Looking for our company website?  
આમળા: તેના ઔષધીય ઉપયોગો અને ખાતરનું વ્યવસ્થાપન
આમળા, જે ભારતીય ગૂઝબેરી અથવા નેલી ના નામે જાણીતા છે,અને તાજેતરમાં તેનો ઔષધીય ગુણ વધી રહ્યા છે. તેના ફળોનો ઉપયોગ એનિમિયા, ઘા, ઝાડા, દાંતનો દુખાવો અને તાવની સારવાર માટે...
સલાહકાર લેખ  |  અપની ખેતી
167
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
31 May 19, 06:00 AM
આંતર પાક પર ધ્યાન આપો.
ખરીફ સીઝન દરમિયાન, મુખ્ય પાકની સાથે -સાથે આંતર-પાકની વાવણી કરો. ઉદાહરણ તરીકે, બાજરા સાથે તુવેર, જુવાર સાથે અડદ અને મગ અને કપાસમાં અડદ અને મગ ની વાવણી કરવી જોઈએ. 4 :1...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
181
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Mar 19, 04:00 PM
ખેડૂતના વ્યવસ્થાપન દ્વારા ઉત્પાદનમાં વધારો
ખેડૂતનું નામ- શ્રી. સંભાજી કાળે રાજ્ય- મહારાષ્ટ્ર સલાહ-પ્રતિ એકર, 3 કિગ્રા 13:0:45 ટપક દ્વારા આપવું.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
305
13
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Mar 19, 10:00 AM
ઝીરો એનર્જી કૂલ ચેમ્બર : શીત સંગ્રાહકોનાં બદલે ઓછા ખર્ચવાળા વિકલ્પ
ઝીરો એનર્જી કૂલ ચેમ્બર પર્યાવરણ સાથે મૈત્રીપૂર્ણ છે અને તે કોઇ પણ બિનઅનુભવી વ્યક્તિ સરળતાથી બનાવી શકે છે.
સલાહકાર લેખ  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
272
36
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Sep 18, 10:00 AM
જો ચોમાસું ખેચાય તો નીચે પ્રમાણે પગલા લેવા.
1. છોડના સારા વિકાસ માટે પાણીની વ્યવસ્થા કરો. શક્ય હોય તો જયારે હવા ની ગતી ધીમી હોય ત્યારે પાણી આપવું. પિયત સવારે અથવા સાંજે આપવું. 2. જો પાણીની વ્યવસ્થા થાય તો...
સલાહકાર લેખ  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
63
12
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Jun 18, 12:00 AM
ચોમાસામાં ફળ પાકો માં ફૂગ જન્ય રોગો ની રોકથામ
ચોમાસા માં વાદળ છાયા વાતાવરણ માં તડકા નો અભાવ અને ભેજ માં વધારો થાય છે જેના કારણે ફળ પાકો ની ડાળી, ફળ વગેરે ઉપર ફૂગ નું આક્રમણ થાય છે જેમાં થી પાક ને બચાવવા કોપર ઓક્ષી...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
50
20
કેળાંના પાકનું વ્યવસ્થાપન
કેળાના ફળની લણણીના સમયે,જયારે લૂમ પાકે ત્યારે એક મજબૂત પિલો રાખવો જોઈએ જેથી લણણી પછી થોડા સમયમાં જ રતૂન પાક લઇ શકાય.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
102
32
બાજરામાં નિંદણ નિયંત્રણ પછીનું આવશ્યક વ્યવસ્થાપન
બાજરીમાં નીંદણના નિયંત્રણ માટે જો નિંદણનાશકનો પ્રયોગ કરવામાં આવે, તો બાજરીના પાકને નુકસાન થાય છે. એટલે, નિંદણનાશકના છંટકાવ પછી બીજા સિંચાઈ પહેલા યુરીયાનો ઉપયોગ કરવો...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
177
42
ટામેટાના છોડમાં ફેર રોપણીનું વ્યવસ્થાપન
ઉનાળામાં ટામેટાનું વાવેતર કરવા માટે એક ટ્રેમાં રોપાં વાવવા જેના માટે મોટા કપ વાળી ટ્રે પસંદ કરવી (ટ્રે દીઠ 100 કરતાં ઓછા રોપ) જેથી પુનઃ વાવેતર કરવામાં આવે ત્યારે, છોડને...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
77
18
ઉનાળામાં શેરડી પાણીનો તાણ કેવી રીતે ટાળશો?
