Looking for our company website?  
રીંગણની ફળ કોરી ખાનાર માટે કઇ દવા છાંટશો?
વીણી વખતે પાંચ કે પાંચથી વધુ ટકા આ ઇયળથી નુકસાનવાળા ફળ નીકળે તો થાયાક્લોપ્રીડ ૨૧.૭ એસસી ૧૦ મિ.લિ. અથવા લેમડાસાયહેલોથ્રીન ૫ ઇસી ૫ મિ.લિ. અથવા સાયપરમેથ્રીન ૩% + ક્વીનાલફોસ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
101
14
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Nov 19, 04:00 PM
આકર્ષક અને નિંદણમુક્ત રીંગણનું ખેતર
ખેડૂત નામ: શ્રી નિખિલ ચૌધરી રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ: પ્રતિ એકર 19:19:19 @ 3 કિલો ખાતર આપવું જોઈએ અને સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વોનો @ 20 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
288
23
રીંગણમાં ચુસીયા જીવાતના સંક્રમણના કારણે મંદ વિકાસ
ખેડૂત નામ - શ્રી એસ.બી.કારજાનગી રાજ્ય- કર્ણાટક ઉપાય - થાયોમેંથોકઝામ 25% WG @ 10 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
365
40
રીંગણમાં આવતા આ વાયરસને ઓળખો
આ વાયરસથી થતો રોગ છે. ચૂસિયા જેવા કે મોલો-મશી આ રોગને ફેલાવે છે. રીંગણના ખેતરની નજીક જો તમાકુ, ટામેટા, વેલાવાળા શાકભાજી હોય તો રોગ આવવાની શક્યતા વધી જતી હોય છે. છોડની...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
207
28
રીંગણની રોપણી સમયે અને 45-50 દિવસ સુધી જીવાત નિયંત્રણ માટેની કેટલીક સલાહ
આમ તો રીંગણીની ખેતી ખેડૂતો બારેમાસ કરતા હોય છે. આ પાકમાં કેટલીક ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતો જેવી કે મોલો, સફેદમાખી, તડતડિયા, પાનકથીરી વગેરે તેમ જ ડૂંખ અને ફળ કોરી ખાનાર...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
189
15
રીંગણમાં પાન ખાનાર ઇયળનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી કાસીમ વલી રાજ્ય: તેલંગાણા ઉપાય: પાન ખાનાર ઈયરના નિયંત્રણ માટે એમામેક્ટિન બેન્ઝોએટ 5 એસજી @ 10 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
230
15
રીંગણની ફળ કોરી ખાનાર માટેના ટ્રેપ
ઉપદ્રવની શરુઆતે એકરે 10 ની સંખ્યામાં ફેરોમોન ટ્રેપ ગોઠવો અને દર મહિને તેમાં રહેલ લ્યુર બદલો. ફેરોમોન ટ્રેપ છોડની ઉપર અડધો ફૂટ ઉપર રહે તે પ્રમાણે ગોઠવવા. અઠવાડિયે બે...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
258
6
રીંગણની ફળ કોરી ખાનાર ઇયળ માટે કઇ દવા છાંટશો?
દરેક વીણી વખતે સડેલા/નુકસાનવાળા રીંગણનો વ્યવસ્થિત રીતે નિકાલ કરવો અને ત્યાર બાદ ક્લોરાન્ટ્રાનિલિપ્રોલ 18.5 એસી @ 4 મિલી અથવા એમામેક્ટીન બેન્ઝોએટ 5 ડબલ્યુ જી @ 4 ગ્રા....
