Looking for our company website?  
કેળાની કાપણીની તકનીક
લણણીના સમય પહેલા કેળાના કદની તપાસ કરવામાં આવે છે. કેળાની ધાર (ગાંઠ)ને કાપણી દરમિયાન થતા નુકસાનથી બચાવવા માટે રક્ષણાત્મક ફોમની ગાદી રાખવામાં આવે છે. કેળાના ખેતરમાં...
આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષિ  |  ડોલટયૂબ
307
10
કેળની ગાંઠનું ચાંચવું
ઇયળ કેળની ગાંઠમાં દાખલ થઇ તેમાં કોરાણ કરે છે પરિણામે છોડના પાન ફિક્કા પીળા રંગના દેખાય છે અને આવા પાન સહેલાઇથી ખેંચાઇ આવે છે. નવા રોપાણ માટે તંદુરસ્ત ગાંઠ લેવી અને...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
28
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Aug 19, 04:00 PM
કેળાના પાકમાં યોગ્ય વિકાસ માટે ખાતર અને ફૂગનાશકોનો ઉપયોગ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી સુરેશ બાબુ રાજ્ય: આંધ્રપ્રદેશ સલાહ : ઝીનેબ 68% + હેક્સાકોનાઝોલ 4% ડબલ્યુપી @ 30 ગ્રામ + કસુગામાયસિન 3% 25 મિલી મુજબ છંટકાવ કરવો અને એકર દીઠ 19:19:19...
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
259
20
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Jul 19, 04:00 PM
મહત્તમ ઉપજ માટે કેળમાં પોષણ વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ - શ્રી મરાસમી રાજ્ય- તમિલનાડુ સલાહ - એકર 19: 19: 19 @ 5 કિલો ટપક અને સૂક્ષ્મ પોષણ તત્વોનો પ્રતિ પંપ 20 ગ્રામ છંટકાવ કરવો જોઈએ.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
395
19
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 Jun 19, 11:00 AM
ગ્રેડ (જી) -9 કેળાની પ્રસિદ્ધિ જાત અને મૂલ્યસંર્વધન
પરિચય • કેળા પોટેશિયમ અને ફાઈબરથી ભરપૂર હોય છે. • તે અસ્થમા, કેન્સર, હાયપરટેન્શન, ડાયાબિટીસ, હૃદય રોગ અને પાચન સમસ્યાઓ અટકાવવામાં મદદ કરે છે. • પાકેલા કેળાને રૂમના...
સલાહકાર લેખ  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
420
14
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Jun 19, 04:00 PM
કેળની સારી ગુણવત્તા માટે ભલામણ કરેલ ખાતર આપો
ખેડૂતનું નામ: શ્રી આદર્શ રાજ્ય: કર્ણાટક સલાહ: એકર દીઠ 13:0:45 @ 5 કિલો ટપક દ્વારા આપવું જોઇએ.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
417
18
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 May 19, 06:00 AM
કેળની સારી ગુણવત્તા માટે
ફેરરોપણીના ૭-૮ મહિના બાદ પોટેશિયમ સલ્ફેટ ૧૦ ગ્રામ + સ્ટીકર 0.૫ પ્રતિ લીટર પાણીમાં ઓગાળીને કેળની લુમ્બ ઉપર છંટકાવ કરવો.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
297
34
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 Apr 19, 06:00 AM
કેળાની થ્રીપ્સ
થ્રીપ્સના નુકસાનને કારણે કેળા ઉપર કાટ જેવા ડાઘા ઉપસી આવે છે અને ગુણવત્તા બગાડે છે. થ્રીપ્સનું નિયંત્રણ શરુઆતથી જ કરો.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
228
45
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
27 Mar 19, 06:00 AM
કેળાંના સારા ઉત્પાદન અને ગુણવત્તા માટે
કેળાંમાં ફેરરોપણીના 7 મહિના અને આઠ મહિના પછી એક લિટર પાણી સાથે પોટેશિયમ સલ્ફેટ 10 ગ્રામ અને સ્ટીકર 0.5 મિલી સાથે પાન પર અને લૂમ પર છંટકાવ કરો.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
662
101
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Mar 19, 06:00 AM
કેળના થડના ચાંચવાનો કાયમી ઉપાય
લૂમ ઉતાર્યા પછી કેળના સર્વે અવશેષો ખેતરમાંથી નિકાલ કરવો અથવા તેમનો સેન્દ્રીય ખાતર બનાવવામાં ઉપયોગ કરી લેવો.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
301
47