ઉનાળામાં પાણીની ખેંચ ને લીધે શેરડીની ઉપજમાં ઘટાડો ન થાય એટલે તેના પ્રતિબંધાત્મક ઉપાય તરીકે 200 મિલી સિલિકોન પ્રતિએકર છંટકાવ દ્વારા અથવા ટપક પદ્ધતીથી આપવું જોઈએ. સિલિકાથી...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
152
113
ધાણા માટે, ઉપજ વધારવાની તકનીક
ધાણાના બીજ લગભગ 110-120 દિવસમાં પરિપક્વ થાય છે, પણ જ્યારે બીજ ભૂખરા રંગનાં થવા માંડે ત્યારે પિયત બંધ કરવી જોઈએ, જેથી યોગ્ય અને સમાન પરિપક્વતા અને વધુ ઉપજ મળશે.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
204
46
હળદર લણણીની તકનીક
પાકી હળદરની લણણી કરતી વખતે તેના પાંદડા જમીનથી 1 ઇંચ ઉપરથી કાપવા. તેને 4-5 દિવસ સુધી એમ જ રેહવા દેવું અને પછી હળદર ઉખેડીને અથવા મશીનથી તેની લણણી કરવી. પાંદડા કાપ્યા...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
209
55
કારેલાં અને તરબૂચમાં ધરુનું વ્યવસ્થાપન
કારેલાં અને તરબૂચના નર્સરી રોપાની ફેર રોપણી માટે રોપા 2 પાંદડાની અવસ્થાએ (લગભગ 20 દિવસનો) હોય ત્યારે રોપવા. વધુ મોટા રોપ હોય તો તેમની ફેર રોપણી સફળ થતી નથી.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
105
40
ભીંડામાં બીજ માવજત
જે ખેડૂત ઘરનું બિયારણ ઉપયોગ કરતા હોય તો તેમણે ભીંડા વાવતા પહેલા એક કિલો બીજ દીઠ ૧૦ ગ્રામ ઇમિડાક્લોપ્રીડ ૭૦% વેસ/૯ મિ.લિ. ઇમિડાક્લોપ્રીડ ૬૦૦% એફએસ અથવા ૪.૫ ગ્રામ થાયામેથોક્ઝામ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
79
22
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
25 Feb 18, 12:00 AM
જુવાર-બાજરીને વાવતા પહેલાં બીજની માવજત
ઇમીડાક્લોપ્રીડ ૭૦ ડબલ્યુએસ ૫ ગ્રામ પ્રતિ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે બીજની માવજત આપવાથી સાંઠા માખીથી થતા નુકસાન સામે અસરકારક નિયંત્રણ મળે છે.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
57
16
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Feb 18, 12:00 AM
ઉનાળું બાજરીનો દર થોડો વધારે રાખો
બાજરીના ઉગાવા પછી સાઠાં માખીના ઉપદ્રવથી જો નુકસાન થાય તો એકમ વિસ્તારમાં છોડ સરભર થઇ જશે અને છોડની સંખ્યા જળવાઇ રહેશે.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
71
19
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Feb 18, 12:00 AM
પાક વાવતાં પહેલાં ઊંડી ખેડ કરો
કેટલીક ઇયળોના કોશેટા (સુસુપ્ત અવસ્થા) જમીનમાં સમય વિતાવે છે અને નવા પાકમાં નુકસાન કરે છે. જેથી નવો પાક વાવતાં પહેલા ઊંડી ખેડ કરી અઠવાડિયું જમીન તપવા દેવાથી આવા જમીનમાં...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
426
48
જામફળના વૃક્ષોની કાપણી અને ખાતર વ્યવસ્થાપન
જામફળના વૃક્ષમાં નિયમિત કાપણીની જરૂર નથી પણ વૃક્ષને યોગ્ય વળાંક આપવા માટે, નાના વૃક્ષ અને નવા અંકુરોની કાપણી કરવી લાભકારક છે. એકજ થડ ઉપર વૃક્ષ ઉગાડવા માટે, 0.5m ની...
સલાહકાર લેખ  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
69
29
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 Feb 18, 12:00 AM
દવા છાંટવા માટે ડ્યુરોમીસ્ટ નોઝલ
દવા છાંટવા માટે ચીલાચાલુ નોઝલ વાપરવાથી દવાનું અસરકારક પરિણામ મળતુ હોતું નથી. ભલામણ કરેલ ડ્યુરોમીસ્ટ નોઝલનો જ આગ્રહ રાખો.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
141
33
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
31 Jan 18, 12:00 AM
ફળ ઝાડની વાડીની આજુબાજુ કાળી તુલશી ઉછેરો
જામફળ,ચીકુ,આબાંની વાડીની આજુબાજુ તુલશી રોપો અને તેના ઉપર કોઇ પણ રાસાયણિક દવાનો છંટકાવ દર ૧૫ દિવસે કરતા રહો. તુલશી ઉપર આકર્ષાતી ફળમાખીના નર દવાના સંપર્કમાં આવતા નાશ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
83
43
વધુ જુઓ