશો?
વીણી વખતે પાંચ કે પાંચથી વધુ ટકા આ ઇયળથી નુકસાનવાળા ફળ નીકળે તો થાયાક્લોપ્રીડ ૨૧.૭ એસસી ૧૦ મિ.લિ. અથવા લેમડાસાયહેલોથ્રીન ૫ ઇસી ૫ મિ.લિ. અથવા સાયપરમેથ્રીન ૩% + ક્વીનાલફોસ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
97
13
વર્મી કમ્પોસ્ટ ખાતર ના ફાયદા
જૈવિક ખાતરોનો ઉપયોગ પાકની વૃદ્ધિ અને વધુ ઉત્પાદકતા મેળવવા માટે ફાયદાકારક છે. રાસાયણિક ખાતરોની મર્યાદાઓ અને જૈવિક ખાતરોના ફાયદાઓને ધ્યાનમાં રાખીને આપણા ખેતરમાં જૈવિક...
જૈવિક ખેતી  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
194
0
ફ્લાવરમાં પાન ખાનારા ઈયળનો પ્રકોપ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. અંકુસ ગુપ્તા રાજ્ય: મધ્યપ્રદેશ સલાહ: ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 20% ડબલ્યુજી @15 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
104
12
શેરડીમાં વેધકો (બોરર)
શેરડીમાં ઘણા પ્રકારના વેધકો (બોરર) નુકસાન કરતા હોય છે અને ગાભમારો (ડેડ હાર્ટ) પેદા કરે છે જેને કારણે છોડનો વિકાસ અટકી જતો હોય છે. શેરડીમાં દવા છાંટવી એ ખૂબ જ અગવડતા...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
64
13
વધુ જુઓ