Looking for our company website?  
કોબીજની હીરાફૂદી (ડીબીએમ)ની ઇયળ માટે આ રહ્યા આંતરપાક અને પિજંર પાકો
જો આપના વિસ્તારમાં હીરાફૂદીની ઇયળનો પ્રશ્ન વધારે હોય તો કોબીજની રોપણી વખતે ટામેટનો પાક આંતરપાક તરીકે અને રાયડો અથવા અસાળિયો પિજંર પાક તરીકે લો. આમ કરવાથી આ ઇયળની તીવ્રતા...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
44
5
કોબીજ ના પાકમાં ફૂગ નું સંક્રમણ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી કૃષ્ણ પવાર રાજ્ય: મધ્યપ્રદેશ સલાહ : મેટાલેક્સિલ 4 % + મેન્કોજેબ 64 @ 30 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
93
2
તમે ક્યારે કોબીજનું વાવેતર કરવાનું વિચારી રહ્યા છો?
નવેમ્બરના પ્રથમ પખવાડિયામાં કોબીજ રોપવાની ભલામણ છે. આ સમયે રોપવાથી કોબીજમાં મોલો અને દડો કોરી ખાનાર ઇયળનું પ્રમાણ નહિવત હોય છે. મોડી કરેલ રોપણીમાં આ બન્ને જીવાતનો ઉપદ્રવ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
28
0
કોબીજ પર ફૂગનો ઉપદ્રવ
ખેડૂત નામ -શ્રી યોગેશ રાજ્ય-કર્ણાટક સલાહ - ટેબ્યુકોનાઝોલ 250 ઇસી 25.9% @15 મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
121
15
કોબીજમાં પાન ખાનાર ઇયળ માટે કઇ દવા છાંટશો?
નાની ઇયળો સમૂહમાં રહી પાનનો લીલો ભાગ કોતરી ખાય છે. ઇયળો મોટી થતા ખૂબ જ ખાઉધરી બની પાન તેમ જ દડામાં ઉતરી દડાને નુકસાન કરે છે. દડા ઉતાર્યા પછી ક્લોરફ્લુએઝુરોન ૫.૪ ઇસી...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
191
46
કોબીજમાં હીરાફૂદા (ડીબીએમ) ઇયળનું સંકલિત નિયંત્રણ
ખેડૂતો કોબીજનો પાક બારેમાસ લેતા હોય છે. ભારતમાં 0.31 મિલિયન હેક્ટરમાં વવાય છે અને તેનું ઉત્પાદન 6.87 મિલિયનમેટ્રીક ટન થાય છે. ગુજરાત ઉપરાંત ઉત્તર પ્રદેશ, ઓરિસ્સા, બિહાર,...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
103
4
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 Sep 19, 04:00 PM
કોબીજ ની સારી ગુણવત્તા માટે
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. નાગેન્દ્રપ્પા રાજ્ય: કર્ણાટક સલાહ : કોબીજ ની સારી ગુણવત્તા માટે 20 ગ્રામ દીઠ પંપ સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વો નો છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
312
13
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Jun 19, 04:00 PM
કોબીજ ની સારી ગુણવત્તા માટે સૂક્ષ્મ પોષણતત્ત્વો નો છંટકાવ કરો
ખેડૂતનું નામ: શ્રી પી.એન. મંજુ રાજ્ય: આંધ્ર પ્રદેશ સલાહ : પંપ દીઠ 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષણતત્ત્વો નો છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
231
10
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Jun 19, 04:00 PM
કોબીજ માં હીરાફૂદી નો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી એ.વી.એમ. વેલિમલાઈ રાજ્ય: તમિલનાડુ ઉપાય : સ્પિનોસોડ 45% એસસી @ 7 મીલી પ્રતિ પંપ મુજબ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
142
10
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 May 19, 10:00 AM
કોબીજના પાકમાં ધરુંવાડિયા(નર્સરી) વ્યવસ્થાપન
કોબીજના ધરુઓનું પ્રત્યારોપણ કર્યા પહેલા, નર્સરી(ધરુવાડી)માં તેની યોગ્ય કાળજી રાખવી અનિવાર્ય છે. કોબીજના પાકનો સારા વિકાસ કરવા માટે રેગ્યુલર પિયત વ્યવસ્થાપન અને આંતરખેડ...
આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષિ  |  જાપાન
368
54
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
27 Apr 19, 06:00 AM
કોબીજમાં મોલો
એસિટામીપ્રીડ ૨૦ એસપી ૩ ગ્રામ અથવા ડાયફેન્થુરોન ૫૦ વેપા ૧૦ ગ્રામ અથવા ટોલફેનપાયરેડ ૧૫ ઇસી ૧૦ મિ.લિ. પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરો.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
96
22
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
30 Mar 19, 04:00 PM
હીરાફૂદીના ઉપદ્રવથી કોબીજના ઉત્પાદન પર થતી અસર
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. મહેશ ચંદ્રા_x000D_ રાજ્ય - કર્ણાટક_x000D_ ઉપાય - ક્લોરાન્ટ્રેનિલિપ્રોલ 18.5 એસસી @ 4 મિલિ પ્રતિ પંપ પ્રમાણે છંટકાવ કરો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
160
36
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Mar 19, 06:00 AM
કોબીજની સેન્દ્રીય ખેતીમાં મોલોનું નિયંત્રણ
વર્ટીસીલીયમ લેકાની અથવા બીવેરીયા બેસીઆના નામની ફૂગનો પાવડર ૪૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
281
34
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Mar 19, 04:00 PM
ચુસીયા જીવાત અને ફૂગના ઉપદ્રવથી કોબીજના ઉત્પાદનમાં થતો ઘટાડો.
ખેડૂતનું નામ - શ્રી કૈલાશ સિંહ રાજ્ય - ઉપાય - ફ્લોનિકમાઇડ 50% ડબ્લ્યુજી @ 8 ગ્રામ અને મેટલૅક્સિલ 8% + મૅનકોઝેબ 64% @ 30 ગ્રામ પ્રતિ પંપ પ્રમાણે છંટકાવ કરો
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
167
27
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
24 Jan 19, 04:00 PM
કોબીના પાકમાં સારી વૃદ્ધિ માટે જરૂરિયાત મુજબ ખાતર આપો.
ખેડૂતનું નામ - શ્રી અજયપાલ સિંહ રાજ્ય - ઉત્તર પ્રદેશ સલાહ - પ્રતિ એકર 3 કિલોગ્રામ 19:19:19 ટપક પદ્ધતિ દ્વારા આપવું જોઈએ.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
316
43
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
07 Jan 19, 04:00 PM
યોગ્ય ખાતર અને પાણીના વ્યવસ્થાપન સાથે કોબીનું ઉત્પાદન વધારી શકાય છે
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. સુહેલ ચૌધરી રાજ્ય - ઉત્તર પ્રદેશ ટીપ્સ - પ્રતિ પમ્પ 0:52:34 @ 100 ગ્રામ નો છંટકાવ કરવો જોઈએ.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
851
66