ફ્લાવર માં ફૂગનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી શરીફ માંડલ રાજ્ય - પશ્ચિમ બંગાળ ઉપાય - મેટાલેક્સિલ 8% + મેન્કોઝેબ 64% ડબલ્યુ પી @ 30 ગ્રામ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
170
2
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Jul 19, 04:00 PM
કોબીજ ઉપર ચુસીયા જીવાતનું સંક્રમણ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી કિશોર સનોડિયા રાજ્ય- મધ્ય પ્રદેશ ઉપાય- સ્પિનોસોડ 45% એસસી @ 7 મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
118
5
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Jul 19, 04:00 PM
મહત્તમ ફૂલો માટે યોગ્ય પોષક વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. સતીશ રોડે સલાહ : એકર દીઠ, ટપક દ્વારા 3 કિલો @ 19:19:19 આપો અને પંપ દીઠ માઇક્રોન્યુટ્રિએંટ 20 ગ્રામનો છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
230
9
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Jun 19, 04:00 PM
ફ્લાવરમાં જીવાતનો ઉપદ્રવ અને પોષક તત્વોના અભાવને કારણે ઉત્પાદનમાં ઘટાડો
ખેડૂતનું નામ: શ્રી જુનૈદ રાજ્ય: ઝારખંડ સલાહ : સ્પિનોસેડ 45% એસસી પંપ દીઠ @ 7 મીલી છંટકાવ કરવો અને 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મપોષક તત્વોનો છંટકાવ પણ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
177
10
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 Jun 19, 04:00 PM
કોબીજની સારી ગુણવત્તા માટે સૂક્ષ્મ પોષણ તત્વોનો છંટકાવ કરો
ખેડૂતનું નામ - શ્રી સંકટ અમુપ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - સૂક્ષ્મ પોષણ તત્વોનો 20 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરો
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
218
8