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
271
32
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
04 Oct 19, 04:00 PM
રીંગણના પાકમાં યોગ્ય પોષક વ્યવસ્થા
ખેડૂતનું નામ: શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ રેડ્ડી રાજ્ય: કર્ણાટક સલાહ : એકર દીઠ, 12:61:00 @ 3 કિલો ટપક દ્વારા આપવું અને સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વ નો 20 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
505
35
રીંગણના પાકમાં યોગ્ય પોષક વ્યવસ્થા
ખેડૂત નામ - શ્રી કુર્દસ વાઘેલા રાજ્ય- ગુજરાત સલાહ - પ્રતિ એકર 13:40:13 @ 3 કિલો ટપક પદ્ધતિથી આપવું જોઈએ.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
754
56
રીંગણમાં ચુસીયા જીવાતોના કારણે વિકાસમાં અસર
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. અમર રાજ્ય: પશ્ચિમ બંગાળ ઉપાય : સ્પિનોસેડ 45% એસસી @ 7 મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
342
27
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
27 Jun 19, 10:00 AM
રીંગણમાં ડૂંખ અને ફળ કોરીખાનાર ઇયળનું વ્યવસ્થાપન
સંકલિત વ્યવસ્થાપન (આઇપીએમ):  પ્રતિકારકશકિત ધરાવતી જાતની પસંદગી કરવી.  ચીમળાઇ ગયેલી ડૂંખો ઇયળ સહીત તોડીને જમીનમાં દાટી દેવી.  સેન્દ્રીય ખેતી કરતા ખેડૂતોએ ફેરોમોન...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
539
65
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
24 Jun 19, 06:00 AM
રીંગણના ધરુને દવાની માવજત
ધરુ રોપતા પહેલા તેમના મૂળને દવાના દ્રાવણમાં (ઇમિડાક્લોપ્રીડ ૧૭.૮ એસએલ ૭ મિલિ પ્રતિ ૧૦ લી પાણી) ૩૦ મિનિટ બોળીને રોપવાથી શરુઆતમાં ચૂસિયા જીવાત સામે રક્ષણ મળે છે.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
237
12
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Jun 19, 04:00 PM
નિંદામણમુક્ત અને તંદુરસ્ત રીંગણનું ખેતર
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. ધીરજ સિંહ પરમાર રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ : એકર દીઠ 19:19:19 @ 3 કિલો ટપક દ્વારા આપવું જોઈએ અને પંપ દીઠ 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષણતત્વોનો પણ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
719
49
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Jun 19, 04:00 PM
રીંગણ ના સ્વસ્થ વિકાસ માટે ભલામણ કરેલ ખાતર આપો
ખેડૂતનું નામ: શ્રી દિનેશ ગામીત રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ : એકર દીઠ 19:19:19 @ 3 કિલો ટપક દ્વારા આપવું જોઈએ, અને 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષણ તત્વો નો પણ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
510
48
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 May 19, 04:00 PM
રીંગણના તંદુરસ્ત વિકાસ માટે ખાતર યોગ્ય માત્રામાં આપો
ખેડૂતનું નામ - શ્રી રાજેન્દ્ર રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - એકર દીઠ 19:19:19 @ 3 કિલો ટપક દ્વારા આપવું જોઇએ
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
455
42
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 May 19, 06:00 AM
રીંગણમાં ફળ અને ડુખ કોરીખાનાર ઈયરનું નિયંત્રણ
ફળ અને ડુખ કોરીખાનાર ઈયરના શરૂઆતી તબક્કામાં નીમ ઓઈલ ૧૦૦૦૦ પીપીએમ ૫૦૦મિલી પ્રતિ એકર અથવા બેસિલસ થુરિન્જેન્સિસ ૪૦૦ ગ્રામ પ્રતિ એકર અથવા બેવેરિયા બેસીયાના ૧% ડબલ્યુ. પી....
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
220
48
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 May 19, 04:00 PM
રીંગણ પર ચુસીયા જીવાતનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી તેજપાલ જાધવ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર ઉકેલ - પ્રતિ પમ્પ એસીટામિપ્રિડ 20% એસપી @ 8 ગ્રામ છંટકાવ કરવો જોઈએ.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
341
59
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 Apr 19, 04:00 PM
રીંગણના ખેતરમાં પોષક તત્વોનું સારું વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ - શ્રી નરેશ રાજ્ય - ગુજરાત સૂચન - એકર દીઠ, 12:61:00 @ 3 કિ.ગ્રા. અને 500 ગ્રામ હ્યુમિક એસીડ 90%ના મિશ્રણને ટપક પદ્ધતિ દ્વારા આપો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
450
75
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Apr 19, 10:00 AM
રીંગણમાં ડૂંખ અને ફળ કોરીખાનાર ઇયળનું સંકલિત નિયંત્રણ (આઇપીએમ)
ઇંડામાંથી નીકળતી ઇયળો નાના છોડની ડૂંખમાં દાખલ થઇ અંદરનો ગર્ભ ખાય છે જેથી ડૂંખો ચીમળાઇ જાય છે. જયારે ફળ બેસે ત્યારે નાની ઇયળો ફળમાં રહી અંદરનો ગર્ભ કોરી ખાય છે.
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
648
119
વધુ જુઓ