AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Jul 19, 04:00 PM
કારેલામાં ચુસીયા જીવાતનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી ડેનિસ ઇરીદારાજ રાજ્ય - તમિલનાડુ ઉપાય - ક્લોરપાયરીફોસ 50% + સાયપર સાયપરમેથ્રિન 5% @ 30 મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
210
16
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Apr 19, 10:00 AM
કારેલાના પાક માટે મંડપ પદ્ધતિના ફાયદા
• કારેલા વેલાવર્ગના (કુકર્બિટેસી) પાક છે. મંડપ બાંધવાની પદ્ધતિ વેલાના યોગ્ય વિકાસમાં મદદ કરે છે. મંડપ પદ્ધતિની સરખામીએ અન્ય પદ્ધતિમાં જમીન પર નવા કોઇ અંકુર ફૂટતાં નથી....
સલાહકાર લેખ  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
483
81