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Jan 19, 12:00 AM
કેળમાં મોલો સામે જૈવિક દવા
લીમડા આધારિત તૈયાર દવા ૨૦ મિ.લિ. (૧ ઈસી) થી ૪૦ મિ.લિ. (૦.૧૫ ઈસી) અથવા વર્ટીસિલીયમ લેકાની નામની રોગપ્રેરક ફૂગ ૪૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી સાંજના સમયે છંટકાવ કરવો.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
259
30
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Oct 18, 04:00 PM
કેળમાં વૃદ્ધિનો તબક્કો
ખેડૂતનું નામ - શ્રી વિઠ્ઠલ ખાટીંગ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ- એકર દીઠ 5 કિલો @ 13: 00: 45 ડ્રિપ દ્વારા આપવું જોઈએ
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
480
106
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Oct 18, 12:00 AM
કેળમાં પાન ખાનાર ઇયળો
શરુઆતમાં આ ઇયળો સમુહમાં રહેતી હોવાથી આવા ઇયળોના સમુહોને પાન સહિત તોડી લઇ નાશ કરો. દવા છાંટવાની જરુર પડશે નહિ.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
133
82
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Sep 18, 04:00 PM
નીંદામણ મુક્ત સરસ કેળાનું ખેતર
ખેડૂતનું નામ - શ્રી નવનાથ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ – ટપક પધ્ધતિ સિંચાઇ દ્વારા 12:61:00 એકર દીઠ 5 કિલો વાપરો (છંટકાવ કરો)
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
691
108
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Sep 18, 12:00 AM
કેળમાં થડના ચાચવાનું નુકસાનને જાણો
થડ ઉપર અસંખ્ય કાણાં, સડેલ થડમાંથી ખરાબ દુર્ગંધ અને પર્ણદંડ માંથી નીકળતું જેલી જેવું ઘટ્ટ પ્રવાહી, આ ચાંચવાની હાજરી સૂચવે છે.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
65
27
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
09 Jul 18, 04:00 PM
ઝડપી વિકાસ વાળું અને સ્વસ્થ કેળાનું ખેતર
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. શુભમ પોકાળેકર રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - 12:61:00 @ 5 કિગ્રા પ્રતિ એકર ટપક દ્વારા આપવું. તેનો સુક્ષ્મ પોષકતત્વોનો 25 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ...
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
476
83
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 Jul 18, 12:00 AM
કેળમાં થ્રીપ્સનું નુકસાન ઓળખો
કેળના જુદા જુદા ભાગોને ઘસરકા કરીને રસ ચૂસે છે. પરીણામે પાન પીળા પડી તરડાય છે. ફળો પર નાના આછા ભૂખરા કાટ જેવા ધાબા જાય છે.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
85
41
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Jun 18, 12:00 AM
કેળામાં મધીયાનું નિયંત્રણ
કેળામાં મધીયાનું નિયંત્રણ કરવા માટે, કર્બોફ્યુરાન 3% G આપવું અથવા ફોરેટ 10% G @ 15-20 ગ્રામ/ છોડ 20 અને 150-160 દિવસ બાદ ફેર રોપણીમાં આપવું.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
62
26
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 May 18, 12:00 AM
કેળામાં પ્રોડેનિયા વ્યવસ્થાપન
પ્રોડેનીયા ઈયળ મોટી સંખ્યામાં કેળાના છોડના પાન ખાય છે. કીટનાશકની ક્ષમતા વધારવા છંટકાવના દ્રાવણમાં થોડા પ્રમાણમાં ગોળ મિશ્ર કરો.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
59
31
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 Apr 18, 12:00 AM
મધીયાના ઉપદ્રવથી કેળાનું નિયંત્રણ
કેળામાં મધીયાના નિયંત્રણ માટે જમીનમાં ફોરેટ 10% CG @ 10 થી 20 ગ્રામ પ્રતિ કેળાના છોડની ફરતે આપવું.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
34
23
વધુ જુઓ